Siirry sisältöön

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus 2019

Tervetuloa Laurea-ammattikorkeakoulun yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta esittelevän katsauksemme pariin.

Tämä vuosittainen katsauksemme on Laurean puheenvuoro korkeakoulun vaikuttavuutta koskevaan keskusteluun. Se sisältää erilaisia esimerkkejä toimivista käytänteistä ja mittareista, joissa olemme panostaneet jatkuvaan seurantaan ja aiemmista kokemuksista oppimiseen.

Tässä koosteessa olemme jaotelleet ihmisiin, kansalaisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan vaikuttavia moninaisia toimenpiteitämme Laurea 2030 -strategian teemojen mukaisesti.

Tutustu Laurean yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen katsaukseen (Pdf)

Mitä vaikuttavuudella tarkoitetaan?

Vaikuttavuus on keskeisessä osassa koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan mittaamisessa. Silti yksimielisyyttä siitä, mitä ”vaikuttavuus” oikeastaan on, ei ole löydetty. Ehkä selkein tapa jäsentää erilaisia vaikutuksia pohjautuu ns. IOOI-malliin:

I Panokset (Input): Tärkeässä roolissa ovat toiminnan panokset, eli resursointi. Korkeakoulutoiminnassa tällaisia ovat mm. opinnot aloittaneiden opiskelijoiden määrä, saatu TKI-rahoitus ja alueen organisaatioiden kanssa sovittujen toimeksiantojen määrä.

O Tuotokset (Output): Toiminnan tuotokset mittaavat esimerkiksi montako opiskelijaa on valmistunut, montako julkaisua hanke on tuottanut tai montako tuntia on käytetty yhteiskehittämiseen.

O Vaikutukset (Outcome): Näillä tarkoitetaan sellaisia konkreettisia muutoksia, jotka ovat tapahtuneet panosten ja tuotosten seurauksena. Tällaisia voivat olla esimerkiksi opiskelijan ammattitaito, joka on syntynyt opintojen aikana tai TKI-toiminnassa syntynyt uusi hoitokäytäntö.

I Vaikuttavuus (Impact): Ketjun viimeisenä vaiheena on vaikuttavuus, eli pitkän aikavälin pysyvä muutos kumppanin tai alueen hyvinvoinnissa tai kilpailukyvyssä. Ammattitaito johtaa opiskelijan hyvinvointiin ja toimeentuloon. Uusi hoitokäytäntö kohentaa potilaan terveydentilaa.

Vaikuttavuusraportti-opiskelijakeskeinen.jpg

Opiskelijakeskeinen korkeakoulu

Laureassa opiskelija on oppimisen keskiössä. Opiskelijakeskeisyys tarkoittaa meillä erityisesti opiskelijan tavoitteiden, osaamisen sekä aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen huomioon ottamista opiskelupolun toteuttamisessa.

Oppimisen laatua on Laurean tutkintokoulutuksessa edistetty esimerkiksi kehittämällä systemaattisesti opiskelijaohjausta. Vuoden 2019 loppuun mennessä yli 60 opettajatutoria on suorittanut Laurea Certified Tutor
–koulutuksen.

Olemme kiinnittäneet entistä enemmän huomiota myös kokonaan verkossa opiskelevien opiskelijoiden ohjaukseen. Esimerkiksi opintotoimiston chat-palvelu, ohjausvideot ja opiskeluun liittyvien todistusten hankkiminen sähköisesti, mahdollistavat opiskelijoiden neuvonnan ajasta ja paikasta riippumatta.

Olemme kehittäneet palveluja myös kokonaan verkossa opiskelevien opiskelijoiden ohjaukseen.

Laureassa on edelleen nostettu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville varattavia aloituspaikkoja. Vuonna 2019 paikkoja varattiin vähintään 80 % päivätoteutuksena toteutettavissa koulutuksissa ja vähintään 70 % monimuotona toteutettavissa koulutuksissa.

Myös ura- ja rekrytointipalveluiden kehitystyö on Laureassa jatkunut systemaattisesti. Kaikilla AMK-tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on ensimmäisen vuoden opinnoissaan uudistettu, 5 opintopisteen laajuinen Opiskelijasta asiantuntijaksi -opintojakso, joka pitää sisällään mm. ohjausta ja urasuunnittelua.

Tutustu case-esimerkkeihin:

Opiskelijaedustajat mukaan koulutuksen kehittämiseen

Uusi kirjastokimppa Uudellemaalle – Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian kirjastot yhteistyöhön

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestettiin ensimmäisen kerran — Laureassa kokeen suoritti yli 3000 hakijaa

Ainutlaatuinen korkeakoulukampus avautui Lohjalla: ”Upea ympäristö sytyttää oppimisen ilon”

Vaikuttavuusraportti-tyoelama.jpg

Työelämään integroitunut korkeakoulu

Laurea haluaa kehittää niin yksilön kuin organisaation tasolla yrittäjyysasennetta, joka pitää sisällään halun tehdä, kokeilla, oppia ja yrittää uutta. Yrittäjyysopetuksen keskiöön on nostettu tulevaisuuden muuttuvan työelämän ymmärtäminen ja yrittäjämäisen toimintatavan vahvistaminen.

Vuonna 2019 Laureassa käynnistyi pedagogiikan kehittämisryhmä, jonka tavoitteena on ollut muun muassa osaamisperustaisuuden ja oppimisen laadun vahvistaminen sekä LbD-pedagogiikan kehittäminen. Vuoden 2019 aikana muun muassa valittiin ensimmäinen Laurean vuoden pedagoginen teko, joka oli KEIJO- hankkeen integrointi AMK- ja YAMK-opetukseen.

Laurea kehittää opiskelijan osaamisen rinnalla myös työelämää ja työelämäkumppaneiden osaamista. Työelämään integroituneena korkeakouluna Laurea pystyy olemaan edelläkävijä työelämässä tapahtuvien muutosten ymmärtämisessä ja muutoksiin liittyvän uuden osaamisen sekä uusien toimintamallien kehittämisessä ja hyödyntämisessä.

Kehitämme opiskelijan osaamisen rinnalla myös työelämää ja työelämäkumppaneiden osaamista.

3AMK-korkeakoulujen vuonna 2018 alkanut yhteistyö tekoäly-yritys Headai Oy:n kanssa jatkui vuonna 2019. Syötimme kaikki 3AMK-korkeakoulujen opetussuunnitelmat (noin 15 000 opintojaksoa) tekoälyohjelmistoon, joka peilaa opetussuunnitelmien osaamiskriteereitä internetistä löytyviin avoimiin työpaikkoihin ja niiden osaamisiin. Näin rakentuu osaamiskarttoja, joita tulkitsemalla näemme, miten hyvin koulutustarjonta vastaa työnantajien etsimiin osaamisiin.

Aloitimme myös vuonna 2019 yhdessä 3AMK-kumppanikorkeakoulujen sekä HAMKin ja XAMKin kanssa AMKoodari-koulutuskokonaisuuden, joka vastaa ohjelmistoalan kipeään osaajapulaan. Pääasiassa verkko-opintoina tarjottavat maksuttomat opinnot on tarkoitettu kaikille koodaajan urasta haaveilevalle korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoita lukuun ottamatta.

Tutustu case-esimerkkeihin:

OpintoCoachin avulla uutta osaamista yrityksille

Palvelumuotoilukoulutus tarjosi uusia keinoja jäsenpalvelujen kehittämiseen

Sairaanhoitajaopiskelijat mukana Suursuon sairaalan kehittämisprosessissa

STOP painehaavoille: opiskelijat torjuivat painehaavoja yhdessä HUSin kanssa

Palvelumuotoilulla ratkaisuja Ravintolakolmion työntekijöiden ideoiden jakamiseen

Vaikuttavuusraportti-digitaalinen.jpg

Digitaalinen ammatillista oppimista uudistava korkeakoulu

Uudistuva työelämä vaatii yhä avoimempia, monimuotoisempia ja joustavampia oppimisratkaisuja. Kehittämällä laadukkaita digitaalisia tutkintoja ja tutkintojen osia Laurea vastaa tähän tarpeeseen. Laurean tavoitteena on integroitua työelämään hyödyntämällä täysimääräisesti digitaalisia välineitä työelämäyhteistyössä. Joustavat, digitalisuutta hyödyntävät oppimis- ja kehittämisympäristöt mahdollistavat
monimuotoisen oppimisen sekä yhdessä tekemisen ja kehittämisen.

Laurean digiuudistuksen ydin on avoimessa oppimisessa, jolla tavoittelemme Laurean strategian mukaisesti sekä opetuksen saatavuuden että laadun parantamista.

Digiuudistuksemme ydin on avoimessa oppimisessa.

Digitalisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseen laadimme vuonna 2017 ”Laurean digivisio” -tiekartan. Vuonna 2019 moni digivisiossa asetettu tavoite konkretisoitui. Valitsimme uudeksi verkko-oppimisalustaksi Canvas-ympäristön nykyaikaisena, yhteisöllisyyttä vahvistavana ja kansainvälisiä laatuvaatimuksia vastaavana ratkaisuna.

Digiuudistuksen seuraavassa vaiheessa otamme käyttöön uuden oppimisalustan. Keväällä 2020 Canvasin käyttöönotossa siirrytään opintojaksojen pilotointiin. Toisessa osassa digiuudistusta luodaan pohjaa laajemmalle avoimen oppimisen uudistukselle. Tavoitteena on koko Laurean tasolla yhtenäinen verkkototeutusten malli.

Tutustu case-esimerkkeihin:

Leading Transformational Change –YAMK-koulutus käynnistyi verkossa

DigiIN – Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan -hanke

SHAPES — Digitaalisista palveluista ratkaisuja ikääntyvien hyvinvointiin

Vaikuttavuusraportti-soveltava.jpg

Soveltavalla tutkimuksella osaamista kehittävä korkeakoulu

TKI-hankkeista saatavien ideoiden ja tulosten tuotteistaminen sekä palveluiden kehittäminen ja niiden kaupallistaminen on yhä tärkeämpää tulevaisuudessa. Tätä tukee TKI-toiminnan avoimuus, mikä vahvistaa
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita noudattaen tuotamme ja hyödynnämme avoimia tutkimusaineistoja.

Erityinen vahvuus luodaan uudella toimintatavalla, jossa tutkintoon johtavassa koulutuksessa kerätään systemaattisesti korkeakoulun kaikilla osaamisalueilla pitkittäistä tutkimusdataa, joka tuottaa uniikin ja avoimen tutkimusaineiston korkeakoulun soveltavan tutkimuksen ja koko yhteiskunnan käyttöön.

Tavoitteemme on luoda tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja tekemällä soveltavaa ja käytännönläheistä tutkimus- ja kehitystyötä korkeakoulun osaamisalueilla, jotka perustuvat tulevaisuuden tarpeiden ennakointiin ja nykyisten vahvuusalueidemme tunnistamiseen.

Laurean tutkimus on osallistavaa ja soveltavaa. Sen integroituminen kaikkeen koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan lisää koko korkeakoulutoiminnan vaikuttavuutta.

Yhä suurempi osuus Laurean henkilöstöstä osallistuu TKI-toimintaan, mikä lisää tarvetta osaamisen kehittämiselle. Laadukkaiden ja vaikuttavien tulosten varmistamiseksi sekä tasalaatuisen projektitoiminnan mahdollistamiseksi Laurea jatkaa projektipäälliköidensä kouluttamista Certified Project Manager –koulutusohjelmassa.

Kansainvälisten hankkeiden toteuttaminen jatkui edelleen vahvana Laurean osalta, ja Laurea on edelleen suomalaisten ammattikorkeakoulujen eturintamassa EU-puiteohjelmarahoituksen ja muun kilpaillun EU-rahoituksen kotiuttamisessa. Laurea on myös menestynyt hyvin Suomen Akatemian hankerahoituksen hakemisessa.

Olemme suomalaisten ammattikorkeakoulujen eturintamassa kilpaillun EU-rahoituksen kotiuttamisessa.

Vuonna 2019 laaditussa strategiassaan Laurea tunnisti kriittisiä muutostarpeita ja käynnisti niihin kriittiset muutoshankkeet, joista yksi on T&K -toiminnan vaikuttavuuden ja kilpaillun rahoituksen kasvattaminen.

Yhdessä henkilöstön kanssa muodostettiin Laurean strategiassa määriteltyjen osaamisalueiden pohjalta tutkimusohjelmat, joiden aihealueita ovat sosiaali- ja terveysala, palveluliiketoiminta ja kiertotalous sekä turvallisuus. Lisäksi on määritelty kaikissa ohjelmissa toteutettaviksi läpileikkaaviksi teemoiksi eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen, yrittäjyys, pedagogiikka ja yhteiskehittäminen sekä digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa.

Tutustu case-esimerkkeihin:

Laurea arvioitiin korkeimmalle tasolla avoimuuden toimintakulttuurin arvioinnissa

Maahanmuuttajat mukana kehittämässä integroitumista tukevia palveluita

TUTKA-hanke valmentaa mikroyrityksiä kohti kasvua

USCO: Digimuutos tehdään yhdessä

Vaikuttavuusraportti-aluekehitys.jpg

Aluetta kehittävä kansainvälinen korkeakoulu

Aluekehitys tarkoittaa meille johdonmukaista vuorovaikutusta alueella, yhdessä tekemistä ja aktiivista yhteistyön rakentamista, jota tukee niin korkeakoulun opetus kuin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- sekä liiketoiminta. Kumppaneitamme aluekehitystyössä ovat yritykset, julkisorganisaatiot ja kolmannen sektorin toimijat sekä työ- ja elinkeinoelämän järjestöt.

Laurean strateginen korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö sekä työnjako jäsentyvät yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toimimme verkostoissa ja tiiviissä yhteistyössä kumppanikorkeakoulujemme kanssa.
Osana aluekehitystä Laurea tukee sujuvia siirtymiä toiselta asteelta ammattikorkeakouluun digitaalisten väyläopintojen, laajempien tutkintoväylien sekä hanke- ja projektitoiminnan kautta. Aikaan ja paikkaan
sitomattomat digitaaliset väyläopinnot antavat toisen asteen ammatillisten oppilaitosten sekä lukioiden opiskelijoille mahdollisuuden tutustua korkeakouluopiskeluun.

Yritykset ja muut organisaatiot osallistuivat aktiivisesti Laurean tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan hankekumppaneina ja liiketoimintaan asiakkaina. Korkeakoulun aluekehitystehtävän mukaisesti merkittävä osa yhteistyöorganisaatioista on Uudenmaan alueelta. Laurean liiketoiminnan liikevaihto nousi vuonna 2019 2,0 miljoonaan euroon. Koulutusvientiä Laurea toteuttaa 3AMK-korkeakoulujen yhteisen koulutusvientiyhtiön EduExcellence Oy:n kautta, ja yhtiön liikevaihto on kasvava. Merkittävä osa uusista tilauksista koostuu kiinalaisen asiakkaan Sino-Finland Bridgen tilauskoulutustutkinto-ohjelmista.

Täydennyskoulutuksemme auttaa organisaatioiden henkilöstön oppimisessa ja osaamisen kasvussa.

Laurea myös tarjoamme laajasti avoimen ammattikorkeakoulun opintoja ja täydennyskoulutusratkaisuja jatkuvaan oppimiseen työelämässä oleville. Täydennyskoulutusta järjestetään Laurean vahvuuksien mukaisista aihepiireistä joko tilauskursseina, konsultointina tai kaikille avoimina koulutuksina. Olemme mukana organisaatioiden henkilöstön oppimisessa ja osaamisen kasvussa vaativampiin tai muuttuneisiin työtehtäviin organisaation tilanteen muuttuessa.

Tutustu case-esimerkkeihin:

Kiinalaiset sairaanhoitajaopiskelijat aloittivat Lohjalla: ”Ensin haluamme oppia suomea”

CCO-hankkeessa Laurea kehittää yhteiskehittämisen ekosysteemiä Uudellemaalle

Urbaania kasvua Vantaalla –hanke pyrkii vastaamaan yhteiskunnan vaatimaan jatkuvan oppimisen haasteeseen

Vaikuttavuusraportti-kestava.jpg

Kestävän kehityksen korkeakoulu

Kestävän kehityksen kannalta tärkeää on se, mitä Laurea voi organisaationa itse tehdä, mutta myös se, että haastamme opiskelijat ja ympärillämme olevat toimijat harkitsemaan omaa käyttäytymistään.

Olemme sisällyttäneet kaikkiin opetussuunnitelmiimme kestävän kehityksen teemoja ja haluamme edistää niiden toteutumista yhteiskunnassa TKI-toiminnalla. Kestävän kehityksen kysymyksiä on pohdittu muun muassa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoille suunnatulla CERN BootCamp -opintojaksolla. Nyt toista kertaa toteutetun BootCampin osallistujat vierailivat kesäkuussa CERN-tutkimuskeskuksessa Sveitsissä.

Kestävän kehityksen kannalta tärkeää on, että haastamme opiskelijat ja ympärillämme olevat toimijat harkitsemaan omaa käyttäytymistään.

Sitran rahoittamassa ja 3AMK-liittouman yhdessä toteuttamassa CircuS-hankkeessa puolestaan kehitettiin kiertotalouden opintokokonaisuus. Kiertotalous-opintopolkua pilotoitiin ensin vuonna 2018 ja syksyllä 2019 se toteutettiin jo kolmannen kerran.

Eniten ilmastoa kuormittavat Laureassa kiinteistöt, liikkuminen sekä kampusten ravintoloissa tarjoiltava ruoka. Aurinkovoiman hyödyntäminen on yksi osa Laurean toimia hiilijalanjälkensä pienentämiseksi ja vuonna 2019 valmistuivat aurinkovoimalat sekä Tikkurilan kampukselle että Porvooseen, jossa Laurea omistaa kampuskiinteistön yhdessä Haaga-Helian kanssa. Aurinkovoiman lisäksi muu Laurean ostama sähkö on ollut ympäristösertifioitua.

Kaikki Laurean kampuksilla toimivat ravintolat seuraavat syntyvän hävikin määrää ja dokumentoivat sitä systemaattisesti. Ravintolat opastavat ruokailijoita sopivaan annoskokoon sekä muistuttavat miettimään hävikin vähentämistä. Leppävaaran kampuksella toimiva Laurean oma BarLaurea-oppimisympäristö tekee töitä hävikin minimoimiseksi päivittäin.

Tutustu case-esimerkkeihin:

Auringosta sähköä Tikkurilan kampukselle

KEIJO-hankkeesta apua yhteiskuntaan uudelleenkiinnittymiseen

BarLaurea voittoon Luomu SM 2019 -kilpailussa

Vaikuttavuusraportti-yhteisollinen.jpg

Yhteisöllinen korkeakoulu

Jokainen laurealainen edistää toiminnallaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tavalla, joka lisää oppimismotivaatiota ja työhyvinvointia. Haluamme lisätä ihmisten kykyä ottaa henkilökohtaista vastuuta sekä omasta elämästään että yhteisistä asioista. Haluamme siksi tukea henkilöstön osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan vapaaehtoistyön kautta. Lisäksi kaikki opiskelijamme osallistuvat opinnoissaan yhteiskuntaa ja hyvinvointia tukevaan vapaaehtoistoimintaan.

Haluamme kannustaa henkilöstöämme ja opiskelijoitamme osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan vapaaehtoistyön kautta.

Seuraamme ja kehitämme työ- ja opiskeluhyvinvointia yhteisöllisessä korkeakoulussa systemaattisesti. Laureassa on toiminut laaja-alainen opiskeluhyvinvoinnin kehittämisryhmä vuoden 2019 alusta lähtien. Ryhmässä on terveydenhoitajien, opintopsykologien, oppilaitospappien, opintopäälliköiden, erityisopettajien, tutoropettajien sekä luonnollisesti opiskelijoiden edustus. Opiskeluhyvinvoinnin kehittämisen vahvuus on Laureassa monialainen yhteistyö, jota eri toimijat tekevät arjessa myös keskenään.

Keskeisessä roolissa opiskeluhyvinvoinnissa ovat tutoropettajat, jotka seuraavat opiskelijoiden opintojen etenemistä, ammatillista kasvua ja työelämään integroitumista. Jokaisella opiskelijalla on oma tutoropettaja
ja tavoitteena on, että tutoropettaja tapaa opiskelijoita vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tavoite on, että kaikki Laureassa opettajatuutorina työskentelevät opettajat osallistuvat Laurean Certified Tutor -koulutukseen.

Opiskeluhyvinvointia tukevia palveluja on lisätty vuoden 2019 aikana, kun Laureassa aloitti toinen opintopsykologi ja jokaiselle kampukselle koulutettiin oma lukitukiopettaja. Myös kansainvälisten opiskelijoiden hyvinvointia tukee nyt kampuskohtaisen opintopäällikön lisäksi erityinen Student Social Councellor.

Laureassa tehdään opiskeluhyvinvointia edistävää hanketoimintaa, joista esimerkkejä ovat muun muassa Toteemi- ja Retu -hankkeet.

Tutustu case-esimerkkeihin:

Laurealaiset vapaaehtoistyössä Lohjalla

Laurea liputti Pride-viikolla tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien kunniaksi

 

Tutustu Laurean yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen katsaukseen (Pdf)

Lisätietoja: