Siirry sisältöön

Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen

Laurean pedagogiset projektit keskittyvät erityisesti korkeakoulutuksen kehittämisen haasteisiin

Opiskelijat tekevät ryhmätöitä.

Pedagogiikan ja yhteiskehittämisen teemalla on kolme keskeistä kärkeä:

  • Korkeakoulutuksen sisällöllinen kehittäminen (koulutusmateriaalit ja koulutustuotteet)
  • Koulutuksen ja työelämän tarpeiden yhteensovittaminen (työelämätaidot ja opiskelijoiden työllistyminen)
  • Koulutuksen pedagoginen kehittäminen (verkkopedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöjen kehittäminen).

Koulutus elää maailmanlaajuisessa muutoksessa. Ajatus luokkahuoneissa tapahtuvasta oppimisesta on monimuotoistunut. Myös käsitys koulun oppimisympäristöstä on laajentunut fyysisen tilan lisäksi koskemaan mm. oppimisnäkemyksiä, oppimisen välineitä ja tapoja. Perinteisen luokkatilan ympärille tulkituiksi oppimisympäristöiksi voidaan yhtä lailla katsoa ympäröivän yhteiskunnan eri tilat ja paikat. Koulutuksen oppimisympäristöajatteluun liittyvien muutosten lisäksi käsitys oppimisesta on murroksessa. 

Muuttuneet tarpeet ovat luoneet koulutukselle myös uudenlaisia osaamisvaatimuksia. Työn luonteen muuttuminen, erityisesti demografisesta, teknologisesta ja globalisoitumisesta johtuvasta kehityksestä johtuen, on osaltaan aiheuttanut sen, että työn vaatimat kompetenssit ovat joutuneet uudelleen arvioinnin kohteeksi. Työelämälähtöisillä projekteilla pyrimme vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin pedagogisen Learning by Developing (LbD) -mallimme mukaisesti.

Laureassa on tällä hetkellä käynnissä 27 pedagogisesti orientoitunutta ulkoisen rahoituksen kansallista ja kansainvälistä koulutuksen kehittämisprojektia.

Kansallisia projekteja näistä on 20 kappaletta. Rahoittajina näille projekteille on erityisesti Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ESR. Projekteista seitsemän on kansainvälisen rahoituksen saaneita. Suosituin rahoitusinstrumentti koulutuksen kehittämishankkeille on ylivoimaisesti kaikki Erasmus-ohjelmat. Muita rahoituskanavia ovat olleet CIMO:n erillisohjelmat ja Nordplus. 

Käynnissä olevat projektit voi karkeasti jakaa kahteen pääluokkaan: koulutusohjelmaorientoituneisiin ja korkeakoulutuksen kompetensseja tuottaviin projekteihin. 

Hyviä esimerkkejä koulutusohjelmaorientoituneista projekteista ovat esimerkiksi Rekey ja Sotepeda24/7. Korkeakoulutuksen tuottamiin kompetensseihin keskittyviä projekteja Laureassa on myös kiitettävästi. Varsin erityyppisiin kompetensseihin keskittyviä projekteja ovat esimerkiksi Someta Duuniin, Digiosaaja, Digi JouJou ja Toteemi. Oman ajan hermolla olevan ryhmänsä muodostavat myös projektit, joiden keskiössä on maahanmuuttajat ja heidän korkeakoulupolkujensa kehittäminen. Tästä hyviä esimerkkejä on MÄKO ja Valmentavasta valmiiksi.

Lisätietoja:

TKI-hankkeet

Tutustu pedagogiikan hankkeisiin

Teemme soveltavaa tutkimustoimintaa useissa koulutusta kehittävissä hankkeissa.

Tutustu hankkeisiin!