Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Henkilöstölähtöinen tulevaisuustyö - mallit LiveCoFutures ja Co-Sight toiminnan kehittämisen tueksi

YAMK-opiskelija Aino Piispanen tarkasteli opinnäytetyössään organisaation henkilöstölähtöistä tulevaisuustyötä.

Kuvituskuva.

Laurean Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta -YAMK-koulutuksen opiskelija ja tulevaisuuden muotoilija Aino Piispanen tarkasteli opinnäytetyössään organisaation henkilöstölähtöistä tulevaisuustyötä eli henkilöstön harjoittamaa ennakointia, joka yhdistyy tulevaisuuslähtöiseen muotoiluun. Aino selvitti, kuinka henkilöstön osallisuutta tulevaisuustyössä voidaan kehittää ja mitä toiminnalla voidaan saavuttaa. Tuloksista nousi systemaattisen osallistavan ennakoinnin ja muotoilun positiivinen yhteys erityisesti organisaation innovaatiokyvykkyyteen. Tulosten pohjalta tuotettiin kehitystyökalut Co-Sight ja LiveCoFutures organisaatioiden henkilöstölähtöisen tulevaisuustyön kehittämisen tueksi.

Opinnäytetyön ensimmäinen osa tutki ja kehitti kohdeorganisaatio Live-säätiön henkilöstölähtöisen tulevaisuustyön vuoden kestoista pilottia. Toinen osa oli benchmarking-tutkimus, joka tutki organisaatioiden henkilöstölähtöisen tulevaisuustyön parhaita käytäntöjä. Benchmarking-organisaatioita olivat Suomen Akatemia, Fingo, Kela, Kuntaliitto, Opetushallitus, Tamro, Verohallinto, Vere Design (Kaksio Labs).

Organisaation innovaatiokykyä kehittävä toiminta

Tulokset kertovat, että systemaattinen ja osallistava ennakointi ja siihen kiinnittyvä muotoilu on yhteydessä organisaation innovaatiokyvykkyyden kehittymiseen. Tulevaisuustyön osallisuudesta hyödytään laajasti. Organisaatio saa systeemistä näkemystä toimintaympäristöstä kehittämisen tueksi, ja yksilöt sekä yhteiskunta hyötyvät työstä syntyvistä tulevaisuudenkuvista ja inklusiivisista innovaatioista, jotka laajentavat tulevaisuusvaltaa. Ennakoinnin yhdistäminen organisaation muotoiluun lisää ymmärrystä muotoiluvaiheeseen, mahdollistaa tulevaisuutta kestävän muotoilun, edesauttaa innovaatioden syntyä ja auttaa ennakointitiedon saattamisessa ymmärrettävään muotoon.

Tulevaisuustyössä tuotettua tietoa ja syntynyttä osaamista hyödynnetään organisaation päätöksenteossa, muotoilussa ja arjen johtamisessa ja kehittämisessä. Toiminta tulee kiinnittää organisaation muihin prosesseihin ja rakenteisiin: johdon päätöksentekoprosessiin, innovaatiotoiminnon muotoiluprosessiin ja koko henkilöstön ja esihenkilöiden arjen kehittämiseen ja johtamiseen. Tulevaisuustyötä on johdettava strategiasta, arvioitava soveltuvalla mittarilla, sen on oltava aikataulutettua sekä vastuu-alueiden jaettuja. Tulevaisuustyön joukkoistaminen teknologian avulla tukee tulevaisuusnäkemysten keräämistä ja hyödyntämistä.

Tulevaisuuskestävyyttä ja tulevaisuusvalmiutta toiminnan systematisoinnilla

Opinnäytetyö esittelee erilaisia viitekehyksiä toiminnan organisoimiseen ja prosessimalleja tiedon ja osaamisen kehittymiseen. Benchmarking-analyysi tunnisti kolme organisaatioissa hyödynnettävää prosessimuotoa: joukkoistamisen johtaminen ja ketterä strategiatyö, resurssien panostaminen merkityksellistämiseen ja toimenpiteiden arvioimiseen, sekä dialoginen jaetun ymmärryksen ja tiedon tuottamisen malli. Organisaatioiden on hyvä hyödyntää olemassaolevaa tietoa, ja rakentaa itselleen sopiva malli tulevaisuustiedon ja tulevaisuustietoisuuden tuottamiseen ja hyödyntämiseen.

Kun henkilöstölähtöinen tulevaisuustyö rakentuu tulevaisuuden muotoilun, osallisuuden sekä tulevaisuusvalmiutta ja tulevaisuuskestävyyttä vahvistaviin kyvykkyyksiin ja strategisen toimintaan, voi organisaatio saavuttaa lisääntyneen innovaatio- ja päätöksentekokyvyn ja toimia strategisesti ja visionäärisesti yhteiskunnassa. Henkilöstölähtöisen tulevaisuustyön avulla organisaatio kykenee aktiivisesti uudistumaan itse ja uudistamaan yhteiskuntaa paremmaksi kaikille.

Miten rakennat oman organisaatiosi henkilöstölähtöisen tulevaisuustyön mallin?

Tuloksiin pohjautuen Aino tuotti Live-säätiölle LiveCoFutures toimintamallin henkilöstölähtöisen tulevaisuustyön kehittämisen tueksi. Laajasti työelämän käyttöön hän tuotti Co-Sight mallipohjan, joka tukee henkilöstölähtöisen tulevaisuustyön suunnittelua ja toteuttamista erilaisissa organisaatioissa. Mallit tukevat toiminnan osa-alueiden jäsentämistä ja toiminnan ja kyvykkyyksien kehittämistä. Käyttäjälähtöisen ja innostavan Co-Sight mallipohjan saa käyttöohjeineen maksutta organisaatiolleen Canva-verkkotyökalusta tästä. Mallipohja on kehittämistyökalu. Sen voi ladata oman organisaation käyttöön ja muokattavaksi joko suoraan Canvassa, tai sen voi ladata esimerkiksi Mural ja Miro yhteiskehittämisaluistoille. Mallipohjan voi käyttöohjeineen tulostaa myös paperiversiona.

¨Co-sight mallipohja ja siihen liittyvä ohjeistus tarjoavat mielestäni erinomaisen lähtökohdan henkilöstölähtöisen tulevaisuustyön suunnitteluun ja kehittämiseen. Sen käytettävyyttä ja sovellettavuutta lisää se, että pohjaa voi käyttää joko tulevaisuustyön aloittamisen vaiheessa tai sen kehittämisen vaiheessa.¨

 

Juha Keski-Filppula, Live-säätiö, Johtaja, kasvu ja kehitys

Hyödyntämällä opinnäytetyön tuloksia ja tuotettuja toimintamalleja organisaatiot voivat kehittää henkilöstön tulevaisuustietoisuutta ja osallisuutta tulevaisuustyössä. Tämä puolestaan tukee organisaation tulevaisuusvalmiutta ja tulevaisuuskestävyyttä. Tutustu opinnäytetyöhön tästä: Henkilöstölähtöinen tulevaisuustyö – toimintamalli LiveCoFutures ja mallipohja Co-Sight  

Tutustu Aino Piispasen opinnäytetyöhön Henkilöstölähtöinen tulevaisuustyö : toimintamalli LiveCoFutures ja mallipohja Co-Sight Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Aino Piispanen
Puh. +358 40 7792 165, ainomaria.piispanen(at)gmail.com
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta (YAMK), Laurea-ammattikorkeakoulu