Siirry sisältöön

Seuraava yhteishaku on 15.-30.3.2023. Sosionomiksi voit opiskella monimuoto- tai verkko-opintoina Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Otaniemen kampuksilla. Sosionomikoulutus järjestetään päiväopintoina Tikkurilan kampuksella. Voit hakea myös kokonaan verkossa suoritettaviin opintoihin.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Sosionomina voit työllistyä esimerkiksi palveluohjaajaksi, sosiaaliohjaajaksi, järjestötyöntekijäksi, perhetyöntekijäksi tai varhaiskasvatuksen sosionomiksi.

Koulutuksen sisältö

Sosionomikoulutuksessa saat valmiudet edistää yksilön, perheen ja yhteisön sosiaalista ja yhteiskunnallista osallisuutta, hyvinvointia, toimintakykyä ja turvallisuutta. Opinnoissa ihmisten hyvinvoinnin edistämistä tarkastellaan huomioiden niin ihmisten väliset suhteet kuin yhteiskunnan rakenteetkin.

Opinnoissa käsitellään mm. osallisuuden vahvistamista, lasten ja perheiden tukemista, monikulttuurisuutta ja väestön ikääntymistä. Saat myös valmiudet yrittäjänä toimimiseen ja hyvinvointipalveluiden tuottamiseen. 

Ydinosaamisen opinnot

Sosionomin koulutuksessa ydinosaamisen opintoja ovat:

 • Sosiaalialan asiakastyö 

  Opinnoissa kehität vuorovaikutusosaamistasi asiakkaan kumppanina erilaisissa elämäntilanteissa. Opinnot suoritettuasi osaat reflektoida ja arvioida omaa toimintaasi ja vuorovaikutusvalmiuksiasi suhteessa asiakastyöhön sekä eritellä erilaisissa elämäntilanteissa olevien, eri ikäisten ja eri kulttuuritaustaisten asiakkaiden tarpeita.

 • Palvelujärjestelmät, osallisuus ja yhteiskunnallinen muutostyö 

  Opinnoissa kehität valmiuksiasi tarkastella ja analysoida sosiaalialan työhön ja palvelutarpeeseen vaikuttavia yhteiskunnallisia ja rakenteellisia tekijöitä. Opit soveltamaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen menetelmiä ja jäsentämään hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevia palvelujärjestelmiä, sekä tuntemaan niihin liittyvää lainsäädäntöä.

 • Sosiaalialan työn lähestymistavat ja menetelmät 

  Opit sosiaalialan työn teoreettisia ja menetelmällisiä lähestymistapoja erilaisissa asiakasprosesseissa. Opintojen jälkeen osaat soveltaa ja arvioida asiakastyön teoreettisia työorientaatioita, metodisia perinteitä ja työmenetelmiä sekä arvioida erilaisten asiakkaiden palvelutarpeita ja osaat tavoitteellisesti tukea erilaisten asiakkaiden osallisuutta ja voimavarojen käyttöönottoa ja vahvistumista.

 • Asiakaslähtöisten sosiaalipalveluiden kehittäminen 

   

  Opintojen aikana kykysi luoda ja ylläpitää yhteiskunnallista palveluliiketoimintaa kehittyy. Kehität omia yrittäjyysvalmiuksiasi ja opit kehittämän palveluliiketoimintaa kustannustehokkaasti ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä arvioimaan yksilöllisen palvelun merkitystä ja työskennellä asiakastilanteissa.

 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja 

  Opintojen aikana kehität sekä yksilöllisiä että tiimin oppimistaitoja sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan valmiuksia. Opinnot tukevat urakehitystäsi ja työidentiteettiäsi. Opintojen alussa otat haltuun korkeakouluopiskelussa tarvittavia työvälineitä ja kehittämispohjaisen oppimisen toimintatapoja. Opintojen aikana teet myös 15 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön.

Sosionomikoulutukseen sisältyy 45 opintopistettä työharjoittelua.

Täydentävät opinnot

Kaikille yhteisten ydinosaamisen opintojen jälkeen valitset täydentäviä opintoja, joita on tarjolla monipuolisesti.

Voit täydentää osaamistasi esimerkiksi seuraavilla suuntauksilla:

 • Monialainen asiakasosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 

  Opintojen ydintä on ihmisen kasvun, kehityksen ja eri elämänvaiheiden tunteminen. Opintojen jälkeen osaat tukea vuorovaikutussuhteen kehittymistä eri-ikäisten ihmisten välillä. Opit vahvistamaan asiakkaan mahdollisuuksia oman persoonallisuutensa ja kykyjensä kehittämiseen ja ohjaamaan toimintaa asiakkaan tarpeiden perusteella monialaisesti erilaisin menetelmin.

 • Aikuissosiaalityö 

  Kehität aikuissosiaalityössä tarvittavaa teoreettista ja menetelmällistä osaamista. Opintojen aikana syvennät valmiuksiasi käyttää ja soveltaa menetelmällisiä lähestymistapoja erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien ihmisten kanssa heidän osallisuutensa vahvistamiseksi.

 • Lastensuojelu ja perhetyö 

  Kehität osaamistasi lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä asiakkaan osallisuutta vahvistaen ja kehityt sosiaaliohjaajana psykososiaalisessa työssä. Opintojen aikana perehdyt lastensuojelussa työskentelyn toimintatapoihin ja –prosesseihin. Opintojen jälkeen osaat kohdata nuoria ja perheitä erilaisissa toimintaympäristöissä.

 • Luovat toiminnot 

  Opintojen aikana opit yhdistämään taidollista ja tiedollista osaamista hyvinvointityön ja taiteen rajapinnoilla. Luovien toimintojen opinnot antavat sinulle valmiuksia tunnistaa asiakkaiden ja työyhteisöjen tarpeita. Voit valita kaksi luovien toimintojen osa-aluetta (musiikki, liikunta-tanssi, draama tai kuvallinen ilmaisu), joihin opinnoissa keskityt.

 • Health and wellbeing from global perspective 

  Studies in English! During these studies you will gain expertise on different innovative solutions and best practices aimed to promote health and wellbeing globally, on individual, community and society level. After these studies, you are able to recognize the impact of globalization on health and wellbeing and to increase their awareness of ethical knowledge, values, principles, legislation and recommendations in global health and wellbeing policies.

 • Empowering multicultural clients 

  Studies in English! In these studies, you will be able to gain expertise in multicultural and global social services and the best practices aimed at promoting multicultural clients' overall wellbeing and empowerment. After these studies, you are able to recognize the impact of globalization on multicultural clients' wellbeing and to increase their awareness of ethical knowledge, values, principles, legislation and recommendations in global social service policies.

Tämän lisäksi voit täydentää osaamistasi erilaisissa monialaisissa opinnoissa ja työelämäprojekteissa.

Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta tuottavat opinnot

Voit suorittaa opinnoissasi varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta tuottavat opinnot, jolloin työllistyt varhaiskasvatuksen sosionomin työtehtäviin.  

Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta tuottavat opinnot ovat Laurea-ammattikorkeakoulussa 60 op kokonaisuus, jotka koostuvat kolmesta (10 op) varhaiskasvatuksen sosionomin täydentävän osaamisen opintojaksosta, yhdestä työharjoittelusta varhaiskasvatuksessa (15 op) sekä varhaiskasvatukseen suuntautuneesta opinnäytetyöstä (15 op).

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen vahvuudet

Laurean sosionomikoulutuksessa opiskelet tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan sosiaalialan toimijoiden kanssa erilaisissa työelämäprojekteissa. Näin luot jo opiskeluaikana itsellesi monipuolisen verkoston sosiaalialan kentän kanssa.

Laureassa pääset valitsemaan ainutlaatuisia suuntautumisvaihtoehtoja, kuten esimerkiksi luovat menetelmät. Myös rikosseuraamusalan sosionomiopintojen tarjontaa on mahdollista sisällyttää suuntautumisopintoihin.

Kansainvälisyys sosionomiopinnoissa

Tutkintoon sisältyy englannin ja ruotsin kielen opintoja, joissa vierasta kieltä opitaan arjen tekemisen kautta. Lisäksi tarjolla on opintojaksoja, jotka toteutetaan yhdessä kansainvälisten degree-opiskelijoiden kanssa. Työharjoittelu on mahdollista suorittaa esimerkiksi vapaaehtoistyössä ja kansainvälisissä organisaatioissa ulkomailla. Voit myös hakea kansainväliseen vaihtoon ulkomaille.

Lue lisää kansainvälisyydestä opinnoissa

Opetusmuodot

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu oppimistehtäviä sekä tiimeissä tehtäviä yritysprojekteja.

Päiväopinnoissa ensimmäiset puolitoista vuotta on pääsääntöisesti lähiopetusta kampuksella ja opetukseen kuuluu paljon ryhmätyötä. Opintojaksoilla tehdään myös työelämäprojekteja yhteistyökumppaneiden kanssa. Opinnoissasi voit valita opintoja joustavasti eri kampusten ja opiskelutapojen välillä; esimerkiksi päiväopiskeluun on mahdollistaa liittää virtuaaliopintoja.

Monimuoto-opiskelu sisältää sekä lähi- että etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Vaikka monimuoto-opiskelu painottuu verkkoon ja etäopetukseen, sisältää se jonkin verran lähiopetusta kampuksella sekä aikataulutettuja tehtäviä ja tapaamisia, missä on läsnäolovelvoite. Monimuoto-opinnot ovat työmäärältään yhtä laajat kuin päiväopinnot, joten opintoihin tulee varata riittävästi aikaa ja jo etukäteen kannattaa miettiä, miten sovittaa yhteen työn, opiskelun ja muun elämän.

Verkko-opinnot mahdollistavat opiskelun kokonaan verkossa Opinnot koostuvat webinaareista sekä ryhmä- ja yksilötehtävistä. Opintojen alussa opiskelijat jaetaan opiskelutiimeihin ja olet paljon vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa verkon välityksellä. Opiskelu verkossa edellyttää sinulta enemmän itseohjautuvuutta ja osa opinnoista edellyttää läsnäoloa aikataulutetuissa verkkokohtaamisissa.

Lue lisää opetusmuodoista

Hyväksiluku ja osaamisen näyttö

Aiemmin hankkimasi tutkintotavoitteiden mukainen osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi. Opintojen alussa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenasi on oma opettajatuutorisi.

Hyväksiluku on mahdollista tehdä aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Opintojen vanhentuminen arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin. Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla arvioitua osaamista voidaan pyytää täydentämään esim. osaamisen näytöllä, jos työelämän osaamisvaatimukset ovat merkittävästi muuttuneet.

Muualla kuin korkeakouluopinnoissa kertynyttä tutkintotavoitteiden mukaista osaamista voit osoittaa osaamisen näytöllä. Osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Opintojesi aikana voit hankkia osaamista joustavasti eri tavoin. Lisätietoa vaihtoehtoisista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa löydät täältä.

Työllistyminen

Työllistymisnäkymät Laureasta valmistuneilla sosionomeilla ovat erittäin hyvät. Voit työllistyä muun muassa ohjaus-, palvelu-, kuntoutus- ja koulutustehtäviin. Nämä tehtävät voivat olla esimerkiksi lastensuojelun, vanhustenhuollon, nuoriso- ja perhetyön ja aikuissosiaalityön parissa.

Sosionomin työssä korostuu asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisevä työote, varhainen tuki ja hyvinvoinnin edistäminen. Tehtävänimikkeitä voivat olla mm. palveluohjaaja, sosiaaliohjaaja, koulukuraattori, järjestötyöntekijä tai perhetyöntekijä. Sosiaalialalla voit työllistyä myös kansainvälisiin organisaatioihin ympäri maailmaa.

Jatko-opiskelu

Sosionomitutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan ylempää AMK-tutkintoa kahden vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1- 1,5 vuotta päätoimisina opintoina. Voit myös hakeutua jatkamaan opintojasi maisteritasolle yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa.

Usein kysyttyä

 • Onko opiskeluun ikärajaa? 

  Opiskeluumme ei ole ikärajaa, kaikki toisen asteen suorittaneet voivat hakea Laureaan.

 • Missä voin tehdä työharjoittelun? 

  Työharjoittelupaikat hyväksytetään aina ennen harjoittelun alkua. Työharjoittelupaikan ei tarvitse sijaita kampuksen läheisyydessä.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Sosionomikoulutus

 

 

 

Opiskelijatarinat

Sosionomi (AMK), Hyvinkää, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2023
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Viikoittaista etä- ja lähiopetusta, joka sijoittuu pääsääntöisesti loppuviikkoon, päiväsaikaan (ke-pe ja mahdollisesti la). Opinnot alkavat 10.8.2023.
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Lohja, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2023
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Opinnot sisältävät viikoittaista etä- ja lähiopetusta, joka sijoittuu pääsääntöisesti alkuviikkoon, päiväsaikaan (ma-ke). Opinnot alkavat 14.8.2023.
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Otaniemi, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2023
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Monimuoto-opinnot sisältävät etäopiskelua ja lähiopetusta Espoon kampuksilla. Opinnot alkavat virtuaalisella startilla 8.8.2023 klo 16:00–18:00. Lähiopetus on pääsääntöisesti alkuviikosta (ma-ti) päiväsaikaan. Syksyn 2023 lähiopetuspäivät ovat viikoilla 33, 37, 41, 45 ja 49.
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Tikkurila, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2023
 • Opetustapa: Päiväopinnot
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Verkkokampus, 40 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2023
 • Opetustapa: Verkko-opinnot
 • Opetusaika: Verkko-opinnot mahdollistavat opiskelun kokonaan verkossa. Opiskelu verkossa edellyttää sinulta enemmän itseohjautuvuutta ja osa opinnoista edellyttää läsnäoloa aikataulutetuissa verkkokohtaamisissa. Opinnot alkavat yhteisellä verkko-orientaatiolla 22.8.2023
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.