Siirry sisältöön

Hakijamarkkinoinnin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Ratatie 22, 01300 Vantaa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ajantasaisen tiedon tarjoaminen sekä markkinoinnin kohdentaminen Laurean koulutuksista kiinnostuneille ja markkinointiluvan antaneille. Henkilötietojen käsittely perustuu erikseen annettuun suostumukseen.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

 • Etu-ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero

Henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta.

Henkilö voi kieltää tietojensa käyttämisen markkinointitarkoitukseen, jolloin henkilön tiedot poistetaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystietoja kerätään Laurean www-sivuilla koulutusten alasivuilla yhteystietolomakkeilla, Laurean järjestämissä kilpailuissa ja arvonnoissa sekä Laurean kouluvierailuilla ja tapahtumissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tiedot on tarkoitettu Laurean sisäiseen käyttöön eikä niitä luovuteta ulkopuolisille, jollei asianosaisilta ole etukäteen pyydettyä lupaa.

Henkilötiedot kerätään erikseen määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen, mistä siirretään vähintään kerran viikossa LianaMailer-järjestelmään, jonka kautta rekisterin jäsenille lähetetään markkinointiviestintää. Tietojen siirron jälkeen henkilötiedot poistetaan sähköpostista välittömästi.

Yhteystietoja ei anneta Laurean ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja ei siirretä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot ovat vain niiden Laurean henkilöstön jäsenten käytettävissä, jotka tarvitsevat niitä tehtäviensä hoitamiseksi. Rekisterin hallinnassa noudatetaan Laurea-ammattikorkeakoulun tietoturva-ja tietosuojaohjeita.

Käyttöä on rajoitettu tietoliikenteellisesti ja käyttäjäoikeuksin. Julkisessa verkossa liikennöinti järjestelmään tapahtuu aina salattuna. Palvelinympäristön ylläpito on ulkoistettu kirjallisin sopimuksin. Palvelinlaitteisto on sijoitettu palveluntarjoajan käyttötarkoituksen mukaiseen turvalliseen konesalitilaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan:

Oikeus saada pääsy tietoihin

 • Rekisteröity voi pyytää itseään koskevat tiedot. Pyyntö tehdään kirjallisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle. Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoja pyyntö koskee.

Tietojen korjaaminen

 • Rekisteröity voi tehdä pyynnön tietojensa oikaisemisesta rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Suostumuksen peruminen ja suostumukseen perustuvien tietojen poistaminen

Rekisteröity voi perua suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn ja kieltää henkilötietojensa käyttämiseen Laurea-ammattikorkeakoulun markkinointi-ja tiedotustarkoituksissa. Pyynnön voi tehdä rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Tietojen käsittelyn rajoittaminen

 • Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos
  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
  • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti.

 

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.