Siirry sisältöön

Opiskelumuodot

Voit valita Laurean koulutustarjonnasta opiskelumuodoksesi joko päivä-, monimuoto- tai verkko-opinnot.

Päiväopinnot

Opinnoista pääosa toteutuu lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin. Päivätoteutuksissa joustavuutta ja vaihtelua tuovat vaihtelevat opetusmenetelmät, verkko-opinnot sekä tiimeissä tehtävät projektit. 

Opiskeluun kuuluu myös ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

 

Monimuoto-opinnot

Laureassa voit opiskella monipuolisesti ja valita itsellesi parhaiten sopivan toteutusmuodon. Monimuoto-opinnoissa pystyt vaikuttamaan opintojesi aikatauluihin enemmän kuin päivätoteutuksissa, mutta opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta, ryhmä- ja verkostoitumistaitoja sekä kykyä aikatauluttaa opinnot omaan elämään sopiviksi.

Vaikka monimuoto-opiskelu painottuu verkkoon ja etäopetukseen, sisältää se jonkin verran lähiopetusta kampuksella sekä aikataulutettuja tehtäviä ja tapaamisia, missä on läsnäolovelvoite. Monimuoto-opinnot ovat työmäärältään yhtä laajat kuin päiväopinnot, joten opintoihin tulee varata riittävästi aikaa ja jo etukäteen kannattaa miettiä, miten sovittaa yhteen työn, opiskelun ja muun elämän.

Opiskeluun kuuluu myös ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

Verkko-opinnot

Verkko-opinnoissa opiskellaan opinnot kokonaan verkossa. Verkko-opiskelu edellyttää yleisesti opiskelijalta enemmän itseohjautuvuutta ja sopii erityisesti niille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä. Myös verkko-opiskeluun kuuluu opiskelua tiimeissä ja yritysprojekteissa, sekä opetusta ja tapaamisia, joista osa edellyttää läsnäoloa verkossa.

Verkko-opinnoissa pystyt vaikuttamaan opintojesi aikatauluihin enemmän kuin päivätoteutuksissa, mutta opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta, ryhmä- ja verkostoitumistaitoja sekä kykyä aikatauluttaa opinnot omaan elämään sopiviksi. Monimuoto- ja verkko-opinnot ovat työmäärältään yhtä laajat kuin päiväopinnot, joten opintoihin tulee varata riittävästi aikaa ja jo etukäteen kannattaa miettiä, miten sovittaa yhteen työn, opiskelun ja muun elämän.

Opiskeluun kuuluu myös ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

Lue lisää verkko-opinnoista.

Opintojen suorittaminen

 • Opi hankkeissa ja projekteissa 

  Kaikkiin Laurean koulutuksiin kuuluu projektityöskentelyä. Opintojen aikana työstettävät erilaiset kehittämistehtävät liittyvät usein aitoihin työelämän projekteihin tai hankkeisiin. Hankkeet voivat olla laajoja ja kansainvälisiä tai yksittäisille yrityksille ja organisaatioille toteutettavia projekteja. Projekteja voi myös itse hankkia.

 • Työn opinnollistaminen 

  Työn opinnollistamisessa on mahdollista oppia monipuolisesti työssä tarvittavia tietoja ja taitoja. Työtehtävien tueksi hankit tietoperustaa, jota pääset heti soveltamaan käytäntöön sovitut työtehtävät tekemällä. Hankittavan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista varten sovitut tehtävät eli näytöt osaamisestasi kirjataan sovitusti. Näytöt perustuvat opetussuunnitelman tavoitteisiin.

  Miten osaamistani arvioidaan?

  Oppiminen ja osaaminen pitää saada näkyvään muotoon, jotta sitä voi arvioida myös toinen henkilö. Näyttötapana toimii esimerkiksi portfolio. Arviointi tapahtuu oman oppimisen ja osaamisen dokumentoinnin avulla, työtehtävien määrää mittaamalla sekä laadullisesti oman osaamisen arvioinnilla. Itsearvioinnin lisäksi arvioinnissa käytetään myös esimiehen, lähikollegan sekä opettajan arviointeja ja palautteita.

  Miten sovin työn opinnollistamisesta?

  1.  Tutustu opetussuunnitelmaan ja pohdi, mitä sellaista osaamista opetussuunnitelma sisältää, jota voisit kehittää työssäsi.

  2. Käy alkukeskustelu työpaikallasi työtehtävistä ja työn opinnollistamisen tavoitteista.

  3. Sovi moduulivastaavan/opettajan kanssa aieneuvottelusta, jossa arvioitte yhdessä työn opinnollistamisen mahdollisuutta. Moduulivastaava ohjaa sinua työtehtäväpassin tekemiseen.

  4. Suunnittele osaamisesi kehittämistä täydentämällä työtehtäväpassi

  5. Sovi moduulivastaavan/opettajan kanssa neuvottelusta, jossa vahvistatte tehtäväpassin ja valmistelette arviointilomakkeen.

  6. Aloita opiskelu työtehtäväpassin mukaisesti ja dokumentoi osaamistasi.

   

  Työn opinnollistamisen kautta hankittu osaaminen tunnustetaan osaksi tutkintoa. Suoritus kerryttää opintotukeen oikeuttavia opintopisteitä. Kysy lisää opintopäälliköiltä tai tutoropettajaltasi!

 • Hankitun osaamisen osoittaminen 

  Jo olemassa oleva osaaminen voidaan huomioida tutkinnossa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta. Hyväksiluvut ja näytöt on mahdollista tehdä vasta sen jälkeen, kun olet vastaanottanut opiskelupaikan ja opinnot ovat alkaneet.

  Osaamista sinulle on voinut kertyä korkeakoulussa hankitun osaamisen lisäksi esimerkiksi työkokemuksen kautta, työpaikan järjestämässä koulutuksessa, järjestötoiminnassa tai harrastusten parissa. Osaksi tutkintoa voidaan sisällyttää aiempia korkeakouluopintoja, jos niiden sisällöt vastaavat opetussuunnitelman tavoitteita. Opintojen tavoitteet on esitetty opetussuunnitelmassa.

  Opintojen hyväksilukeminen

  Toisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja opintoja, joista on olemassa luotettava dokumentti (opintosuoritusote), voit liittää osaksi opintoja tietyin ehdoin. Hyväksiluku tehdään joko korvaavina tai sisällytettävinä opintoina. Toisen asteen tutkinto (datanomi, merkonomi, lähihoitaja jne.) ei ole hyväksiluettavissa.

  Aiempien opintojen sisältöä arvioidaan suhteessa tutkinnon osaamistavoitteisiin. Osaamisen tulee olla ajantasaista. Tästä syystä yli kymmenen vuoden takaisia opintoja ei pääsääntöisesti voida suoraan hyväksyä osaksi tutkintoa todistuksen perusteella, vaan osaamisesta edellytetään myös muunlaista näyttöä. Lisätietoa saat tutoropettajaltasi tai opintopäälliköltä.

  Osaamisen osoittaminen näytöllä

  Näytöllä voit osoittaa tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamista riippumatta siitä missä, miten ja milloin osaamisen olet hankkinut. Osaamisesi voit osoittaa esimerkiksi portfoliolla, työnäytteellä, haastattelulla, kirjallisella näytteellä, suullisella keskustelulla tai erikseen järjestetyssä näyttöpäivässä.

  Voit arvioida omaa osaamistasi suhteessa tutkinnon osaamistavoitteisiin yhdessä opettajatuutorin tai opintopäällikön kanssa. He ohjaavat sinua osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (HOT) –prosessissa eteenpäin. Näyttönä osoitettu osaaminen arvioidaan samoilla kriteereillä kuin osaaminen opintojaksolla muutenkin arvioitaisiin ja näytöllä osoitettu osaaminen kerryttää opintopisteitä normaalisti.

  Hyväksiluvut ja osaamisen näytöt on mahdollista tehdä vasta sen jälkeen, kun olet vastaanottanut opiskelupaikan ja opinnot ovat alkaneet. Lisätietoa saat opettajatuutorilta ja opintopäälliköltä.

 • Harjoittelu 

  Opintoihin kuuluu ammattitaitoa edistävää harjoittelua oman alan toimintaympäristössä. Harjoittelun tarkoituksena on tukea ammatillisen identiteettisi kehittymistä. Tavoitteena on, että perehdyt ohjatusti opintojesi kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu on näin ollen yksi tärkeimmistä opintojesi vaiheista, koska se avaa sinulle konkreettisesti ovia työelämään.

  Harjoittelun kesto, tavoitteet, sisältö ja toteutustapa riippuvat koulutuksesta. Saat lisätietoa harjoittelusta opintojesi alettua. Harjoittelun voit suorittaa myös osaksi tai kokonaan ulkomailla. Harjoittelu voi olla kokoaikaista tai osa-aikaista.

 • Opinnäytetyö 

  Opintojen loppuvaiheeseen kuuluu opinnäytetyön tekeminen. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa 30 opintopistettä.

  Opinnäytetyössä osoitat, että osaat soveltaa alan tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävässä. Tavoitteena on, että osaat tutkimuksellisesti kehittää työelämää ja tuottaa uusia ratkaisuja tuotteina, toimintamalleina tai työkulttuurina. Aiheen työllesi saat valita itse oman kiinnostuksesi mukaan. Valmiita aiheita tarjoavat niin yritykset kuin Laurean kehittämishankkeet.

  Laurean opinnäytetyöt ovat julkisia asiakirjoja. Voit tutustua Theseus -tietokannassa opinnäytetöihin ja samalla siihen, mitä opiskelijamme valmistumisvaiheessa osaavat.

Hae Laureaan!

Tutustu hakemisen ohjeisiin

Voit hakea kevään yhteishaussa englanninkielisiin koulutuksiin 4.-18.1.2023 ja suomenkielisiin 15.-30.3.2023.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluihin