Siirry sisältöön

Opiskelumuodot

Laurean koulutukset toteutetaan päivä-, monimuoto- tai verkko-opintoina. Perehdy eri opiskelumuotoihin, jotta tiedät miten koulutukset käytännössä toteutetaan ja osaat hakuvaiheessa valita itsellesi parhaiten soveltuvan opiskelumuodon.

Kaikki opiskelumuodot

Kaikissa opiskelumuodoissa sinulta edellytetään sitoutumista. Korkeakouluopinnoissa tarvitset itseohjautuvuutta, ryhmä- ja verkostoitumistaitoja, riittävästi aikaa opiskeluun sekä kykyä aikatauluttaa opinnot omaan elämääsi sopiviksi. Kaikki opiskelumuodot ovat työmäärältään yhtä laajat ja opintojen kesto on 3,5 vuotta, terveydenhoitajilla 4 vuotta. Kaikkiin koulutuksiin sisältyy opiskelumuodosta riippumatta ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

Päiväopinnot

Päiväopinnoissa edellytetään pääsääntöisesti läsnäoloa arkisin päiväaikaan. Opinnoista pääosa toteutuu lähiopetuksessa ja –ohjauksessa kampuksella, osin myös verkossa. 

Monimuoto-opinnot

Monimuoto-opinnot sisältävät jonkin verran lähiopetusta kampuksilla sekä läsnäoloa vaativaa opetusta ja tapaamisia verkossa. Opetusta järjestetään koulutuksesta riippuen päivisin tai iltaisin. Opinnoista pääosa toteutuu etäopetuksena, ja opiskelijan itsenäinen työskentely korostuu. Käytännön toteutus vaihtelee eri koulutuksissa. Tarkemmat tiedot löydät kunkin koulutuksen sivuilta

Verkko-opinnot

Verkko-opinnoissa opinnot toteutetaan kokonaan verkossa. Verkko-opintoihin kuuluu itsenäisen työskentelyn lisäksi opetusta ja tapaamisia, jotka edellyttävät sovittuina aikoina läsnäoloa verkossa. Verkko-opinnot edellyttävät opiskelumuodoista eniten itseohjautuvuutta.

Lue lisää verkko-opinnoista.

Osaamisen kehittäminen

 • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

  Jo olemassa oleva tutkintotavoitteiden mukainen osaamisesi voidaan huomioida tutkinnossasi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta. Lähtökohtana on osaamisperustainen ajattelu, jossa ratkaisevaa on itse osaaminen, ei se, miten ja missä osaaminen on hankittu. Laureassa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelyitä ovat Hyväksiluku ja Osaamisen näyttö. Osaamisen tunnustaminen on mahdollista tehdä vasta sen jälkeen, kun olet vastaanottanut opiskelupaikan ja opiskeluoikeutesi on alkanut.

  Lue tarkemmin joustavista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa. 

 • Opinnollistaminen 

  Opinnollistamisessa on aina kyse uuden osaamisen hankkimisesta. Se on siis vaihtoehtoinen tapa opiskella. Opinnollistaminen tarkoittaa, että hankit suunnitelmallisesti tutkintosi mukaista osaamista työtä tehden. Opinnollistamalla voit edistää ammatillista kehittymistäsi, nopeuttaa opintojesi etenemistä ja tutkintoon valmistumistasi. Opinnollistaminen edellyttää soveltuvaa työpaikkaa tai muuta sellaista tehtävää, jossa voit hankkia tutkintosi mukaista uutta osaamista.

  Lue tarkemmin joustavista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa.

 • Opi hankkeissa ja projekteissa 

  Kaikkiin Laurean koulutuksiin kuuluu projektityöskentelyä. Opintojen aikana työstettävät erilaiset kehittämistehtävät liittyvät usein aitoihin työelämän projekteihin tai hankkeisiin. Hankkeet voivat olla laajoja ja kansainvälisiä tai yksittäisille yrityksille ja organisaatioille toteutettavia projekteja. Projekteja voi myös itse hankkia.

 • Harjoittelu 

  Opintoihin kuuluu ammattitaitoa edistävää harjoittelua oman alan toimintaympäristössä. Harjoittelun tarkoituksena on tukea ammatillisen identiteettisi kehittymistä. Tavoitteena on, että perehdyt ohjatusti opintojesi kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu on näin ollen yksi tärkeimmistä opintojesi vaiheista, koska se avaa sinulle konkreettisesti ovia työelämään.

  Harjoittelun kesto, tavoitteet, sisältö ja toteutustapa riippuvat koulutuksesta. Saat lisätietoa harjoittelusta opintojesi alettua. Harjoittelun voit suorittaa myös osaksi tai kokonaan ulkomailla. Harjoittelu voi olla kokoaikaista tai osa-aikaista.

 • Opinnäytetyö 

  Opintojen loppuvaiheeseen kuuluu opinnäytetyön tekeminen. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa 30 opintopistettä.

  Opinnäytetyössä osoitat, että osaat soveltaa alan tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävässä. Tavoitteena on, että osaat tutkimuksellisesti kehittää työelämää ja tuottaa uusia ratkaisuja tuotteina, toimintamalleina tai työkulttuurina. Aiheen työllesi saat valita itse oman kiinnostuksesi mukaan. Valmiita aiheita tarjoavat niin yritykset kuin Laurean kehittämishankkeet.

  Laurean opinnäytetyöt ovat julkisia asiakirjoja. Voit tutustua Theseus -tietokannassa opinnäytetöihin ja samalla siihen, mitä opiskelijamme valmistumisvaiheessa osaavat.

Hae Laureaan!

Syksyn 2024 yhteishaku

Syksyn yhteishaussa 28.8. - 11.9.2024 voit hakea keväällä 2025 alkaviin koulutuksiimme.

Tutustu koulutuksiimme