Siirry sisältöön

Seuraava hakuaika 17 –31.3.2021. Terveydenhoitajaksi voit opiskella Tikkurilan ja Otaniemen kampuksilla. Tutkinnon voi suorittaa päiväopiskeluna tai joustavasti työn ohessa monimuoto-opiskeluna.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 240 op, 4 vuotta

Terveydenhoitajan työpaikkoja ovat esimerkiksi neuvolat, kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto, kotisairaanhoito ja avoterveydenhuolto.

Terveydenhoitajan työ

Terveydenhoitajana olet hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija. Asiantuntemus kattaa ihmisen elämänkulun eri vaiheet. Valmistuvalla terveydenhoitajalla on hyvät vuorovaikutus-, ohjaus- ja yhteistyötaidot sekä vahvat kliiniset hoitotyön perustiedot ja -taidot. Työssään terveydenhoitaja tarvitsee itsenäistä työotetta sekä kykyä ja rohkeutta kehittää palveluita

Koulutuksen sisältö

Laureassa terveydenhoitajatutkinto koostuu perusopinnoista (210op) ja suuntautumisopinnoista (30op). Perusopinnot kattavat tutkinnon pakolliset osaamisvaatimukset. Suuntautumisopinnoissa voit syventää ja laajentaa osaamistasi omien uratoiveidesi mukaisesti. Terveydenhoitajan koulutuksesta noin yksi kolmasosa on harjoittelua, joka toteutuu työpajoissa, simulaatioharjoituksissa ja sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä.

Harjoittelujaksojen lisäksi käytännön toimintaa asiakkaiden kanssa tapahtuu myös opintojaksoilla opintojen edetessä. Terveydenhoitajaopiskelijat opastavat asiakkaita ja asiakasryhmiä ajankohtaisissa aiheissa esimerkiksi neuvoloissa, kouluissa ja palvelutaloissa osana opintoja. Aiheina voivat olla esimerkiksi ruokailutottumukset, liikunta tai seksuaalikasvatus. Ohjausmenetelmät ovat myös osa terveydenhoitajan työssään tarvitsemaa ammatillista osaamista.

Terveydenhoitaja saa myös sairaanhoitajan pätevyyden ja voi toimia sairaanhoitajan ammatissa. Terveydenhoitajakoulutus painottaa terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn näkökulmia jo sairaanhoitajaopintojen kuluessa. Loppuopinnoissaan terveydenhoitajaopiskelijat saavat perusvalmiudet lasteneuvolan, äitiysneuvolan, kouluterveydenhuollon sekä työterveyshuollon osaamiseen, niin teoriassa kuin monipuolisissa harjoitteluissaan.

Perusopinnot

Terveydenhoitajan koulutus pohjautuu sairaanhoitajan koulutukseen, ja koulutuksen ensi vaiheissa opiskelija perehtyy hoitotyön menetelmiin, etiikkaan ja potilasturvallisuuteen. Terveyden edistämisen kannalta on välttämätöntä tietää, miten oireita ja sairauksia hoidetaan.

Terveydenhoitajakoulutuksen pakolliset perusopintokonaisuudet ovat:

 • Asiakaslähtöisen hoitotyön lähtökohdat
 • Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö
 • Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä
 • Nursing Care in the promotion of the client’s participation and well-being at different life stages
 • Uudistuva ja vaikuttava terveydenhoitotyö
 • Terveydenhoitajatyön osaaminen
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja

Suuntautumisopinnot

Laurean terveydenhoitajakoulutuksessa voit valita suuntautumisopinnot laajasta valikoimastamme oman kiinnostuksesi ja uratoiveidesi mukaisesti.

Terveydenhoitajakoulutuksen suuntautumisopintoja ovat:

 • Hoitotyö avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnassa
 • Lasten, nuorten ja perheiden monialainen terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisturvallisuus
 • Ikääntyneet perheet hoitotyön asiakkaina
 • Akuuttihoitotyö teho-, leikkaus- ja päivystysosastoilla
 • Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön asiantuntijuus
 • Monimuotoinen hoitotyön asiantuntijuus

Tutustu opetussuunnitelmiin

Koulutuksen vahvuudet

Laurea on Suomen vetovoimaisin terveydenhoitajien kouluttaja. Laurean terveydenhoitajakoulutus antaa opiskelijoille valmiuksia monialaiseen ja moniammatilliseen toimintaan koko koulutuksen ajan. Jo opintojen aikana opiskelija tottuu kehittämään toimintaansa aidoissa työelämän tilanteissa.

Laurean kehittämispohjaisen oppimisen toimintamalliin (Learning by Developing, LbD) kuuluu tiivis yhteistyö alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Alueella olevien kaupunkien ja kuntien kanssa tehdään jatkuvasti monenlaista yhteistyötä projektimaisesti, mm. ohjaustuokioita ja materiaalia kouluille sekä ohjausta avoimiin päiväkoteihin. Opinnäytetyöt tuottavat myös työelämätarpeiden mukaisia selvityksiä ja materiaalia. Laurea tekee yhteistyötä myös eri korkeakoulujen kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Kansainvälisyys terveydenhoitajaopinnoissa

Kieliopinnot kulkevat muiden opintojaksojen rinnalla ja niitä voi valita yksilöllisesti. Yksi puolen vuoden opintojakso opiskellaan kokonaan englanniksi ja opinnoissa on mukana kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita. Tämä jakso on hyvä mahdollisuus myös lähteä itse kansainväliseen vaihtoon ulkomaille. Terveydenhoitajaopiskelijat ovat käyneet vaihdossa monissa maissa ja etenkin Afrikassa ja Aasiassa tapahtuneet harjoittelut ovat olleet antoisia ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

Terveydenhoitajakoulutuksessa toisen opiskeluvuoden jälkeen on mahdollisuus hakea opiskelijaksi ns. sairaanhoitajan kaksoistutkintoon. Tässä Dual Degree:ssä yksi vuosi opiskellaan Nazareth Universityssä USA:ssa. Opiskelija saa sairaanhoitajan tutkintotodistuksen molemmista maista.
Lue lisää kansainvälisyydestä opinnoissa.

Opetusmuodot

Terveydenhoitajatutkinnon voit suorittaa päiväopiskeluna tai joustavasti työn ohessa monimuoto-opiskeluna. Keväällä 2021 alkavat terveydenhoitajaopinnot toteutetaan päiväopiskeluna ja syksyllä 2021 alkavat opinnot monimuoto-opiskeluna.

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Joustavuutta ja vaihtelua päiväopintoihin tuovat harjoittelut, verkko-opinnot ja projektit.

Monimuoto-opiskelu sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Verkko-opetuksen lisäksi opiskelijat ovat kampuksella harjoittelemassa kädentaitoja tai kuuntelemassa luentoja. Monimuoto-opiskelu sopii työn ohessa opiskelevalle.

Lue lisää erilaisista opetusmuodoista.

Työllistyminen

Terveydenhoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet monipuoliset. Tyypillisiä terveydenhoitajan työpaikkoja ovat esimerkiksi neuvolat, kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto, kotisairaanhoito ja avoterveydenhuolto. Terveydenhoitajana voit työskennellä myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä järjestöissä ja muissa organisaatioissa (esim. Kela, vakuutusyhtiöt).

Myös yrittäjyys on mahdollista, esimerkiksi kotipalvelujen kehittämisen parissa. Erityisesti järjestösektorilla on kansainvälisiä mahdollisuuksia työllistymiseen. Kansainvälisyys näkyy terveydenhoitajan työssä myös asiakaskunnan kautta. Terveydenhoitajana voit työllistyä myös sairaanhoitajan tehtäviin, koska koulutus antaa molemmat pätevyydet.

Jatko-opiskelu

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää erikoisosaamistasi edelleen. Osaamista voi syventää myös erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa tai erilaisten täydennyskoulutusten kautta.

Terveydenhoitaja voi hakea jatko-opintoihin myös yliopistoon tai muuhun korkeakouluun, josta voi valmistua esimerkiksi opettajaksi tai hallinnollisiin tehtäviin.

Usein kysyttyä

 • Miten päivitän opistoasteen sairaanhoitaja- tai kätilötutkinnon sairaanhoitaja AMK- tai terveydenhoitaja AMK –tutkinnoksi 

  Jos Sinulla on sairaanhoitajan ja/tai kätilön tutkinto opistoasteelta, osallistut normaalisti yhteishakuun (www.opintopolku.fi) ja valintakokeisiin. Mikäli Sinut valitaan suorittamaan tutkintoa, täydennät puuttuvat opinnot seuraavasti:

  Sairaanhoitajakoulutuksen tutkinnon laajuus on 210 op, entisistä opinnoista hyväksi luetaan 150 op eli suoritettavaa jää 60 op. Se tarkoittaa kestoltaan noin vuoden päätoimisia opintoja. Terveydenhoitajakoulutuksen laajuus 240 op, entisistä opinnoista hyväksi luetaan 120 op, suoritettavaa jää 120 op eli noin kahden vuoden päätoimiset opinnot. 

  Suoritettavat opinnot koostuvat kieli- ja projektiopinnoista, johtajuuden-, yrittäjyyden ja uudistuvan hoitotyön opinnoista, tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnoista ja opinnäytetyöstä. Lisäksi sairaanhoitajaopiskelijat valitsevat oman urasuunnitelmansa mukaisia opintoja (15 op) ja terveydenhoitajaopiskelijat opiskelevat terveydenhoitotyön opinnot (60 op). Terveydenhoitajaopintoihin sisältyy kaksi ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

  Lisätietoja koulutuksista antavat opintopäälliköt:
  Eija Mäkelä, Tikkurila
  Hanna Naarmala, Otaniemi                   
  Satu Kaunio, Hyvinkää, Porvoo, Lohja

   

 • Voiko jo valmistunut sairaanhoitaja päivittää tutkintonsa terveydenhoitajaksi suorittamalla vain jäljellä olevan osan? 

  Suoritettava osuus lasketaan yksilöllisesti ja se on noin 60 op.
  Opintoihin haetaan hakemalla yhteishaussa terveydenhoitajakoulutukseen.

 • Missä ajassa tutkinnon voi suorittaa? 

  Terveydenhoitajakoulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja arvioitu kesto on 4 vuotta. Tutkinnon suorittamista voit nopeuttaa mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja tai soveltuvaa työkokemusta. Ottamalla kesäopintoja opintopisteesi karttuvat nopeammin. Voit myös aloittaa opinnäytetyösi tekemisen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

 • Missä terveydenhoitajat voivat työskennellä? 
  • neuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa
  • terveydenhoitajana tai kotihoidonohjaajana kotihoidossa
  • teveydenhoitajana digitaalisissa neuvontapalveluissa
  • terveydenhoitajana, päihdehoitajana tai tiimivastaavana terveysasemalla
  • terveydenhoitajana ikääntyneiden palvelukeskuksissa tai hoitokodeissa
  • terveydenhoitajana vammaisten ja kehitysvammaisten palveluissa
  • neuvontahoitajana tai toiminnanjohtajana potilasjärjestössä tai yhdistyksessä
  • edustajana lääke- ja hoitotarvikeyrityksessä
  • tutkimushoitajana esimerkiksi elintapa-, lääke- ja rokotetutkimuksissa
  • terveysalan kouluttajana esim. yksityisessä yrityksessä, potilasjärjestössä
  • projektipäällikkönä tai projektityöntekijänä terveys- ja sosiaalialan kehittämisprojektissa
  • terveydenhoitajana/sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa eri osastoilla ja poliklinikoilla
  • terveysalan yrittäjänä
  • etuuskäsittelijänä vakuutusyhtiössä tai KELA:ssa.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Mihin terveydenhoitajat työllistyvät ja millaista opiskelu on?

Terveydenhoitaja (AMK), Otaniemi, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ei vielä tiedossa
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.