Siirry sisältöön

Seuraava haku on 16.-30.3.2022.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 240 op, 4 vuotta

Terveydenhoitajan työpaikkoja ovat esimerkiksi neuvolat, kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, kotihoito, avoterveydenhuollon vastaanottotoiminta sekä erilaiset järjestöt.

Terveydenhoitajan työ

Terveydenhoitajana olet hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija. Asiantuntemus kattaa ihmisen elämänkulun eri vaiheet.

Valmistuvalla terveydenhoitajalla on hyvät vuorovaikutus-, ohjaus- ja yhteistyötaidot sekä vahvat kliiniset hoitotyön perustiedot ja -taidot. Työssään terveydenhoitaja tarvitsee itsenäistä työotetta sekä kykyä ja rohkeutta kehittää palveluita

Koulutuksen sisältö

Laureassa terveydenhoitajatutkinto koostuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Ydinosaamisen opinnot (230 op) kattavat tutkinnon pakolliset osaamisvaatimukset.

Täydentävän osaamisen opinnoissa (10 op) voit syventää ja laajentaa osaamistasi omien uratoiveidesi mukaisesti. Terveydenhoitajan koulutuksesta noin yksi kolmasosa on harjoittelua.

Harjoittelujaksojen lisäksi käytännön toimintaa asiakkaiden kanssa tapahtuu opintojen edetessä opintojaksoilla. Terveydenhoitajaopiskelijana ohjaat ja tuet asiakkaita ja asiakasryhmiä terveyden edistämisen teemoissa. Aiheina voivat olla esimerkiksi elämäntapaohjaus, seksuaalikasvatus ja mielen hyvinvointi. Vuorovaikutus ja ohjausosaaminen on keskeinen osa terveydenhoitajan työssä tarvittavaa ammatillista osaamista.

Terveydenhoitajakoulutus painottaa terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn näkökulmia. Opinnoissasi saat perusvalmiudet lastenneuvolan, äitiysneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä työterveyshuollon osaamiseen, niin teoriassa kuin monipuolisissa harjoitteluissa.

Ydinosaamisen opinnot

Terveydenhoitajan tutkintoon sisältyy myös sairaanhoitajan koulutus. Koulutuksen alussa perehdyt hoitotyön lähtökohtiin, etiikkaan, kliiniseen hoitotyöhön ja potilasturvallisuuteen. Opintojen edetessä koulutus suuntautuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Ydinosaamisen opinnot koostuvat seuraavanlaisesti:

 • Asiakaslähtöisen hoitotyön lähtökohdat
 • Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö
 • Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä
 • Asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia tukeva terveydenhoitajatyö
 • Terveydenhoitajatyön asiakkuusosaaminen
 • Päätöksentekotaidot perusterveydenhuollossa
 • Kehittämis- ja johtamisosaaminen terveydenhoitajatyössä
 • Oman osaamisen suuntaaminen ja täydentäminen

Ydinosaamisen opintoja voit kohdentaa lopuksi valinnaisella syventävällä harjoittelulla (10 op).

Täydentävät opinnot

Laurean terveydenhoitajakoulutuksessa voit valita täydentävät opinnot laajasta valikoimastamme oman kiinnostuksesi ja uratoiveidesi mukaisesti.

Ydinosaamisen opintoja voit täydentää 10 opintopisteellä valitsemalla esimerkiksi seuraavista kokonaisuuksista:

 • Lasten, nuorten ja perheiden monialainen terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Ikääntyneet perheet hoitotyön asiakkaina
 • Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön asiantuntijuus
 • Yksilöllisellä suoritustavalla esim. osaamisen näytöllä

Tutustu opetussuunnitelmiin

Koulutuksen vahvuudet

Laurea on Suomen vetovoimaisin terveydenhoitajien kouluttaja. Laurean terveydenhoitajakoulutus antaa valmiuksia monialaiseen ja moniammatilliseen toimintaan koko koulutuksen ajan. Jo opintojen aikana totut kehittämään toimintaa aidoissa työelämän tilanteissa.

Laurean kehittämispohjaisen oppimisen toimintamalliin (Learning by Developing, LbD) kuuluu tiivis yhteistyö alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Teemme jatkuvasti monenlaista yhteistyötä alueellamme olevien kaupunkien ja kuntien kanssa projektimaisesti, mm. ohjaustuokioita ja materiaalia kouluille sekä ohjausta avoimiin päiväkoteihin. Opinnäytetyöt tuottavat myös työelämätarpeiden mukaisia selvityksiä ja materiaalia. Laurea tekee yhteistyötä myös muiden korkeakoulujen kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Kansainvälisyys terveydenhoitajaopinnoissa

Kieliopinnot kulkevat muiden opintojaksojen rinnalla ja niitä voi valita yksilöllisesti. Opintojen kansainvälisyys toteutuu kotikansainvälisyytenä opintojaksoilla, opiskelijatoiminnassa, vapaaehtoistyössä tai halutessasi ulkomaan vaihdossa.

Terveydenhoitajakoulutuksessa toisen opiskeluvuoden jälkeen on mahdollisuus hakea opiskelijaksi ns. sairaanhoitajan kaksoistutkintoon. Tässä Dual Degree -tutkinnossa yksi vuosi opiskellaan Nazareth Collegessa USA:ssa. Opiskelija saa sairaanhoitajan tutkintotodistuksen molemmista maista.

Lue lisää kansainvälisyydestä opinnoissa.

Opetusmuodot

Terveydenhoitajatutkinnon voit suorittaa päiväopiskeluna tai joustavasti työn ohessa monimuoto-opiskeluna. Syksyllä 2021 alkavat opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja keväällä 2022 alkavat opinnot päiväopiskeluna.

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella tai etäopetuksessa arkisin päiväaikaan. Joustavuutta ja vaihtelua päiväopintoihin tuovat harjoittelut, verkko-opinnot ja projektit.

Monimuoto-opiskelu sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Verkko-opetuksen lisäksi opiskelijat käyvät kampuksella case- ja kädentaitotyöpajoissa sekä simulaatioharjoituksissa. Monimuoto-opiskelu sopii työn ohessa opiskelevalle.

Lue lisää erilaisista opetusmuodoista.

Hyväksiluku ja osaamisen näyttö

Aiemmin hankkimasi tutkintotavoitteiden mukainen osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi. Opintojen alussa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenasi on oma opettajatuutorisi. 

Hyväksiluku on mahdollista tehdä aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Opintojen vanhentuminen arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin. Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla arvioitua osaamista voidaan pyytää täydentämään esim. osaamisen näytöllä, jos työelämän osaamisvaatimukset ovat merkittävästi muuttuneet.

Muualla kuin korkeakouluopinnoissa kertynyttä tutkintotavoitteiden mukaista osaamista voit osoittaa osaamisen näytöllä. Osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Opintojesi aikana voit hankkia osaamista joustavasti eri tavoin. Lue lisää eri tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoasi.

Työllistyminen

Terveydenhoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet monipuoliset. Tyypillisiä terveydenhoitajan työpaikkoja ovat esimerkiksi neuvolat, kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto, kotihoito ja avoterveydenhuollon vastaanottotoiminta. Terveydenhoitajana voit työskennellä myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä järjestöissä ja muissa organisaatioissa (esim. Kela, vakuutusyhtiöt, tutkimushankkeet).

Terveydenhoitajana voit työllistyä myös yrittäjänä. Järjestösektorilla on kansallisia ja kansainvälisiä mahdollisuuksia työllistymiseen. Terveydenhoitajana voit työllistyä myös sairaanhoitajan työhön. Koulutuksen aikana saat sairaanhoitajapätevyyden, mikä mahdollistaa työskentelyn sairaanhoitajana EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Jatko-opiskelu

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää erikoisosaamistasi edelleen. Osaamista voi syventää myös erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa tai erilaisten täydennyskoulutusten kautta.

Terveydenhoitaja voi hakea jatko-opintoihin myös yliopistoon tai muuhun korkeakouluun, josta voi valmistua esimerkiksi opettajaksi tai hallinnollisiin tehtäviin.

Usein kysyttyä

 • Miten päivitän opistoasteen sairaanhoitaja- tai kätilötutkinnon sairaanhoitaja AMK- tai terveydenhoitaja AMK –tutkinnoksi 

  Jos Sinulla on sairaanhoitajan ja/tai kätilön tutkinto opistoasteelta, osallistut normaalisti yhteishakuun (www.opintopolku.fi) ja valintakokeisiin. Mikäli Sinut valitaan suorittamaan tutkintoa, täydennät puuttuvat opinnot seuraavasti:

  Sairaanhoitajakoulutuksen tutkinnon laajuus on 210 op, entisistä opinnoista hyväksi luetaan 150 op eli suoritettavaa jää 60 op. Se tarkoittaa kestoltaan noin vuoden päätoimisia opintoja. Terveydenhoitajakoulutuksen laajuus 240 op, entisistä opinnoista hyväksi luetaan 120 op, suoritettavaa jää 120 op eli noin kahden vuoden päätoimiset opinnot. 

  Suoritettavat opinnot koostuvat kieli- ja projektiopinnoista, johtajuuden-, yrittäjyyden ja uudistuvan hoitotyön opinnoista, tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnoista ja opinnäytetyöstä. Lisäksi sairaanhoitajaopiskelijat valitsevat oman urasuunnitelmansa mukaisia opintoja (15 op) ja terveydenhoitajaopiskelijat opiskelevat terveydenhoitotyön opinnot (60 op). Terveydenhoitajaopintoihin sisältyy kaksi ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

  Lisätietoja koulutuksista antavat opintopäälliköt:
  Eija Mäkelä, Tikkurila
  Hanna Naarmala, Otaniemi                   
  Satu Kaunio, Hyvinkää, Porvoo, Lohja

   

 • Voiko jo valmistunut sairaanhoitaja päivittää tutkintonsa terveydenhoitajaksi suorittamalla vain jäljellä olevan osan? 

  Suoritettava osuus lasketaan yksilöllisesti ja se on noin 60 op.
  Opintoihin haetaan hakemalla yhteishaussa terveydenhoitajakoulutukseen.

 • Missä ajassa tutkinnon voi suorittaa? 

  Terveydenhoitajakoulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja arvioitu kesto on 4 vuotta. Tutkinnon suorittamista voit nopeuttaa mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja tai soveltuvaa työkokemusta. Ottamalla kesäopintoja opintopisteesi karttuvat nopeammin. Voit myös aloittaa opinnäytetyösi tekemisen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

 • Missä terveydenhoitajat voivat työskennellä? 
  • neuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa
  • terveydenhoitajana tai kotihoidonohjaajana kotihoidossa
  • terveydenhoitajana digitaalisissa neuvontapalveluissa
  • terveydenhoitajana, päihdehoitajana tai tiimivastaavana terveysasemalla
  • terveydenhoitajana ikääntyneiden palvelukeskuksissa tai hoitokodeissa
  • terveydenhoitajana vammaisten ja kehitysvammaisten palveluissa
  • neuvontahoitajana tai toiminnanjohtajana potilasjärjestössä tai yhdistyksessä
  • edustajana lääke- ja hoitotarvikeyrityksessä
  • tutkimushoitajana esimerkiksi elintapa-, lääke- ja rokotetutkimuksissa
  • terveysalan kouluttajana esim. yksityisessä yrityksessä, potilasjärjestössä
  • projektipäällikkönä tai projektityöntekijänä terveys- ja sosiaalialan kehittämisprojektissa
  • terveydenhoitajana/sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa eri osastoilla ja poliklinikoilla
  • terveysalan yrittäjänä
  • etuuskäsittelijänä vakuutusyhtiössä tai KELA:ssa.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Mihin terveydenhoitajat työllistyvät ja millaista opiskelu on?

Terveydenhoitaja (AMK), Otaniemi, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ilmoitetaan myöhemmin
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022

Keväällä 2022 on kaksi korkeakoulujen yhteishakua

Kevään ensimmmäisessä yhteishaussa (5.-19.1.2022) voit hakea Laurean englanninkielisiin koulutuksiin ja kevään toisessa yhteishaussa (16.-30.3.2022) suomenkielisiin koulutuksiimme.

Laurean koulutukset