Siirry sisältöön

Seuraava hakuaika 1.–15.9.2021. Sairaanhoitajaksi voit opiskella Hyvinkään, Lohjan, Otaniemen, Porvoon ja Tikkurilan kampuksilla. Tutkinnon voi suorittaa keväällä 2022 alkavassa koulutuksessa päiväopintoina tai monimuoto-opintoina.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali-, terveyden- ja hoito-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op. 3,5 vuotta

Sairaanhoitajana voit työskennellä esimerkiksi erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, terveys- ja hyvinvointialan yritysten sekä yhdistysten ja järjestöjen palveluksessa. 

 

 

Yhteishaun lisäksi voit hakea sairaanhoitajakoulutukseen syksyllä 2021 myös erillishaussa valintaopintojakson kautta. Lue lisää >>

Sairaanhoitajan työ

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, jonka tehtävä on tukea ihmisten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaista terveyttä. Tärkeimmät osaamisalueet sairaanhoitajan työssä ovat ihmisen kohtaaminen ja vuorovaikutus, terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, sairauksien ja toiminnan vajavuuksien ehkäiseminen ja hoitaminen, toipumisen ja kuntoutumisen tukeminen sekä kärsimyksen lievittäminen.

Koulutuksen sisältö

Sairaanhoitajakoulutus koostuu pakollisista ydinosaamisen opinnoista (180 op) ja muista opinnoista, jotka pitävät sisällään täydentävän osaamisen opinnot (30op). Ydinosaamisen opinnot kattavat tutkinnon pakolliset osaamisvaatimukset. Täydentävän osaamisen opinnoissa voit syventää ja laajentaa osaamistasi omien uratoiveidesi mukaisesti. Sairaanhoitajakoulutuksesta noin yksi kolmasosa on harjoittelua, harjoittelujaksoja on yhteensä 7-8. Harjoittelu toteutuu asiakastyössä sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. 

Keväästä 2021 alkaen sairaanhoitajatutkintoon johtavassa koulutuksessa on otettu käyttöön valtakunnallisesti yhtenevät arviointimenetelmät.  Ne koostuvat eri vaiheissa opintoja suoritettavista kliinisen ydinosaamisen osakokeista ja ydinosaamisen (180 op) valtakunnallisesta kokeesta. (yleSHarviointi -hanke 2019.) 

Digitalisaatio ja sosiaali- ja terveysalan uudistus tulevat vaikuttamaan sairaanhoitajan työhön monipuolistaen sähköisten terveyspalvelujen tarjontaa ja muuttaen hoitohenkilöstön roolia, työtehtäviä ja työolosuhteita.

Ydinosaamisen opinnot

Sairaanhoitajakoulutuksen pakolliset ydinosaamisen opintokokonaisuudet ovat:

 • Asiakaslähtöisen hoitotyön perusteet 31 op (Moduuli I)
 • Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö 30 op (Moduuli II)
 • Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä 32 op (Moduuli III)
 • Osallisuutta ja hyvinvointia tukeva hoitotyö elämäkulun eri vaiheissa 30 op (Moduuli IV)
 • Uudistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 30 op (Moduuli V)
 • Vakavasti sairaan potilaan hoitotyö 27 op (Moduuli VI)

Täydentävät opinnot

Laurean sairaanhoitajakoulutuksessa voit valita täydentävän osaamisen opinnot laajasta valikoimastamme oman kiinnostuksesi ja uratoiveidesi mukaisesti esimerkiksi suuntautuen mm. akuuttihoitotyöhön, lasten tai ikääntyneiden hoitoon. Täydentäviä opintoja voit valita viiden eri kampuksien monipuolisesta tarjonnasta. 

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen vahvuudet

Laurea on Suomen suurin sairaanhoitajakouluttaja. Vahvuutemme on hyvä alueellinen yhteistyö ja kampusten sijainnit isojen sairaalojen läheisyydessä (Hyvinkään sairaala, Peijaksen sairaala, Lohjan aluesairaala, Jorvi, Porvoon sairaala). 

Pidämme Laureassa tärkeänä aitoa sairaanhoitajan työhön liittyvää työelämäosaamista ja sitä tukee kehittämispohjaisen oppimisen toimintamalli (Learning by Developing). Siihen kuuluu tiivis yhteistyö esim. terveydenhuollon asiakkaiden, hoitotyön asiantuntijoiden ja alumnien kanssa. 

Opetusmuodot

Sairaanhoitajatutkinnon voit suorittaa päivä- tai monimuoto-opiskeluna. 

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Joustavuutta ja vaihtelua päiväopintoihin tuovat projektit ja verkko-opinnot. 

Monimuoto-opiskelu sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Verkko-opetuksen lisäksi opiskelijat ovat kampuksella harjoittelemassa kädentaitoja tai kuuntelemassa luentoja. Lähipäivien määrät vaihtelevat kampuksittain. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa hyvin työn ja opintojen yhteensovittamisen. Katso opiskelijan kokemuksia monimuoto-opiskelusta.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Hyväksiluvut

Hyväksiluvut katsotaan opiskelijakohtaisesti oman tutoropettajan kanssa opintojen jo alettua. Pääsääntöisesti yli kymmenen vuotta vanhoja opintoja ei voida suoraan hyväksyä osaksi käytävää tutkintoa, koska aiempien opintojen sisältöä arvioidaan suhteessa nykyisen tutkinnon osaamistavoitteisiin. Osaamisen tulee olla ajantasaista. 

Omaa osaamistaan on mahdollista osoittaa esimerkiksi työn opinnollistamisella tai tekemällä näyttöjä ja saada sitä kautta hyväksilukuja suoritettua. Osaamista voidaan todentaa eri tavoin ja osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Lisätietoa vaihtoehtoisista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa löydät täältä.

Kansainvälisyys

Kieliopinnot kulkevat muiden opintojaksojen rinnalla ja niitä voi valita yksilöllisesti. Kansainvälisyysosaaminen vahvistuu sairaanhoitajakoulutuksen aikana eri moduulien aikana.

Sairaanhoitajakoulutuksessa toisen opiskeluvuoden jälkeen on mahdollisuus hakea opiskelijaksi ns. kaksoistutkintoon. Tässä Dual Degree:ssä yksi vuosi opiskellaan Nazareth Collegessa USA:ssa. Opiskelija saa tutkintotodistuksen molemmista maista. Lue lisää kansainvälisyydestä opinnoissa.

Työllistyminen

Sairaanhoitajille riittää töitä ja Laureasta valmistuvat sairaanhoitajat työllistyvät erinomaisesti! Hoitotyön asiantuntijana sairaanhoitaja mm. seuraa potilaan tilaa, toteuttaa lääkehoitoa ja hoitotyön erilaisia toimenpiteitä, koordinoi hoidon kokonaisuutta, ohjaa potilasta ja hänen läheisiään. Asiantuntijatyöhön kuuluvat kyky itsenäiseen päätöksentekoon oman ammattialan kysymyksissä ja taito kehittää omaa ja työyhteisön toimintakäytänteitä. 

Työmahdollisuudet ovat hyvin monipuoliset. Sairaanhoitajana voit työskennellä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, terveys- ja hyvinvointialan yritysten sekä yhdistysten ja järjestöjen palveluksessa. Voit myös perustaa oman yrityksen ja saat siihen halutessasi hyvän tuen Laurean sairaanhoitajaopinnoista. 

Sairaanhoitajat voivat myös työskennellä asiantuntijoina esimerkiksi vakuutusyhtiöissä ja Kelan palveluksessa. Suomalaista sairaanhoitajakoulutusta pidetään korkeatasoisena ja siksi se on hyvin suosittu ja arvostettu ulkomailla.  Tutkinto on suoraan kelvollinen EU:n alueella. 

Jatko-opiskelu

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää erikoisosaamistasi edelleen. Osaamista voi syventää myös erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa tai erilaisten täydennyskoulutusten kautta. Sairaanhoitaja voi jatkaa opintojaan myös yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa ja valmistua opettajaksi, hallinnollisiin tai kliinisen asiantuntijan tehtäviin. 

Eril­lis­ha­ku va­lin­tao­pin­to­jak­son kautta 20.9.-4.10.2021

Syksyn yhteishaun lisäksi voit hakea sairaanhoitajakoulutukseen syksyllä 2021 valintaopintojakson kautta erillishaussa. Voit hakea opiskelemaan suorittamalla kolmen opintopisteen laajuisen Anatomia ja fysiologia-opintojakson.Valintaopintojakson menestyksen ja opiskelumotivaation perusteella valitaan 10 opiskelijaa tammikuussa 2022 Porvoon kampuksellamme käynnistyvään sairaanhoitajakoulutukseen.

Tutustu erillishakuun

Usein kysyttyä

 • Miten päivitän opistoasteen sairaanhoitaja- tai kätilötutkinnon sairaanhoitaja AMK- tai terveydenhoitaja AMK –tutkinnoksi 

  Jos Sinulla on sairaanhoitajan ja/tai kätilön tutkinto opistoasteelta, osallistut normaalisti yhteishakuun (www.opintopolku.fi) ja valintakokeisiin. Mikäli Sinut valitaan suorittamaan tutkintoa, täydennät puuttuvat opinnot seuraavasti:

  Sairaanhoitajakoulutuksen tutkinnon laajuus on 210 op, entisistä opinnoista hyväksi luetaan 150 op eli suoritettavaa jää 60 op. Se tarkoittaa kestoltaan noin vuoden päätoimisia opintoja. Terveydenhoitajakoulutuksen laajuus 240 op, entisistä opinnoista hyväksi luetaan 120 op, suoritettavaa jää 120 op eli noin kahden vuoden päätoimiset opinnot.

  Suoritettavat opinnot koostuvat kieli- ja projektiopinnoista, johtajuuden-, yrittäjyyden ja uudistuvan hoitotyön opinnoista, tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnoista ja opinnäytetyöstä. Lisäksi sairaanhoitajaopiskelijat valitsevat oman urasuunnitelmansa mukaisia opintoja (15 op) ja terveydenhoitajaopiskelijat opiskelevat terveydenhoitotyön opinnot (60 op). Terveydenhoitajaopintoihin sisältyy kaksi ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

  Lisätietoja koulutuksista antavat opintopäälliköt:
  Eija Mäkelä, Tikkurila
  Hanna Naarmala, Otaniemi                   
  Satu Kaunio, Hyvinkää, Porvoo, Lohja

 • Haluaisin opiskella lähihoitajasta sairaanhoitajaksi, miten se onnistuu? 

  Hakukelpoisuus edellyttää toisen asteen tutkintoa. Lähihoitajan opintoja ei voida suoraan hyväksilukea. Tiettyjä perushoidollisia asioita voi osoittaa näytöllä, ja osaamista voi näyttää koko opiskeluajan eri vaiheissa ja saada siitä hyväksilukuja. Osaaminen arvioidaan vasta kun opiskelija on saanut opiskelupaikan ja ottanut sen vastaan. Voit mahdollisesti saada hyväksilukuja työkokemuksestasi. Tämä katsotaan tapauskohtaisesti opintojesi alettua

 • Voiko työharjoittelun tehdä omassa työpaikassaan? 

  Työharjoittelupaikat hyväksytetään aina ennen harjoittelun alkua. Työharjoittelupaikan ei tarvitse sijaita kampuksen läheisyydessä.

 • Minulla on sairaanhoitajan opistotason tutkinto. Miten voin päivittää tutkintoni AMK-tasoiseksi? 

  Voit päivittää tutkintosi AMK-tasoiseksi hakemalla Laureaan sairaanhoitajakoulutukseen yhteishaussa tai hakemalla polkuopiskelijaksi.

  Mahdolliset hyväksiluvut katsotaan aina tapauskohtaisesti opintojen alettua.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelu sairaanhoitajakoulutuksessa

Opiskelijatarinat

Sairaanhoitaja (AMK), Hyvinkää, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ilmoitetaan myöhemmin
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Lohja, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ilmoitetaan myöhemmin
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Otaniemi, 70 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ilmoitetaan myöhemmin
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Porvoo, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ilmoitetaan myöhemmin
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Tikkurila, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ilmoitetaan myöhemmin
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Tikkurila, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.