Siirry sisältöön

Kestävä koulutustoiminta

Laurean kestävän koulutustoiminnan tavoitteena on, että Laureassa opiskelevat ja opiskelleet tunnetaan ratkaisukeskeisinä kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaajina ja työelämän uudistajina.

Tämän sivun avulla pääset seuraamaan, kuinka vastaamme koulutustoiminnan osalta kestävän kehityksen ohjelmassamme kuvattuihin tavoitteisiin. Sivun alareunasta löydät verkkosivujemme ajankohtaisia uutisia sekä artikkeleita kestävän kehityksen teemojen ilmenemisestä koulutuksissamme muun muassa erilaisten opiskelijoiden työelämäprojektien myötä. Kehittämispohjaisen oppimisen pedagoginen toimintamalli (Learning by Developing, LbD) on mallimme myös kestävän kehityksen integroimisessa koulutukseen tiiviissä työelämäyhteistyössä.

Kestävän kehityksen ohjelmassamme olemme määrittäneet, kestävään koulutustoimintaan seuraavat tavoitteet:

• Kaikissa tutkintoon johtavissa koulutuksissamme on käytössä kestävän kehityksen osaamistavoitteet, jotka erityisesti kehittyvät koulutuksen aikana
• Yleisenä, kaikille tutkinnoille yhteisenä työelämäkompetenssina määritelty vastuullisuusosaaminen kehittyy systemaattisesti läpi kaikkien koulutusten
• Tuemme kestävän kehityksen ratkaisuihin painottuvaa opiskelijayrittäjyyttä
• Huolehdimme kaikessa koulutustoiminnassamme yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja korkeakoulutuksen saavutettavuudesta
• Kestävän kehityksen teemoja käsitteleviä TKI-hankkeita integroidaan opetukseen käyttäen kehittämispohjaisen oppimisen (Learning by Developing, LbD) pedagogista menetelmää
• 3AMK-oppimistoiminnan yhteistyö kestävän kehityksen ja kiertotalouden teemoissa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen tuo lisäarvoa Laurean omalle koulutustarjonnalle
• Jatkuvan oppimisen eri toteutusmuodoissa on tarjolla kestävän kehityksen teemoihin liittyviä yksittäisiä opintojaksoja sekä laajempia osaamiskokonaisuuksia
• Opiskelijoidemme opinnäytetyöt edistävät laajasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita
• Kiertotalouden LivingLab toimii yhteistyöalustana, oppimis- ja kehittämisympäristönä sekä Laurean toiminnan ja tulosten näyteikkunana kampuksilla ja verkossa

Vastuullisuusosaaminen osa koulutusten strategista kehittämistä

Perustan Laurean koulutusten kehittämiselle luovat strategiassamme määritellyt ja kuvatut yleiset, yhteiset työelämäkompetenssit Laurean tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Vastuullisuusosaaminen on yksi kuudesta osaamiskokonaisuudesta, jonka katsomme sisältävän eettisyyden ja empaattisuuden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden sekä ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävän kehityksen ulottuvuudet. Kestävän kehityksen ohjelmamme ja strategian ohella tukea työllemme antaa Laurean saavutettavuus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä siinä kuvatut tavoitteet ja toimenpiteet.

Kestävän kehityksen koulutukset ja opintojaksot

 • Kestävän kasvun johtamisen YAMK-koulutus alkoi Laureassa syksyllä 2020. Koulutuksessa paneudutaan kestävään kehitykseen, kestävään kasvuun ja kiertotalouteen. Opiskelun aikana luodaan käytännön toiminnan kautta kestävän kasvun uutta kasvuparadigmaa. Kasvua tarkastellaan opintojaksoilla niin yksilön, yrityksen kuin yhteiskunnankin näkökulmista. Lue lisää kestävän kasvun johtamisen YAMK-koulutuksesta Laurean verkkosivuilta.  Koulutuksen kehittämistä kuvaava Maria Ekströmin artikkeli Building a more sustainable business realm through education on luettavissa Theseuksessa.

Yllä olevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) ovat globaalisti tunnettu viitekehys kestävän kehityksen edistämisessä ja esiintyvät laajasti myös laurealaisessa koulutustoiminnassa. Alta voit tutustua tarkemmin kestävän kehityksen tavoitteiden linkittymiseen erityisesti fysioterapian, liiketalouden, restonomi- sekä terveydenhoitajakoulutusten osalta.

 • Fysioterapeuttikoulutus 

  SDG 3: Tavoite on huomioitu opintojen sisältöjen, harjoitteluiden sekä erilaisten projektien osalta. Terveelliseen elämään ja hyvinvointiin liittyvät teemat ovat keskeinen osa koulutusta.

  Myös SDG 8 ihmisarvoista työtä ja talouskasvua näkyy opinnoissa:  Hyvinvointialan palvelumuotoilu ja yrittäjyys opintojaksolla kehitetään uudenlaisia palveluita sekä vahvistetaan uudenlaiseen yrittäjyyteen liittyviä taitoja. Myös erilaiset projektiopinnot tukevat tätä tavoitetta.

  SDG 11: Esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät teemat tulevat esiin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen teemoissa sekä asiakkaan arkeen liittyvien tavoitteiden määrittelyssä.

  SDG 13: Opintoihin sisältyy digitaalisten kuntoutuspalveluiden osaaminen ja uudenlaisten sähköisten palveluiden kehittäminen laajemminkin.

 • Liiketalouden koulutus  

  Liiketalouden koulutuksessa kiertotaloutta on integroitu osaksi kaikille yhteisiä ydinopintoja (kts taulukko alla). Lue integraatiotyöstä ja -prosessista lisää Laurea Journal -verkkolehden artikkelista

  Kiertotalouden integraatio Laurean liiketalouden amk-tutkinnon ydinopintoihin

  Myös LivingLab toimintaa on kiertotalouden osalta pilotoitu osana CIRC4Life -hanketta. Tutustu artikkeliin.

 • Restonomikoulutus 

  SDG2: Lähi- ja luomuruoka, ravitsemus, hävikkiruoka –teemat kytkeytyvät useissa kohdissa restonomikoulutuksen eri vaiheissa ja ovat kiinteä osa myös opetusravintola BarLaurean jokapäiväistä toimintaa.

  SDG 7: Osa BarLaurean toimintaa on löytää energiatehokkaita ratkaisuja toimintaan ja laitehankintoihin.

  SDG 8: Kumppanuusyhteistyö, yritysprojektit ja opiskelijoiden harjoittelut

  SDG 9: Koulutuksen hanketoiminta mm. Mission Zero Foodprint ja Ruokaa Luonnosta.

  SDG 12 ja 13: Luomu- ja lähiruoka sekä ruoan uudet tuotantotavat.

  SDG 14: Kalan ja erityisesti ns. roskakalan käyttö ruuanvalmistuksessa BarLaurea opetusravintolassa.

  SDG 17: Kestävän kehityksen huomioiminen kaikessa tekemisessä, globaalisti myös hanketoiminnassa.

 • Terveydenhoitajakoulutus 

  SDG1: Köyhyys ei tässä tarkoita pelkästään elintason puuttumista vaan myös esim. aliravitsemusta ja koulutuksen tai terveydenhuollon puuttumista. Terveydenhoitajaopintoihin sisältyy terveydenedistämisprojekteja, joissa kohderyhmänä esim. lapsia, nuoria ja ikääntyneitä.

  SDG2: Terveydenhoitajaopintoihin sisältyy ravitsemustietoutta kehittäviä terveydenedistämisprojekteja, joissa kohderyhmänä esim. lapsia, nuoria ja ikääntyneitä.

  SDG3: Lähes kaikki terveydenhoitajakoulutuksen opintojen sisällöt, harjoittelut, projektit ym. liittyvät tähän tavoitteeseen. Terveelliseen elämään ja hyvinvointiin liittyvät teemat ovat keskeinen osa koulutusta.

  SDG4: Terveydenhoitajakoulutuksen sisällöissä ja toteutustavoissa korostuvat vahvat työelämätaidot ja jatkuvan oppimisen valmiudet.

  SDG5: Terveydenhoitajakoulutus sisältää seksuaali- ja lisääntymisterveysopintoja projekteina, harjoitteluna ja opintojaksojen sisällä. Osallistumis-, vaikuttamis- ja johtamisvalmiudet kehittyvät opintoihin sisältyvissä vapaaehtoistoiminnassa, muissa projekteissa, harjoittelussa ja johtamisopinnoissa.

  SDG8: Yrittäjyysopinnot ja projektiopinnot kehittävät yrittäjyysvalmiuksia. Koulutus sisältää ympäristöterveyden ja työikäisten terveyden opintoja, ja johtamisopinnot kehittävät mm. kustannustehokkuus-, työympäristö- ja työyhteisöosaamista.

  SDG10: Etiikan opinnot kehittävät opiskelijoiden tasa-arvo-osaamista. Kaikki opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana vapaaehtoistoimintaan ja saavat siten osallistumis- ja vaikuttamiskokemusta.

  SDG11: Esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät teemat tulevat esiin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen teemoissa. Tutkintoon kuuluu ympäristöterveyden opintoja.

  SDG12: Toimintatavoissa pyritään löytämään kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut, esim. hoitotarvikkeiden harjoitteluvälineiden kierrättäminen. Verkko-opetuksessa paperitulosteiden määrä on vähentynyt.

  SDG13: Entistä suurempi osuus opinnoista suoritetaan verkkopainotteisesti, joten liikkuminen kodin ja oppilaitoksen välillä vähentynyt. Opintoihin sisältyy digitaalisten terveyspalveluiden osaaminen ja uudenlaisten sähköisten palveluiden kehittäminen laajemminkin.

  SDG16: Johtamis- ja projektiopinnot kehittävät omia osallistumis- ja vaikuttamisvalmiuksia ja kykyä kehittää omaa työyhteisöä.

 • Muut koulutukset 

  Tietojenkäsittelyn koulutuksessa kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiset teemat liittyvät IT-infroihin, tietoverkkoihin, tietoturvaan sekä kyberturvallisuuteen SDG9 tavoitteeseen linkittyen. AMKoodari opinnot avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa tukevat osaltaan SDG4 tavoitteen mukaisia elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia.

  Sosionomikoulutuksessa kestävän kehityksen teemat ja tavoitteet näkyvät useissa ydinopintojen moduuleissa, kuten hyvinvointi ja osallisuus, palvelujärjestelmät yms. Eriarvoisuuden vähentämiseen liittyvässä tavoitteessa painottuu lisäksi vahva kv-näkökulma. Lue myös sosionomikoulutuksessa opettavan Tiina Wikströmin Laurea Journal -verkkolehden artikkeli sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä

  Estenomikoulutuksen opintotarjonnassa on Management Skills -opintojakso, joka paneutuu sekä sisältöjen että osaamistavoitteiden osalta useampaan kestävän kehityksen tavoitteeseen. Kosmetikaindustrin ur nordiskt perspektiv -opintojaksolla syvennytään vastuullisuuteen kansainväliseen ostotoimintaan liittyen, minkä lisäksi täydentävän osaamisen Kosmetiikkabrändi- opintojakson osaamistavoitteena soveltaa kestävän kehityksen periaatteita ja huomioida nämä muun muassa pakkausmateriaalivalinnoissa. Lisäksi Raaka-ainetietous -opintojaksolla syvennytään kosmetiikan sivuvirtoihin ja niiden hyödyntämismahdollisuuksiin.

Laurean opiskelijoiden Theseuksessa olevat kestävä kehitys teemaiset -opinnäytetyöt löytyvät Kestävä kehitys LibGuidesin Kestävä kehitys Laureassa -välilehdeltä. Samalta sivulta löytyy myös laurealaisia julkaisuja kestävään kehitykseen liittyen. LibGuides löytyy myös englanniksi. 

Opetuksen ja TKI:n integraatio tukee teeman implementointia koulutukseen

 • Opetuksen ja TKI:n integraation muodossa esimerkiksi Horizon2020 -rahoitteinen CIRC4Life -hanke oli toimeksiantajana Palvelumuotoilu YAMK-koulutuksessa opiskelleen Suvi Seikkulan opinnäytetyössä, joka syventyi yhteiskehittämiseen ja kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Tutustu Suvi Seikkulan opinnäytetyöhön Theseuksessa. Opinnäytetyön pohjalta kirjoitettu artikkeli MIND THE GAP: Understanding and communicating the business value of co-creation palkittiin Digital Open Living Lab Days -konferenssin parhaana tutkimusartikkelina. Lue Laurea Journal -verkkolehden artikkelista lisää kyseisen hankkeen integroimisesta opetukseen.
 • Myös kiertotaloushankkeiden tuloksena syntynyttä on integroitu osaksi opetusta. CIRC4Life -hankkeessa on tuotettu CELL toolkit, jota voidaan hyödyntää työkaluna kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien kehittämisessä. Laurean Kestävän kasvun johtamisen YAMK-koulutuksen opiskelijat ovat hyödyntäneet kyseistä työkalua opintojakson tietoperustan soveltamisessa sekä kehittämisessään kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja, lue lisää CELL toolkitistä oppimisen välineenä. Tutustu tarkemmin CELL toolkitiin
 • Kestävä kuluttajakäyttäytyminen -opintojaksolla on pidetty myös Service Jameja, jonka ideana on ollut validoida kuluttajan näkökulmasta Circ4life-hankkeen ns. demoja/liiketoimintakonsepteja.
 • Laurea oli mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hankkeessa vuosina 2018-2020. Hankkeessa kehitettiin yhdessä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa kiertotalouden palvelumuotoilun opintojaksoa ja opetusmateriaalia liiketalouden opiskelijoille. Hankkeen lopputuloksena syntyi mm. Circular Economy in Service Design -opintojakso, joka nimensä mukaisesti keskittyy kiertotalouden palvelumuotoiluun. Lue lisää opintojaksosta ja sen kehittämisestä Laurea Journal -verkkolehden artikkelista.

Olemme koonneet laurealaisen kestävyyteen, vastuullisuuteen ja kiertotalouteen  liittyvän koulutuksen, tutkimuksen ja kehitystyön sekä alueellisen kehittämisen Laurea Kiertotalous Living Labiin. Living Lab toimii yhteistyöalustana sekä oppimis- ja kehittämisympäristönä opiskelijoille, opettajille, henkilöstölle, kumppaneille ja kansainvälisille verkostoille, sekä verkossa että kampuksella. 

Tutustu tarkemmin Laurean Kiertotalous Living Labiin 

Lisätietoja: