Siirry sisältöön

Kestävä koulutustoiminta

Tavoitteenamme on, että Laureassa opiskelevat ja opiskelleet tunnetaan ratkaisukeskeisinä kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaajina ja työelämän uudistajina.

Tämän sivun avulla pääset seuraamaan, kuinka vastaamme koulutustoiminnan osalta kestävän kehityksen ohjelmassamme kuvattuihin tavoitteisiin. Sivun alareunasta löydät verkkosivujemme ajankohtaisia uutisia sekä artikkeleita kestävän kehityksen teemojen ilmenemisestä koulutuksissamme muun muassa erilaisten opiskelijoiden työelämäprojektien myötä. Kehittämispohjaisen oppimisen pedagoginen toimintamalli (Learning by Developing, LbD) on mallimme myös kestävän kehityksen integroimisessa koulutukseen tiiviissä työelämäyhteistyössä.

Kestävän kehityksen ohjelmassamme olemme määrittäneet, kestävään koulutustoimintaan strategiakaudelle 2021-2024 seuraavat tavoitteet:


• Kaikissa tutkintoon johtavissa koulutuksissamme on käytössä kestävän kehityksen osaamistavoitteet, jotka erityisesti kehittyvät koulutuksen aikana
• Yleisenä, kaikille tutkinnoille yhteisenä työelämäkompetenssina määritelty vastuullisuusosaaminen kehittyy systemaattisesti läpi kaikkien koulutusten
• Tuemme kestävän kehityksen ratkaisuihin painottuvaa opiskelijayrittäjyyttä
• Huolehdimme kaikessa koulutustoiminnassamme yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja korkeakoulutuksen saavutettavuudesta
• Kestävän kehityksen teemoja käsitteleviä TKI-hankkeita integroidaan opetukseen käyttäen kehittämispohjaisen oppimisen (Learning by Developing, LbD) pedagogista menetelmää
• 3AMK-oppimistoiminnan yhteistyö kestävän kehityksen ja kiertotalouden teemoissa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen tuo lisäarvoa Laurean omalle koulutustarjonnalle
• Jatkuvan oppimisen eri toteutusmuodoissa on tarjolla kestävän kehityksen teemoihin liittyviä yksittäisiä opintojaksoja sekä laajempia osaamiskokonaisuuksia
• Opiskelijoidemme opinnäytetyöt edistävät laajasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita
• Kiertotalouden LivingLab toimii yhteistyöalustana, oppimis- ja kehittämisympäristönä sekä Laurean toiminnan ja tulosten näyteikkunana kampuksilla ja verkossa

Vastuullisuusosaaminen osa koulutusten strategista kehittämistä

Perustan Laurean koulutusten kehittämiselle luovat strategiassamme määritellyt ja kuvatut yleiset, yhteiset työelämäkompetenssit Laurean tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Vastuullisuusosaaminen on yksi kuudesta osaamiskokonaisuudesta, jonka katsomme sisältävän eettisyyden ja empaattisuuden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden sekä ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävän kehityksen ulottuvuudet. Kestävän kehityksen ohjelmamme ja strategian ohella tukea työllemme antaa vuoden 2021 alussa uudistettu opiskelijoiden saavutettavuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme sekä siinä kuvatut toimenpiteet.

Kestävään kehitykseen keskittyvät koulutukset ja opintojaksot

  • Kestävän kasvun johtamisen YAMK-koulutus alkoi syksyllä 2020. Koulutuksessa paneudutaan kestävään kehitykseen, kestävään kasvuun ja kiertotalouteen. Opiskelun aikana luodaan käytännön toiminnan kautta kestävän kasvun uutta kasvuparadigmaa. Kasvua tarkastellaan opintojaksoilla niin yksilön, yrityksen kuin yhteiskunnankin näkökulmista. Lue lisää kestävän kasvun johtamisen YAMK-koulutuksesta Laurean verkkosivuilta.  Koulutuksen kehittämistä kuvaava Maria Ekströmin artikkeli Building a more sustainable business realm through education on luettavissa Theseuksessa.

Erityisesti kiertotaloutta on integroitu monipuolisesti Laurean koulutuksiin.

Kestävä kehitys ja kiertotalous opinnäytetöissä

  • Estenomi YAMK-tutkinnon opinnäytetyössään Mila Hakalin kehitti kiertotaloutta hyödyntävän ainutlaatuisen kosmetiikkainnovaation ratkaisemaan elintarvike- ja kosmetiikkateollisuuden sekä kuluttajien ongelmia. Lue opinnäytetyöstä lisää Laurea Journal -verkkolehden artikkelista

Opetuksen ja TKI:n integraatio tukee teeman implementointia koulutukseen

  • Opetuksen ja TKI:n integraation muodossa esimerkiksi Horizon2020 -rahoitteinen CIRC4Life -hanke oli toimeksiantajana Palvelumuotoilu YAMK-koulutuksessa opiskelleen Suvi Seikkulan opinnäytetyössä, joka syventyi yhteiskehittämiseen ja kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Tutustu Suvi Seikkulan opinnäytetyöhön Theseuksessa. Opinnäytetyön pohjalta kirjoitettu artikkeli MIND THE GAP: Understanding and communicating the business value of co-creation palkittiin Digital Open Living Lab Days -konferenssin parhaana tutkimusartikkelina. Lue Laurea Journal -verkkolehden artikkelista lisää kyseisen hankkeen integroimisesta opetukseen.
  • Myös kiertotaloushankkeiden tuloksena syntynyttä on integroitu osaksi opetusta. CIRC4Life -hankkeessa on tuotettu CELL toolkit, jota voidaan hyödyntää työkaluna kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien kehittämisessä. Laurean Kestävän kasvun johtamisen YAMK-koulutuksen opiskelijat ovat hyödyntäneet kyseistä työkalua opintojakson tietoperustan soveltamisessa sekä kehittämisessään kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja. Lue lisää CELL toolkitistä.
  • Kestävä kuluttajakäyttäytyminen -opintojaksolla on pidetty myös Service Jameja, jonka ideana on ollut validoida kuluttajan näkökulmasta Circ4life-hankkeen ns. demoja/liiketoimintakonsepteja.
  • Laurea oli mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hankkeessa vuosina 2018-2020. Hankkeessa kehitettiin yhdessä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa kiertotalouden palvelumuotoilun opintojaksoa ja opetusmateriaalia liiketalouden opiskelijoille. Hankkeen lopputuloksena syntyi mm. Circular Economy in Service Design -opintojakso, joka nimensä mukaisesti keskittyy kiertotalouden palvelumuotoiluun. Lue lisää opintojaksosta ja sen kehittämisestä Laurea Journal -verkkolehden artikkelista. Opintojakso on nykyisin osa myös 3AMK-yhteistyössä toteutettavaa Circular Economy for Sustainable Growth -osaamispolkua.

Muita julkaisuja ja artikkeleita

UAS Journal nro 3/2020 (sosiaalinen kestävyys teemanumero) https://uasjournal.fi/3-2020/opetus-valmentaa-yhteistoimintaan/

Lisätietoja: