Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Eettisillä työskentelykorteilla työhyvinvointia ikäihmisten palveluja tuottaviin työympäristöihin

Eveliina Maunu kehitti YAMK-opinnäytetyössään matalalla kynnyksellä ja monipuolisesti hyödynnettävää työvälineistöä eettiseen keskusteluun ja eettisen stressin hallintaan.

Eettisten ongelmien kohtaaminen ja niihin liittyvä eettinen stressi on yleinen ilmiö sosiaali- ja terveydenhuoltoaloilla. Erityisen paljon eettistä kuormitusta kohtaavat vanhustenhuollon työntekijät. Keskustelu on useissa lähteissä todettu toimivimmaksi keinoksi ratkaista usein monitahoisia eettisiä ongelmia. Keskusteluissa paitsi pystytään käsittelemään ongelmatilanteita, voidaan tavoitella samanaikaisesti myös eettisen osaamisen karttumista. Nämä molemmat ovat keinoja helpottaa eettistä kuormitusta. Eettiset toimintatavat heijastuvat myös tuotetun palvelun laatuun. Käytännön työvälineistöä eettisen keskustelun käymisen tueksi on olemassa vähän.

Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sote-alalla -koulutuksen opiskelijan Eveliina Maunun YAMK-opinnäytetyössä kehitettiin matalalla kynnyksellä ja monipuolisesti hyödynnettävää työvälineistöä eettiseen keskusteluun ja eettisen stressin hallintaan.

Lopputuloksena opinnäytetyöstä muodostui kahdenlaiset työskentelykortit: korttikartongille tulostettavat Etiikka-kortit sekä Digitaaliset tarinalliset kortit. Kortteihin on kuvattu tutkitusti tyypillisiä ikäihmisten parissa työskentelevien kohtaamia eettisiä ongelmia. Opinnäytetyöhön kuuluu myös kirjallinen osio, jonka tietoperusta on rakennettu korttien käyttöä perustelevaksi sekä tietokokonaisuudeksi korttien keskustelun fasilitoijalle. Tietoperustaan on tuotu ajankohtaista aiheeseen liittyvää tietoa ja näkökulmia korttien monipuoliseksi hyödyntämiseksi. Opinnäytetyön johtopäätöksinä voidaan saatujen tulosten perusteella arvioida korttien olevan, ainakin asiaan motivoituneen ja perehtyneen fasilitaattorin ohjauksessa, monipuolisesti toimiva ja helposti hyödynnettävä työväline.

Etiikka-kortit olivat koekäytössä kahdella ikäihmisten toimialojen esihenkilöllä kahdenvälisessä työskentelyssä, ja niiden kanssa tehtiin varsinainen pilotointi yksityisen ketjun omistamassa hoivakodissa, joka tarjoaa tehostettua palveluasumista ikäihmisille ja muistisairaille. Syksyllä 2023 toteutuneessa pilotoinnissa korttien avulla aloitettiin ryhmässä toteutettu kehitysprosessi, jonka tarkoituksena oli työyhteisössä lisätä eettistä keskustelua sekä kehittää eettistä stressiä vähentäviä toimia. Kortteja hyödynnettiin niin koekäyttäjien kuin korttien käyttöä pilotoineen organisaationkin toimesta hyvin monipuolisesti.

Palautteen perusteella kortteja koettiin käytetyn työyhteisössä esiintyvien ongelmien esille ottamiseen ja -purkamiseen, eettisten toimintatapojen kertaamiseen ja kehittämiseen, eettistä osaamista lisäävän keskustelun käymiseen, perehdyttämiseen sekä eettisen stressin lieventämiseen. Kortteja hyödynnettiin myös rekrytoinnin ja työnohjauksen yhteydessä. Korttien avulla saatiin monipuolisesti aikaan keskustelua, pohdintaa ja toimintatapojen kehittämistä. Eettinen keskustelu ja työskentely koettiin merkityksellisenä ja sen koettiin vaikuttaneen positiivisesti työilmapiiriin. Käytännön toimena kohdeorganisaatiossa muun muassa siirryttiin yhdessä pohdittujen kehittämistoimien toteutusjakson aikana työnkiertoon, jonka avulla saatiin yhdenmukaistettua toimintoja eri yksiköissä.

Pääasiallisesti tutkimusaineistoa hankittiin kortteja pilotoineilta vanhustyön ammattilaisilta ryhmässä keskustellen. Taltioitu ja litteroitu keskusteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysia soveltaen, nostaen keskusteluaineistosta esille keskeisiä teemoja ja sisältöjä hyödyntäen ryhmäkeskustelusta esiinnousseita toistuvia asiasanoja, merkityksiä sekä teemoja. Esiin nousseita eettisesti haastattaviksi koettuja tilanteita analysoitiin myös eettisen stressin syntymisen juurisyiden ja keskeisten sosiaali- ja terveydenhuollon töihin liittyvien dilemmatyyppien näkökulmasta pohtien. Lisäksi kokemusta korttien toimivuudesta kartoitettiin myös kyselykaavakkeella.

Toivottavasti kortteja jatkossa hyödynnettäisiin monipuolisesti työyhteisöissä. Kortteja olisi mielenkiintoista kokeilla myös jo nuorilla hoitoalan opiskelijoilla eettisen osaamisen lisäämisessä ja esimerkiksi harjoittelujen reflektoinnissa. 

Tämä opinnäytetyö on osa Laurea-ammattikorkeakoulun Empowering People Towards Socially Inclusive Society (VoimaProfi) -hanketta, jonka tarkoituksena on tuottaa korkeatasoista tutkimusta ja konkreettisia ratkaisuja sosiaalisen syrjäytymisen ja eriarvoistumisen haasteisiin sekä luoda uusia metodisia ratkaisuja ja kehittää Laurean henkilöstön sekä opiskelijoiden tutkimus- ja kehittämistyön osaamista. Tämä opinnäytetyö kuuluu osatutkimukseen, jonka teemana on ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön työhyvinvointi.

Lisätietoa:

Eveliina Maunu, fysioterapeutti, YAMK
Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sote-alalla
puh.+358 400 441 889