Siirry sisältöön

Kokonaisvaltainen ohjaus ja tuutorointi

Kokonaisvaltaisessa ohjauksessa ja tuutoroinnissa opettajatuutori antaa opiskelijoille säännöllisesti yksilöllistä palautetta heidän työskentelystään ja kehittymisestään. Opettajatuutori seuraa aktiivisesti opintojen edistymistä, tunnistaa opiskelijan tilanteessa huolta aiheuttavat tekijät ja puuttuu tilanteeseen, jos huomaa hidastumista suoritusten kertymisessä. Kokonaisvaltainen ohjaus ja tuutorointi tukevat opintojen sujuvaa etenemistä, tavoiteajassa valmistumista, opiskelijan uraohjausta ja ennen kaikkea opiskelijan hyvinvointia. Näin varmistetaan, että opiskelija saa laadukasta ja yksilöllistä ohjausta koko opintojensa ajan.

Tutustu ratkaisuun

Videotuotanto: Joel Korhonen
Videon toimituskunta: Joel Korhonen, Eeva Haikonen, Pauliina Nurkka ja Sanna Niinikoski

Ohjaus2.jpg

Kuvaus pedagogisesta ratkaisusta

Kokonaisvaltaisella laadukkaalla ohjauksella ja tuutoroinnilla tarkoitetaan tässä opettajatuutorin osaamista suunnitella koko opintojen ajan kestävän opiskelun ohjausprosessi, joka sisältää eri menetelmien hallintaa.  Opettajatuutorin erilaiset työkalut ovat aktiivisessa käytössä opiskelijoiden ohjauksessa jo ennen opintojen aloittamista aina valmistumiseen asti. Tärkeää on myös kyky tunnistaa opiskelijan tilanteessa huolta aiheuttavat tekijät ja puuttua niihin tilanteeseen sopivalla tavalla. 


Miten oppimisen laatu näyttäytyy ratkaisussa ja miten se vaikuttaa hyvään oppimiskokemukseen?

Oppiminen ja opiskelu tapahtuu aina lähtökohtaisesti opintojaksoilla. Ohjauksen kautta taas pyritään varmistamaan opiskelijan opintojen sujuva eteneminen. Vastausten saaminen mieltä askarruttaviin asioihin opintojen eri vaiheissa on tärkeä opiskelijatyytyväisyyttä lisäävä asia.  

Opiskelija saa laadukasta ja yksilöllistä ohjausta koko opintojensa ajan. Opettajatuutori huolehtii siitä, että opiskelijalla on henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jota tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti. Osaamisellaan ja tavoitteellisella toiminnallaan opettajatuutori auttaa opiskelijaa perspektiivin laajentamisessa ja eri näkökulmien löytämisessä sekä erilaisten mahdollisuuksien tunnistamisessa. 


Idean uutuusarvo 

Asiana ei lainkaan uusi, jokaisen opettajatuutorin työnkuvaan kuuluu opiskelijan ohjaus. Niin sanottu ammattimainen opettajatuutorointi kuitenkin mahdollistaa myös prosessin jatkuvan kehittämisen ja opettajatuutorin oman osaamisen kehittymisen. 

Miten LbD:n eli ke­hit­tä­mis­poh­jai­sen oppimisen elementit näkyvät rat­kai­sus­sa?

Ratkaisu ei suoranaisesti linkity LbD:hen, mutta toki ratkaisulla on työelämäyhteys. Ohjauksessa pyritään hyödyntämään jokaisen opiskelijan omaa työtilannetta ja ohjauksen tavoite on siirtyminen sujuvasti työuralle kehittämään omaa ammattialaa.

Mitkä ovat tämän ratkaisun ydinasiat?

Ammattimainen opettajatuutorointi ja osaava ohjaus tukevat opintojen sujuvaa etenemistä, tavoiteajassa valmistumista, opiskelijan uraohjausta (muun muassa työharjoittelut ja opinnäytetyö) sekä ennen kaikkea opiskelijan hyvinvointia. Opettajatuutorin ohjauksella ja avulla joitakin jo eronneita opiskelijoita on palannut suorittamaan tutkintonsa loppuun.

Työ­kalut ja –välineet, joilla ratkaisu to­teu­te­taan

Ohjauksen onnistuminen perustuu siihen, että opettajatuutori on mukana tutkinnon alkuvaiheen opetuksissa ja oppii niiden aikana tuntemaan opiskelijat. Näin opettajatuutorin ja opiskelijoiden välille muodostuu molemmin puolin matala kynnys yhteydenpitoon myöhemminkin, aina tarpeen mukaan.

Opintojen alussa varmistetaan ryhmäohjauksissa, että opiskelijat oppivat käyttämään Pakkia ja muita opintojen suunnittelussa olennaisia välineitä. Olennaista on, että opettajatuutori on itse perehtynyt opiskelijan välineisiin: harjoitellut Pakin käyttöä ja käyttänyt myös TUUDOa. Näin hän tietää, miten opiskelija hallinnoi omia ilmoittautumisiaan ja opintojen tietoja.

Kokonaisuutena ohjaus perustuu seuraaviin:

a) Ohjauksen vuosikello –ajatteluun: oikeat ohjeet oikeassa hetkessä

b) Koko opettajatiimin sisäiseen tiedonkulkuun ja

c) Opiskelijan kohtaamiseen & ohjaustarpeen tunnistamiseen.


Esimerkkejä kokonaisvaltaisesta ohjauksesta ja tuutoroinnista

Tiimin kesken tiedonjako: Opettajatuutorina saan tietoa opettajatiimin muilta opettajilta ja kerron opiskelijoiden tavoitteista muille opettajille. Esimerkiksi opinnäytetyövaiheessa hallinnoimme tiimin kanssa yhdessä tietoa opinnäytetyöprosessissa olevista opiskelijoista. Opinnäytetyötä ohjaava opettajakin siis tietää, milloin kunkin opiskelijan pitäisi valmistua. Samasta taulukosta opettajatuutorina näen, miten opiskelijan ONT-prosessi etenee (aihe, suunnitelma, arvioiva). Hallinnoimme tiiminä tiedostoa koulutuksen omassa Teams-tilassa.

Myös muissa vaiheissa opintojen aikana kerään tietoja esim. e-lomakkeella (O365 Forms): pyydän opiskelijaa itse arvioimaan oman opintojensa tilanteen, kysyn mitä puuttuu ja millä aikataululla tavoitteita on tarkoitus saavuttaa. Hyötyjä: opiskelijan pitää tehdä itsearvio ja suunnitelma omista opinnoista. Vastausten perusteella opettajatuutorina pystyn poimimaan erityistä huolta nostattavat opiskelijat erityiseen ohjaukseen. Ohjausresurssi kohdentuu enemmän ohjausta tarvitseviin.

Opettajatuutorin työpöytä on myös hyvä apuväline. Sen avulla on helppo pari kertaa vuodessa käydä läpi eri ryhmien tilanne. Pitää vain opetella hyödyntämään tiettyjä toimintoja. Kaikkea ei tarvitse osata.  

Työmäärä ratkaisun takana: kuinka aikaavievä/haastava ratkaisu oli toteuttaa? (toistettavuus) 

Ammattimainen tuutorointi on mahdollistanut ohjausprosessien kehittämisen. Kyseessä ei siis ole mikään yksittäinen ratkaisu, eikä se ole yksittäisellä työkalulla helposti toistettavissa. Jos joku löytää tästä kuitenkin ideoita omaan työhön, niin hyvä! 

Pe­da­go­gi­ses­ta rat­kai­sus­ta saatu palaute

Laadukasta ja kokonaisvaltaista ohjausta on kiitelty muun muassa valmistuvien palautteessa sekä muissa palautteissa. 

 

Lisätietoja: