Siirry sisältöön

Vuoden pedagoginen teko 2020: Digiloikka

Otaniemen hoitotyön ja fysioterapian opettajat ottivat ensimmäisinä Laureassa opetuksessa käyttöön VR-lasit ja älykamerat. Digitaalisen teknologian avulla on tuotu havainnollisuutta anatomian ja fysiologian sekä hoitotyön opetukseen. Älykameran ja VR-lasien hyödyntäminen opetuksessa mahdollistaa elämyksellisen oppimisen ja kokemukset autenttisissa olosuhteissa turvallisesti. Elämyksellisyys ja kokemukseen liittyvä tunne vahvistavat oppimista ja opiskelijoilta saadun palautteen perusteella VR-lasit myös lisäävät kiinnostusta opiskeltavaan aiheeseen.

Tutustu ratkaisuun

Videotuotanto: Joel Korhonen
Videon toimituskunta: Joel Korhonen, Pirjo Huikko, Pia Lahtinen, Minna Nikula, Anna-Kaisa Hankaniemi, Anna Ojala, Pauliina Louhiala-Hänninen, Heikki Penttilä, Kati Nykänen, Niklas Kinnunen, Pauliina Nurkka ja Sanna Niinikoski

Digiloikka_WEB.jpg

Vuoden pedagoginen teko 2020 -tunnustuspalkinnon perustelut

Digiloikka on Laurean arvojen mukaisesti vaikuttava esimerkki teknologian luomien mahdollisuuksien hyödyntämisestä sosiaali- ja terveysalan opetuksen ja työelämän kehittämiseksi. Tämä digitaalista teknologiaa hyödyntävä pedagoginen ratkaisu sai loppuäänestyksessä eniten ääniä sekä opiskelijoilta, henkilöstöltä että sidosryhmien edustajilta. Äänestäjiltä tulleissa palautteissa korostettiin ratkaisun innovatiivisuutta. Ratkaisua pidettiin kannustavana ja innostavana tulevaisuuden opetusmenetelmänä, joka vastaa todelliseen koulutustarpeeseen ketterästi kokeilemalla. Älykameran ja VR-lasien hyödyntäminen opetuksessa on mahdollistanut elämyksellisen oppimisen ja kokemukset autenttisissa olosuhteissa turvallisesti. Opiskelijapalautteen perusteella opiskelijat kokivat oppimismotivaationsa vahvistuneen. Ratkaisussa korostuu yhteistyö useamman työelämäkumppanin kanssa monipuolisten oppimissisältöjen tuottamiseksi.

Kuvaus pedagogisesta ratkaisusta

Otaniemessä otettiin syksyllä 2019 tekniikkaharppaus: hoitotyön ja fysioterapian opettajat ottivat ensimmäisinä Laureassa opetuksessa käyttöön HTC VivePro VR-lasit ja 360-kamerat sekä HMT-1 puettavan ja puheohjattavan Android älylaitteen HD-kameralla. Älykamera on tarkoitettu muun muassa erilaisten terveydenhuoltoalan toimenpiteiden dokumentointiin ja opetustarkoituksiin.

Opettajat ovat tuottaneet hoitotyön ja fysioterapian opetukseen älykameralla videoita, muun muassa bioanalytiikkaan on tehty useita videoita, kuten näytteenotto turvaneulalla. Työterveyshuollon opintojaksolle opettajat kuvasivat älykameralla terveysriskejä SRV:n työmaakohteissa.

VR-lasien avulla on tuotu havainnollisuutta anatomian ja fysiologian sekä hoitotyön opetukseen. Koska valmista opetukseen sopivaa materiaalia on VR-laseille vasta vähän, hankittiin 360-kamerat, joilla voidaan kuvata VR-laseilla katsottavaa materiaalia. Ensimmäiset kuvaukset tehtiin yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Videoissa tehdään leikki-ikäiselle lapselle näön ja kuulon tutkimus neuvolassa. Opettajat kehittävät toimintaa jatkuvasti ja hankevalmistelulupa VR Nursing -hankkeelle on saatu.


Miten oppimisen laatu näyttäytyy ratkaisussa ja miten se vaikuttaa hyvään oppimiskokemukseen?

Opiskelijoille uusi tekniikka avaa uusia oppimisympäristöjä. Luokkaopetuksessa älykameran video voidaan heijastaa seinälle, jolloin isokin opiskelijaryhmä pääsee tarkastelemaan tilannetta lähietäisyydeltä. Video tuo myös kokemuksellisuutta etäopiskeluun ja vahvistaa oppimista, kun videon esimerkiksi verinäytteen otosta voi kerrata useaan otteeseen.

Älykameran ja VR-lasien käytöstä kerättiin opiskelijoilta myös palautetta. Kyselyn tulosten mukaan opiskelijat kokivat puheohjattavalla älykameralla tuotetut videot ja VR-lasien käytön oppimista edistäviksi ja hyödyllisiksi. Videot ja VR-lasit lisäsivät kiinnostusta opiskeltavaan aiheeseen ja niiden katsominen koettiin miellyttävänä. Videot ja VR-lasit havainnollistivat teoriassa opittua, mahdollistivat todentuntuisen oppimiskokemuksen ja opiskelijat kokivat itsensä paremmin valmistautuneiksi tuleviin työpajaharjoituksiin.  

"VR-lasit auttavat havainnollistamaan niin paljon! Se on silmiä avaava kokemus, jota suosittelen ja mielellään käytän uudestaan."


Idean uutuusarvo 

Uudenlainen digitaalinen ympäristö mahdollistaa taitojen oppimisen! Markkinoilla ei ole tällä hetkellä saatavilla hoitotyön ja fysioterapiakoulutuksen oppimisen tueksi kansallisten suositusten mukaisia videoita, joita opetuksessa voisi hyödyntää. 360° -kameroiden avulla kuvatut avoterveydenhuollon vastaanottotilanteet mahdollistavat eri tilojen ja tilanteiden katselun VR-laseilla. Bioanalytiikan videoissa opiskelija voi samaistua esimerkiksi näytteenottajaan, mikä lisää näytteenotossa potilasturvallisuutta ja työturvallisuutta.

Miten LbD:n eli ke­hit­tä­mis­poh­jai­sen oppimisen elementit näkyvät rat­kai­sus­sa?

Tässä ratkaisussa korostuu erityisesti yhteistyö työelämäkumppaneiden kanssa: lasten kuulon ja näön tutkimisen videot on kuvattu yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa ja Espoo voi halutessaan hyödyntää niitä omassa perehdytystoiminnassaan. Työpaikan terveysriskien kartoitukseen tarkoitettu video SRV:n rakennustyömailla on kuvattu yhteistyössä SRV-Rakennus Oy:n kanssa. Puheohjattavalla kameralla tehdyt bioanalytiikan videot on tehty yhteistyössä Ilonion Care Oy:n kanssa.

Ratkaisu tekee näkyväksi seuraavat LbD-mallin keskeiset elementit:

 • Autenttisuus
 • Kokemuksellisuus
 • Tutkimuksellisuus (”ääneen ajattelu”)
 • Luovuus
 • Uuden osaamisen rakentamisen työkalu
 • Elämyksellisyys

Opiskelija simuloituu itse toimijana tilanteeseen kuvaa katselemalla. Elämyksellisyys ja kokemukseen liittyvä tunne vahvistavat oppimista. Ratkaisu mahdollistaa aidon tunnelman ja kokemuksen välittämisen opiskelijalle.

Mitkä ovat tämän ratkaisun ydinasiat?

Työelämäyhteys

Uusi teknologia kiinnostaa työelämän edustajia ja vahvistaa yhteistyötä Espoon kaupungin, SRV:n ja Ilonion Care Oy:n kanssa.

T&k-hanke

Hankevalmistelulupa VR Nursing -hankkeelle on saatu. Opiskelijat ovat mukana tuottamassa uusia videoita.

Isot opiskelijaryhmät

Laadukas videotuotanto, esimerkiksi tarkan toimenpiteen heijastaminen seinälle isonkin ryhmän nähtäväksi parantaa suurryhmäopetuksen laatua. Videoilla on myös tärkeä merkitys verkko-opetuksen havainnollistamisessa. VR-lasien työpajamainen ohjattu käyttö mahdollistaa opiskelijoille kiinnostavan harjoittelun ja kertaamisen varsinaisten oppituntien ulkopuolella.

Yhteistyö ja oppiminen

Uuden teknologian ideointi ja haltuunotto on ollut kampuksella iloinen, yhteisöllinen ja voimia antava kokemus. Opettajat ovat jakaneet kokemuksiaan muille aloille ja kampuksille.

Teknologia tarjoaa uusia ratkaisuja terveysalan opetukseen. Digitaalisilla oppimisympäristöillä on tulevaisuudessa keskeisempi rooli työelämälähtöisen koulutuksen kehittämisessä. On tehtävä rohkeasti ketteriä kokeiluja opiskelijoiden osaamisen edistämiseksi ja uuden edellä pysymiseksi!

Työ­kalut ja –välineet, joilla ratkaisu to­teu­te­taan

 • HTC Vive Pro -lasit
  • 2 ohjainta
  • 2 tukiasemaa
 • Tietokone, joka on VR valmis eli pelitason tietokone
 • TV 85”
 • Hankitut sovellukset:
  • 3D Organon VR Anatomy
  • ShareCare VR
 • 360-kamerat jalustoineen 2 kpl
 • REALWEAR HMT-1 on puettava, puheohjattava monikäyttöinen Android älylaite HD-kameralla

Työmäärä ratkaisun takana: kuinka aikaavievä/haastava ratkaisu oli toteuttaa? (toistettavuus) 

Työaikaa on kulunut laitehankintojen valmisteluun ja laitteiden käytön opetteluun sekä videoiden kuvaamiseen ja editointiin. 360-videoiden editointiin tarvittiin apua, jota saatiin Laurean verkkopalvelusuunnittelijalta. Itse VR-lasien ja videoiden hyödyntäminen opetukseen toteutuu opintojaksojen normaaleilla työaikaresursseilla. Toistettavissa siis toteutuksesta toiseen!

Puheohjattavan kameran käyttö vaatii harjoittelua, mutta on lopulta varsin yksinkertainen ja alkaa sujua nopeasti. Puheohjattavalla kameralla kuvatut videot tuovat toistettavuutta. Laadukkaat videot kestävät pitkään eivätkä kaipaa päivittämistä, jos asiasisältö ei muutu.

Pe­da­go­gi­ses­ta rat­kai­sus­ta saatu palaute

Palaute on ollut positiivista ja opiskelijat kokevat, että videot ovat vahvistaneet heidän oppimistaan.

360-kamera ja VR-lasit:

Palautteen perusteella opiskelijat kokivat VR-lasien käytön hyödylliseksi. VR-lasit edistivät oppimista ja lisäsivät kiinnostusta opiskeltavaan aiheeseen. Opiskelijoiden mukaan VR-lasien käyttö oli mukaansa tempaavaa ja miellyttävää. Lisäksi VR-lasit havainnollistivat teoriassa opittua, mahdollistivat todentuntuisen oppimiskokemuksen ja käyttö koettiin turvalliseksi. Kaikki opiskelijat halusivat tulevilla opintojaksoilla hyödyntää VR-laseja opiskelussa.

"Avartava kokemus." 

"Mielenkiintoista kun pystyi niin yksityiskohtaisesti purkamaan eri kehon osia."

"Kokemuksena VR-lasien käyttö oli jännittävää ja ihan uutta. Tosi kiva että opetukseen on saatu uudenlaista teknologiaa."

“VR-lasit auttavat havainnollistamaan niin paljon! Se on silmiä avaava kokemus, jota suosittelen ja mielellään käytän uudestaan.”

Puheohjattava älykamera:

Palautteen perusteella opiskelijat kokivat puheohjattavalla älykameralla tuotetut videot oppimista edistäviksi ja hyödyllisiksi. Videot lisäsivät kiinnostusta opiskeltavaan aiheeseen ja niiden katsominen koettiin miellyttävänä. Videot havainnollistivat teoriassa opittua, mahdollistivat todentuntuisen oppimiskokemuksen ja opiskelijat kokivat itsensä paremmin valmistautuneeksi tuleviin työpajaharjoituksiin. Suurin osa opiskelijoista halusi tulevilla opintojaksoilla hyödyntää opiskelussa älykameralla tuotettuja videomateriaaleja. Opiskelijat kokivat videot autenttisina, ne antoivat todentuntuisen kuvan opiskeltavasta asiasta. Videoita on myös mahdollista katsoa uudestaan, joka toimi oppimista edistävästi.

 

Lue myös artikkeli "Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen hyvinvointiteknologian avulla", jossa esitellään tarkemmin älykameran ja VR-lasien hyödyntämistä esimerkkinä Laurean terveys- ja hoiva-alan kumppaneiden kanssa tekemästä yhteistyöstä. Artikkeli on julkaistu Laurean julkaisusarjassa ilmestyneessä Co-creating and Orchestrating Multistakeholder Innovation -julkaisussa.

Lisätietoja: