Siirry sisältöön

Talent Vantaa 2

Menestyvät työyhteisöt ovat entistä kansainvälisempiä ja monimuotoisempia. Talent Vantaa -toiminnalla Vantaan kaupunki ja Laurea-ammattikorkeakoulu tukevat työnantajia rekrytoimaan kansainvälisiä osaajia sekä kehittämään valmiuksia ja käytäntöjä, jotka auttavat entistä paremmin tunnistamaan ja hyödyntämään myös muualla kuin Suomessa hankittua osaamista. Toiminnalla tuetaan myös kansainvälisten osaajien houkuttelua, asettautumista ja työllistymistä Vantaalle. Talent Vantaa on osa kansallista Talent Boost -verkostoa ja saa rahoitusta toiminnan järjestämiseen työ- ja elinkeinoministeriöltä.

 • Toteutusaika:1.5.2022 - 30.4.2023
 • Rahoittaja:1 Muu kotimainen rahoitus
 • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
 • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hankkeessa tarjottiin työnantajille valmennusta ja tilaisuuksia kansainvälisen osaamisen löytämiseen ja sen hyötyjen ja tarpeiden tunnistamiseen. Lisäksi tarjottiin yhden luukun neuvontaa seudullisiin palveluihin. Kansainvälisille osaajille kehitettiin palveluita helpottamaan tiedonsaantia ja asettautumista Vantaalle, sekä tukemaan nopeampaa työllistymistä ja kohtaamista paikallisten työnantajien kanssa. Hanke teki tiivistä seudullista yhteistyötä alueen muiden Talent Boost -toimijoiden, kuten pks-kuntien, korkeakoulujen sekä työllisyys- ja yritysyhteistyötoimijoiden kanssa.

 

Hankkeen toiminnot

1. Yrityksille tarjottavat kansainvälisen osaamisen palvelut
     - Yhden luukun yritysneuvonta, palveluohjauksen kehittäminen ja räätälöidyt valmennukset
     - Valmennuskokonaisuus kansainvälisen työyhteisön esimiestyöstä ja johtamisesta

2. Osaajien asettautumisen ja integroitumisen tuki  
     - Palvelupolkujen selkeyttäminen asettumisen ja työllistymisen tukipalveluihin
     - Viestinnän ja palvelukanavien kehittäminen
     - Welcome to Vantaa -tapahtumat tukemaan osaajien asettautumista

3. Yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaaminen
     - Osaajien nopeampaa työllistymistä edistävät palvelut
         - KITOS Tool Kit – pelillistetty palvelumalli osaamisen tunnistamiseen ja vahvistamiseen
         - Vainu-klinikka –palvelumalli potentiaalisten työnantajien kartoittamiseen
         - Valmennukset tukemaan aktiivista työnhakua alueella

4. Yritysten ja osaajien kohtaamista edistävät palvelut
         - Seudulliset neuvonta-, verkostoitumis- ja rekrytointitilaisuudet
         - Talent Vantaa -verkosto tiedottamiseen ja aktivointiin
         - Design sprint -yhteiskehittämisprojektit yrityksille ja osaajille mahdollistamaan osaamisen näyttäminen ja tunnistaminen
         - Luovien menetelmien kehittäminen helpottamaan yritysten ja osaajien kohtaamista

 

Boost your professional skills and competences through creative methods - Luoviin menetelmiin pohjautuva valmennus kansainvälisille osaajille

Valmennuksessa kartoitettiin ja kartutettiin kansainvälisten osaajien omaa työelämäosaamista. Osallistavassa ja luovia menetelmiä hyödyntävässä valmennuksessa oli tavoitteena antaa tietoa, työvälineitä, valmiuksia ja vahvistusta

 • Oman osaamisen tunnistamiseen
 • Oman osaamisen ilmaisuun ja ”paketointiin
 • Itseilmaisu- ja vuorovaikutustaitoihin
 • Oman urakehityksen suunnitteluun; ”tiekarttoihin
 • Työhaastattelujen ja videohakemusten toteutukseen
 • Omaan luovaan potentiaaliin

Kuvakollaasi valmennuskerroilta otettuja kuvia, joissa työskennellään eri luovien menetelmien parissa.

Kuvakollaasi valmennuskerroilta, joissa työskenneltiin erilaisten luovien menetelmien avulla. Valmentajina toimivat Laurean lehtorit Anu Hagman ja Satu Bethell.

 

Valmennus koostui kuudesta tapaamiskerrasta:

 1. Innostusta itseilmaisuun: Oman itseilmaisun vahvistaminen erilaisten luovien harjoitusten kautta, verkostoituminen ja omien kokemusten jakaminen inspiroivassa seurassa.
 2. Osaaminen näkyviin: Muodollisen koulutuksen ja elämänkokemuksen kautta karttuneen moninaisen osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen ja ilmaiseminen.
 3. Vahvuutta vuorovaikutukseen: Vuorovaikutuksen moninaisuuden tiedostaminen, omien vuorovaikutustaitojen vahvistaminen erilaisten luovien menetelmien kautta.
 4. Tiimitaidot: Tutustuminen erilaisiin tiimityöskentelyyn vaikuttaviin rooleihin ja niiden merkitykseen sujuvaan yhteistyöhön.
 5. Tiekarttoja tulevaan: Oman osaamisen paketointi ja tulevaisuuden työminän kartoittaminen luovien menetelmien avulla. Tutustuminen VAINU-klinikan mahdollisuuksiin työnhaussa.
 6. Reittejä rekryyn: Osallistuminen seudulliseen Work for you -rekrytointitapahtumaan

 

Valmennukseen osallistuneiden kansainvälisten osaajien valmennuksesta antamaa palautetta.

Valmennukseen osallistuneiden kansainvälisten osaajien antamaa palautetta valmennuksesta.

 

Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen - yritysvalmennus

Yritysten ja organisaatioiden esihenkilöille suunnattu valmennus monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen. Tavoitteena oli antaa esihenkilöille tietoa ja työvälineitä monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen. Tarkoituksena oli rakentaa konkreettisia arjen työntekoon sovellettuja toimintamalleja kansainvälisyys huomioiden.

Syksyllä 2022 pidettyjen kolmen valmennuskerran aikana pureuduttiin seuraaviin teemoihin:

 • Miten valmistelen työyhteisöä kansainvälistymiseen?
 • Miten johdan monikulttuurista työyhteisöä?
 • Miten rakennan tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen monikulttuurisen tiimin?
 • Miten luon luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta työyhteisöön?
 • Vertaistuki ja hyvien käytänteiden jakaminen

Ryhmäkuva Talent Vantaa -hankkeen yritysvalmennukseen osallistuneista yritysten edustajista.

Ensimmäiseen yritysvalmennukseen osallistui esihenkilöitä useammasta eri organisaatiosta. Valmentajina toimivat Laurean lehtorit Elina Wainio ja Minttu Räty.

 

Pienryhmätapaamisia järjestettiin kevään 2023 aikana viisi kertaa ja niiden teemoina oli

 • Ristiriitojen ratkominen monikulttuurisessa työyhteisöss
 • Foreign Talents´ Perspective into working in Finland
 • Perehdytys monikulttuurisessa työyhteisöss
 • Työnantajatoimet ulkomaalaisia työllistettäessä
 •  Inklusiivinen työyhteisö

 

Yhteisöllisen perehdyttämisen malli

Hankkeessa kehitettiin yhteistyössä Vantaan Osaamiskeskuksen kanssa monikulttuurisille yrityksille jo olemassa olevan perehdytysmateriaalin tueksi Yhteisöllisen perehdytyksen mallia, jossa huomioidaan erityisesti ulkomaalaistaustaiset työntekijät. Tavoitteena oli, että perehdytysmateriaali tukee koko työyhteisön kansainvälisyysosaamista, avointa vuorovaikutusta, yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä hyväksyvää organisaatiokulttuuria. Yhteisöllisen perehdytyksen mallin sovelluksessa on syötteitä, joiden avulla työyhteisön jäsenet voivat pohtia itsekseen sekä kollegoiden kanssa työkulttuuriin kuuluvia teemoja.

Yritys- ja esihenkilövalmennuksen koonti.

Yritys- ja esihenkilövalmennuksen koonti.

 

KITOS! - työkalupakki

Osana Talent Vantaa -hanketta viimeisteltiin aiemmissa Talent Vantaa -hankkeissa kehitetty KITOS! -työkalupakki. KITOS! on pelillistetty työkalupakki, joka on kehitetty vahvistamaan ulkomaalaistaustaisen työnhakijan tai opiskelijan integroitumista Suomeen ja suomalaiseen työelämään. KITOS! auttaa hahmottamaan konkreettisella tavalla asioita, jotka tulee huomioida, kun tavoitteena on integroitua suomalaiseen kulttuuriin ja työelämään. KITOS! tarjoaa uudenlaisen pelillisen lähestymistavan työllisyystoimiin ja opiskelijoiden tutorointiin, opintojen ohjaukseen sekä urasuunnitteluun.

 

KITOS! on suunnattu

 • Suomeen muuttaneille ulkomaalaistaustaisille työnhakijoille tai opiskelijoille
 • Työllisyystoimien ja koulutuksen ohjauspalveluiden parissa työskenteleville, joiden asiakkaat ovat ulkomaalaistaustaisia työnhakijoita tai opiskelijoita

Kuvakollaasi KITOS! -työpajoista, joissa on pelattu KITOS!-pelilaudalla sekä tehty omaan työllistymiseen liittyviä tiekarttoja.

 

KITOS! sopii erityisen hyvin esimerkiksi seuraavanlaisiin tilanteisiin:

Osana työllisyyspalveluiden toimintaa

 • Ensivaiheen tapaamiseen ulkomaalaistaustaisen työnhakijan tai opiskelijan kanssa
 • Kaikkiin työnhaun vaiheisiin à esim. työnhakutyöpajat, verkostoitumistilaisuudet
 • Kotoutumiskoulutuksen osaksi
 • Osaksi Talent Vantaan palveluita à esim. osana Vainu-klinikkaa

Osana korkeakoulujen opiskelijapalveluita

 • Tutor-toiminta
 • Opintojen ohjaus à puuttuvan osaamisen tunnistaminen
 • Urapalvelut à esim. Opintocoach- palvelu, valmistumiskeskustelu
 • Opintojakson aluksi osana tutustumista à esim. vain peli-osio
 •  Osana erilaisia opintojaksoja

Kuvakollaasi KITOS! -työkalupakin elementeistä eli pelilaudasta, pelikorteista ja tiekartasta.

Kuvakollaasi KITOS! -työkalupakkiin kuuluvista elementeistä eli pelilaudasta, pelikorteista sekä tiekartasta.

 

KITOS! -työpajan ohjaaminen, materiaalipaketti:

 • KITOS! - Fasilitaattorin työkalupakki työpajan vetämiseen
 • KITOS! - Pelillisyys ja pelilliset työkalut
 • KITOS! - Ydinohjeet tulokselliseen fasilitointiin
 • KITOS! - Tiekartta
 • KITOS! - Itseleikattavat kortit
 • KITOS! - Pelilauta
 • KITOS! - Pelikortit

Tästä voit ladata käyttöösi KITOS! -työkalupakin materiaalit työpajan ohjaamista varten.

 

Julkaisut ja tiedotteet

Luovien menetelmien valmennus

Yritysvalmennus

KITOS! -työkalupakki

Hanketyö

Tiedotteet

 

Yhteyshenkilö: