Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Lähihoitajat ovat merkittäviä hoitotyön tekijöitä sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia - lähihoitajien osaamista voidaan edistää erikoissairaanhoidossa tarjoamalla täydennyskoulutusta

YAMK-opiskelija Carita Kemppainen tarkasteli opinnäytetyössään lähihoitajien osaamisen edistäminen erikoissairaanhoidossa.

Kuvituskuva.

Lähihoitajat muodostavat ammattikuntana valtaosan Suomen hoitotyöntekijöistä; vuonna 2019 lähihoitajia on ollut Suomessa yli 750 000. Hoitohenkilöstön saatavuuden haasteiden vuoksi sekä kansallisesti että globaalisti erikoissairaanhoidossa tulisi hyödyntää toisen asteen koulutettujen osaamista tarkoituksenmukaisesti, sekä mahdollistaa toisen asteen koulutetuille mielekkäät tehtävät. Lähihoitajien työn rakenteiden päivittämiselle sekä uusille innovatiivisille ratkaisuille on tarvetta. Carita Kemppaisen toimintatutkimuksellisessa opinnäytetyössä selvitettiin lähihoitajien osaamisen edistämistä erikoissairaanhoidossa ja kehittämistyön tuloksena syntyi kohdeorganisaation tarjoamaan lähihoitajien täydennyskoulutukseen koulutuspäivän sisältö kliinisistä hoitotyön teemoista.

Opinnäytetyö on ilmestynyt keväällä 2024 Laurea-ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen -YAMK-tutkinnon opinnäytetyönä, ja tutkimuksen nimi on ”Lähihoitajien osaamisen edistäminen erikoissairaanhoidossa. Koulutuspäivän suunnittelu kliinisen hoitotyön sisällöistä”. Opinnäytetyön keskeisimmät tulokset kuvaavat, että lähihoitajien osaaminen kansainvälisestikin tarkasteltuna on laaja ja monipuolinen. Lähihoitajien ammattitaidon täydessä hyödyntämisessä on valitettavia rajauksia. Tuloksissa korostui, että erikoissairaanhoidossa työskentelevillä lähihoitajilla ammattitaidon osaaminen keskittyy kliiniseen hoitotyön osaamiseen.

Kehittämistoiminta antoi vastaukset lähihoitajien osaamiseen, lähihoitajien osaamistarpeisiin sekä kliinisten taitojen koulutuspäivän ydinainekseen. Tuloksena syntyi sisältö kliinisten taitojen koulutuspäivään.  Koulutuspäivän ydinsisältö koostui keskeisistä kliinisistä hoitotyön taidoista, jotka olivat potilaan kerta- ja kestokatetrointi, EKG:n ottaminen, nestetasapaino, toimenpiteessä olleen potilaan hoitaminen, dreenin hoito, yksilövastuinen hoitotyö sekä potilaan ohjaaminen laitehoidossa.

Opinnäytetyön menetelmällisenä lähestymistapana oli tutkimuksellinen kehittämistoiminta, jossa hyödynnettiin toimintatutkimuksen menetelmiä. Aineisto oli kaksiosainen ja koostui kohde organisaation toisen asteen koulutettujen osaamisen kehittämisen suosituksesta sekä tietoperustan teoreettisesta aineistosta. Aineisto on kerätty sekä analysoitu kahdessa vaiheessa, ja sen analysoinnissa on hyödynnetty laadullista sisällönanalyysiä.

Laajemmassa mielessä opinnäytetyö tuo näkökulmia yhteiskunnalliseen ja globaaliin hoitajapulaan. Opinnäytetyö vahvistaa ja tuo näkyväksi lähihoitajien osaamisen. Lähihoitajien osaamisen hyödyntämisellä voidaan järkevöittää resursseja. Laajemmalla työnkuvalla voidaan lisätä työn mielekkyyttä ja se tukee myös asiantuntijuuden kehittymistä. Opinnäytetyön tuloksia voi hyödyntää laajemmin myös muissa erikoissairaanhoidon yksiköissä, jotka pohtivat lähihoitajien kapasiteetin hyödyntämistä.

Tutustu Lähihoitajien osaamisen edistäminen erikoissairaanhoidossa. Koulutuspäivän suunnittelu kliinisen hoitotyön sisällöistä -opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Carita Kemppainen
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK, Laurea ammattikorkeakoulu                      
Puh. +358 440 772252