Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Monimuotoisuudella tulevaisuuteen - uusi strategia kaupan alan yritykselle

YAMK-opiskelija Jenna Jaatisen opinnäytetyön tuloksena syntyi monimuotoisuusohjelman strategia.

Kuvituskuva.

Suomessa toimiva kaupan alan yritys tilasi opinnäytetyön, jonka tavoitteena oli kehittää visio monimuotoisuustyön edistämisestä ja laatia monimuotoisuusohjelman strategia seuraavalle kolmelle vuodelle. Viime vuosien yhteiskunnalliset tapahtumat, kuten #MeToo-liike ja COVID-19-pandemia, ovat nostaneet monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden yritysten keskiöön. Opinnäytetyön tuloksena syntyi strategia, joka tukee yrityksen tavoitetta tarjota alan paras työntekijäkokemus ja auttaa vastaamaan nykypäivän haasteisiin.

Työssä keskityttiin monimuotoisuusjohtamisen itsearviointiin, henkilöstökyselyiden analysointiin ja visiotyöpajojen toteuttamiseen. Näiden toimenpiteiden avulla luotiin strategia, joka vahvistaa yrityksen kykyä kehittää monimuotoisuutta ja tarjota kilpailukykyinen työympäristö.

Monimuotoisuusohjelman strategia 2024–2026

Opinnäytetyön päätuloksena syntyi strategia, joka sisältää sekä rakenteelliseen inkluusioon että ryhmien moninaisuuteen liittyviä tavoitteita. Yrityksessä perustettiin monimuotoisuustyöryhmä, joka lanseeraa turvallisemman tilan periaatteet koko yritykselle syksyllä 2024 ja kehittää koulutusmateriaalia työntekijöille. Yrityksen tavoitteena on luoda työpaikka, jossa jokainen voi kokea kuuluvansa ja tuntea olonsa turvalliseksi olla oma itsensä. Monimuotoisuuden edistämiseen kuuluu myös anonyymin monimuotoisuuskyselyn toteuttaminen, joka auttaa tarkentamaan strategian toimenpiteitä. Strategia on jaettu monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja osallisuustavoitteisiin ja ne on kuvattuna alla olevassa kuviossa 1.

Kuvio 1: Yrityksen strategia kuvattuna

Monimuotoisuustavoitteet: Vuonna 2024 yrityksen henkilöstöstä 25 % on naisia ja 75 % miehiä. Tavoitteena on nostaa naisten osuutta organisaatiossa 7,5 % seuraavien kolmen vuoden aikana. Tämä saavutetaan uudistamalla rekrytointiprosessia ja käyttämällä positiivista erityiskohtelua, jolloin naishakijat valitaan, jos he ovat yhtä päteviä kuin mieshakijat. Tavoitteena on saavuttaa 40 % naisten osuus vuoteen 2030 mennessä.

Yhdenvertaisuustavoitteet: Organisaation yhdenvertaisuustavoitteisiin kuuluu sukupuolten välisten palkkaerojen harmonisointi, työntekijöiden kouluttaminen ja vuosittaiset esihenkilökoulutukset. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä sukupuolten välillä ei ole perusteettomia palkkaeroja. Lisäksi työntekijöille järjestetään verkkokoulutuksia, joissa käsitellään monimuotoisuustyön merkitystä, käsitteitä, ennakkoluuloja ja psykologista turvallisuutta. Esihenkilöiden ensimmäinen koulutus käsittelee ennakkoluuloja ja stereotypioita. Jatkokoulutuksien sisältöä kehitetään anonyymin monimuotoisuuskyselyn tulosten perusteella.

Osallisuustavoitteet: Yrityksen tavoitteena on luoda työpaikka, jossa jokainen työntekijä voi tuntea olevansa osa yritystä. Tavoitteena on nostaa kuuluvuuden tunne tasolle 80 vuoteen 2027 mennessä, ja tätä mitataan vuosittaisilla henkilöstökyselyillä. Viestintäsuunnitelma päivitetään tilikausittain, ja siinä huomioidaan eri vähemmistöryhmien ja tärkeiden päivien viestintätarpeet, yhteistyössä viestintäpäällikön ja monimuotoisuustyöryhmän kanssa. Lisäksi yritys avaa palautekanavan intraan, jotta työntekijät voivat antaa palautetta ja kehitysehdotuksia monimuotoisuustyöhön. Monimuotoisuustyöryhmä jatkaa toimintaansa seuraavat kolme vuotta, ja sen jäsenet valitaan vuosittain eri puolilta organisaatiota.

Johtopäätökset

Tutkimus sai alkunsa, kun konsernissa lanseerattiin monimuotoisuusohjelma syksyllä 2022. Tutkimuksessa selvitettiin ensin yrityksen monimuotoisuusjohtamisen tila, analysoitiin henkilöstödataa, tarkasteltiin henkilöstökyselyn tuloksia monimuotoisuustyöhön liittyvissä väittämissä ja järjestettiin kaksi erillistä visiotyöpajaa.

Tulokset osoittavat, että yritys on vielä alussa monimuotoisuustyössään, mutta työpajoissa korostettiin tarvetta konkreettisille teoille. Vuonna 2024 on tärkeää lisätä ymmärrystä monimuotoisuustyön merkityksestä ja kouluttaa työntekijöitä, jotta viesti tavoittaa koko organisaation. Esihenkilöiden rooli monimuotoisuustyön edistämisessä on keskeinen. He palkkaavat uusia työntekijöitä, puuttuvat syrjintä- ja häirintätilanteisiin sekä luovat osallisuuden tunnetta yksiköissään. Siksi heidän kouluttamisensa ja tukemisensa on ensiarvoisen tärkeää.

Yritys sitoutuu luomaan työpaikan, jossa jokainen voi tuntea olonsa arvostetuksi ja osalliseksi. Tämä opinnäytetyö ja sen pohjalta luodut toimenpiteet ovat tärkeä askel kohti inklusiivisempaa ja yhdenvertaisempaa työympäristöä.

Tutustu Jenna Jaatisen opinnäytetyöhön Työelämän monimuotoisuustyön strategia Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Jenna Jaatinen
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta (YAMK), Laurea-ammattikorkeakoulu
Puh. +358 44 29 55 446