Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Globaalin edunvalvonnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin

Laura Ekholmin opinnäytetyön aiheena oli kansainvälisen yhteistyön ja globaalin edunvalvonnan hankkeiden kehittäminen palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen keinoin.

Kuvituskuva

Laurea ammattikorkeakoulun palvelu- ja liiketoimintamuotoilun YAMK-opiskelija Laura Ekholm selvitti opinnäytetyössään, miten ammattiyhdistysliikkeen kansainvälisten yhteistyöhankkeiden vaikuttavuutta voidaan parantaa muotoiluajattelun keinoin. Kehitetyn työkalupakin avulla hankehallinto tehostuu ja hankkeilla voidaan vastata paremmin niin hyödynsaajien, toteuttajien kuin rahoittajienkin tarpeisiin.

Muutosten kourissa oleva globaali työelämä

Globaali työelämä on muutosten kourissa. Uudentyyppiset työsuhteet, alustatalous, pitkät alihankintaketjut, palkattujen työntekijöiden vaihtuminen yksityisyrittäjiksi sekä monikansallisten suuryritysten kasvava valta haastavat perinteistä ammattiyhdistysliikettä ja sen toimintatapoja. Yritysten ja työnantajien kansainvälistyessä myös työelämän pelisäännöt globalisoituvat ja muuttuvat. Kansainvälinen ammattiyhdistysliike toteuttaa kehittyvissä maissa hankkeita, joiden tavoitteena on vahvistaa erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien työntekijöiden työehtoja ja asemaa, sekä kehittää näiden järjestäytymistä ja edunvalvontakapasiteettia. 

Lauran opinnäytetyön aiheena oli kansainvälisen yhteistyön ja globaalin edunvalvonnan hankkeiden kehittäminen palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen keinoin. Tuloksena syntyi vahvempaan asiakastuntemukseen pohjautuva, skaalautuva työkalupakki hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Työkalupakki sisältää ehdotuksia tarvittavista kehittämistoimenpiteistä neljän pääteeman alla. Uusia hankekonsepteja luotiin 13 kappaletta, ja lisäksi kehitettiin arviointipolku hankkeiden tulosten mittaamiseen. Arviointipolku tarjoaa konkreettisen työkalun tulosmittaamiseen, joka aiemmin on nähty yhtenä hanketoiminnan hankalimmista osa-alueista. 

Työkalupakin ja arviointipolun avulla voidaan yksittäisten ja toisistaan irrallisten hankkeiden sijaan luoda vaikuttavampia ja mitattavampia ohjelmallisia kokonaisuuksia. Tehokkaampien työkalujen ja prosessien avulla voidaan varmistaa, että kehittyvien maiden ammattiliittojen ääni kuuluu hankesyklin eri vaiheissa. 

Työkalupakki ja kehittämisehdotukset kehityshankkeiden tukena

Opinnäytetyön tuloksena luotu työkalupakki ja kehittämisehdotukset tukevat ammattiliittojen kansainvälisten kehityshankkeiden suunnittelua. Kukin hankekonsepti toimii palvelupakettina, joka sisältää kaiken tarvittavan: sisällöt, toiminnan muodot, arviointijärjestelmän, viestinnän, tukipalvelut ja seurannan. Työkalupakkiin kuuluvia hankekonsepteja voidaan yhdistää ajallisesti tai maantieteellisesti, toteuttamalla eri konsepteja peräkkäin samalla maantieteellisellä alueella, tai toteuttamalla yhtä konseptia laajalla alueella.

Kehittämistyössä osoitettiin, että käyttämällä ratkaisukeskeistä muotoiluajattelua hyväksi voitaisiin ammattiyhdistysliikkeen kansainvälisistä kehityshankkeista saada tehokkaampia ja paremmin kohdistettuja. Kansainvälisissä hankkeissa ongelmat ovat usein kompleksisia. Muotoiluajatteluun kuuluva systeemisyys, ratkaisu- ja ihmiskeskeisyys sekä monisyisten ongelmien tolkullistaminen integroimalla eri näkökulmia, ovat elementtejä, jotka tulisi sisällyttää kaikkiin kansainvälisiin ammattiliittojen kehityshankkeisiin. Tärkeitä elementtejä ovat syvä asiakasymmärrys, iteratiivinen työskentelytapa ja vuorottain tapahtuva näkökulman tarkentaminen ja loitontaminen.

Opinnäytetyön toteuttaminen

Opinnäytetyö toteutettiin palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen. Palvelumuotoilun prosessi lähtee systemaattisesta ongelman purkamisesta. Ongelman määrittelyn jälkeen vähin erin konstruoidaan yhteistä ymmärrystä asiasta ja kehitetään mahdollisia ratkaisuja ongelmaan. Tämän opinnäytetyön prosessi mukaili Design Councilin tuplatimanttimallia, joka perustuu divergentin ja konvergentin ajattelun vuorotteluun ja iteratiiviseen kehittämiseen. 

Työn tietoperusta-osiossa perehdyttiin kansalaisyhteiskunnan erityispiirteisiin palveluntuottajana, kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen toimintaan ja kehityshankkeiden tulosten arvioinnin eri metodeihin. Lisäksi käsiteltiin asiakaskeskeistä liiketoimintalogiikkaa, arvon muodostusta ja palveluinnovointia kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta. Asiakasymmärrystä ja kehittämisideoita kerättiin haastattelujen, yhteiskehittämisen työpajojen ja työpöytätutkimuksen avulla. Tuloksia havainnollistettiin liiketoimintakanvasin sekä empatia- ja sidosryhmäkarttojen avulla. 

Lue Theseus-palvelussa opinnäytetyö Ammattiliittojen kansainvälisen edunvalvonnan kehittäminen.

Lisätietoja:

Laura Ekholm

Palvelumuotoilu, YAMK

Puh. +358 40 541 0208