Siirry sisältöön

Erillishaku avoimen AMK:n opintojen perusteella

Laurea-ammattikorkeakouluun voi hakea AMK- tai YAMK-tutkinto-opiskelijaksi myös avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella.

Tämä erillishaku on tarkoitettu hakijoille, jotka avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella hakevat tutkintoon johtavaan koulutukseen. Hakuaika syksyllä 2021 on 20.10.-3.11.2021.

Hakeminen tapahtuu Laurean avoimen AMK erillishaun hakulomakkeella Opintopolku.fi järjestelmässä. Voit hakea vain yhteen kohteeseen tässä haussa.

(Hakuohjeet päivitetään myöhemmin)

Hae AMK-koulutuksiin

Avoimen AMK:n erillishaussa hakijalla tulee olla vähintään 60 opintopistettä saman alan avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suoritettuna. Erillishaussa voivat hakea myös hakijat, joilla on toisen asteen tutkinto ja 20 opintopistettä Laurea-ammattikorkeakoulussa suoritettuja avoimen väyläopintoja (erikseen yhteistyösopimuksella toisen asteen oppilaitoksen kanssa sovitut väyläopiskelijat). Opinnot tulee olla suoritettuna hakukauden päättymiseen mennessä (kevään haussa 31.7. ja syksyn haussa 31.12. mennessä). Haussa käytetyt opinnot eivät saa olla yli kolme vuotta vanhoja.

Miten valinta tehdään?

Valinta tehdään opintomenestyksen perusteella. Ainoastaan muissa kuin Laurea-ammattikorkeakouluissa avoimen polkuopintoja suorittaneille hakijoille järjestetään soveltuvuusarviointi erillisen aikataulun mukaisesti. Laurean omille polkuopiskelijoille ei ole erillisiä valintakokeita. Soveltuvuusarvioinnissa arvioidaan myös hakijan kielitaito.

Degree programme in Nursing ja Degree programme in Social Services hakijoilta vaaditaan vähintään B1-tason suomen kielen taito.

Sosiaali- ja terveysalan sekä kauneudenhoitoalan koulutusten hakijoiden soveltuvuushaastattelu järjestetään Laurean Tikkurilan kampuksella ja liiketalouden alan sekä matkailu- ja ravitsemisalan koulutusten osalta Laurean Leppävaaran kampuksella.

Sosiaali- ja terveysalalla opintomenestyksen tulee vastata keskimäärin arvosanaa 3. Opintomenestyksellä tarkoitetaan opintosuorituksissa menestymisen lisäksi myös hakijan soveltuvuutta alalle, kielitaitoa, asennetta opiskeluun ja opiskelutaitoja. Opintomenestyksen arvioi opintopäällikkö ja tarvittaessa hän konsultoi opettajatuutoria hakijan opintomenestyksestä.

Hakijoiden opintosuoritukset tarkistetaan opintorekisteristä, mikäli avoimen AMK opinnot on suoritettu Laureassa. Mikäli opinnot on suoritettu toisessa AMKissa, hakijoiden opintosuoritukset tarkistetaan hakijan hakuajan loppuun mennessä toimittamasta avoimen AMK:n opintosuoritusotteesta.

Opiskelijavalinta tehdään ehdollisena, mikäli hakijalla ei vielä hakuaikana ole vaadittua opintopistekertymää (60 op) kasassa, mutta hän osoittaa saavansa suoritukset hakukauden loppuun mennessä (kevään haussa 31.7.2021 ja syksyn haussa 31.12.2021 mennessä). Opintojen tulee olla alalle soveltuvia.

Valinnassa etusijalla ovat Laurean avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja hyvällä opintomenestyksellä suorittaneet hakijat. Valinnassa huomioidaan myös koulutusohjelman opetusryhmien paikkatilanne.

Opintopäälliköt tekevät päätöksen opiskelijavalinnoista. Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa Laurean hakijapalvelut. Tarjottu paikka tulee ottaa vastaan annettuun aikaan mennessä opintopolku.fi -palvelussa.

Kielitaito

Soveltuvuusarvioinnissa arvioidaan hakijan kielitaito.

Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset ja toimintakyvyn edellytykset

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei estä opiskelijaksi ottamista, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin poistaa. Tarkoituksena ei ole asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi osallistua koulutukseen. Esteen vakavuus ja hoitotilanne otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta ko. koulutusohjelman opiskelijaksi.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Sosiaali- ja terveysalan hakijoilta edellytetään terveydentilaa koskeva itsearviointi hakuaikana. Hakija vastaa hakulomakkeellaan onko hänellä opiskelijaksi ottamisen rajoituksia sekä antaa arvion vaadittavasta terveydentilastaan ja toimintakyvystään. Mikäli hakija vastaa kyllä terveydentilaa koskeviin kysymyksiin, toimittaa hän hakuaikana lisäselvityksen hakijapalveluihin. Hakijapalvelut toimittaa selvityksen eteenpäin opintopäällikölle arvioitavaksi. Päätöksen soveltuvuuden sosiaali- ja terveysalalla opiskeluun antaa opintopäällikkö.

Syksyn 2021 erillishaun aikataulu

Hakuaika: 20.10. - 3.11.2021
Kutsut soveltuvuusarviointiin lähetetään viimeistään 10.11.2021
Soveltuvuusarvioinnit Laurean ulkopuolisille opiskelijoille viikoilla 46
Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 26.11.2021
Paikka otetaan vastaan viimeistään 3.12.2021

Hae YAMK-koulutuksiin

Avoimen AMK:n erillishaussa YAMK-koulutuksiin hakevalla tulee olla avoimessa AMK:ssa suoritettuna vähintään 30 op haettavaan koulutukseen soveltuvia YAMK ydinopintoja (pakolliset opinnot) tai 30 opintopistettä Laurean avoimessa AMK:ssa projektimuotoisesti (tammikuusta 2017 lähtien) suoritettuja YAMK-opintoja. Opinnot tulee olla suoritettuna kevään haussa 31.7.2021 ja syksyn haussa 31.12.2021 mennessä.

Lisäksi hakijalla tulee olla ammattikorkeakoulujen yleisten valintaperusteiden mukainen hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen, eli soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Hakukohdekohtaiset tarkat pohjakoulutusvaatimukset ovat nähtävillä opintopolussa hakuaikana hakukohteiden kuvauksissa, esimerkiksi harkinnanvarainen valinta soveltuvan opistotutkinnon suorittaneille.

Miten valinta tehdään?

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun sekä polkuopintojen opintomenestyksen perusteella. Opintomenestyksellä tarkoitetaan opintosuorituksissa menestymisen lisäksi myös hakijan soveltuvuutta alalle, kielitaitoa, asennetta opiskeluun ja opiskelutaitoja. Opintomenestyksen arvioi opintopäällikkö ja tarvittaessa hän konsultoi opettajatuutoria hakijan opiskelumenestyksestä. 

Ylemmistä AMK-tutkinnoista vastaava opintopäällikkö tekee päätöksen opiskelijavalinnoista. Soveltuvuusarvioinnin yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä, korkeakoulututkinto sekä työtodistukset. 

Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes hakijalla on hakukauden loppuun mennessä (keväällä 31.7.2021 ja syksyllä 31.12.2021) vaaditut avoimen YAMK opinnot suoritettuna. Valinnassa etusijalla ovat Laurean avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja hyvällä opintomenestyksellä suorittaneet hakijat.

Syksyn 2021 erillishaun aikataulu

Hakuaika: 20.10. - 3.11.2021
Kutsut soveltuvuusarviointiin lähetetään viimeistään 10.11.2021
Soveltuvuusarvioinnit Laurean ulkopuolisille opiskelijoille ja YAMK-opiskelijoille viikoilla 46
Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 26.11.2021
Paikka otetaan vastaan viimeistään 3.12.2021