Siirry sisältöön

Uusi työ ja osaamisen johtaminen

UUTOS-hankkeessa Uudellamaalla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajat, kehityksestä vastaavat ja hr-henkilöt voivat kehittää organisaationsa prosesseja neljällä liiketoiminnan alueella: strateginen johtaminen, T&K-yhteistyö ja monikanavainen myynti sekä Ennakoivan osaamisen johtaminen. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

 • Toteutusaika:1.2.2023 - 30.9.2025
 • Rahoittaja:ESR+ 2021-2027
 • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
 • Projektityyppi:Kansallinen TKI
 • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen
 • Projektipäällikkö:Leena Närhi

Logo 1

Kaksi henkilöä tarkastelee tietokoneen kuvaruudun näkymää.

Hankkeessa edistetään osaavan työvoiman saatavuutta ja kestävää työtä työttömyyden hoitamisen sijaan sekä siirretään oppimista työpaikoille ja verkostoihin.

Kolmen korkeakoulun Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ja Uudenmaan pk-yritysten yhteinen kehittäminen tuottaa pk-yrityksien johtajille ja henkilöstölle uudenlaisia malleja sekä tietämystä vastata jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Yhteistyöstä ja kehittämisestä hyötyvät yritykset, joille toimintaympäristön jatkuva muuttuminen aiheuttaa muutospaineita. Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa toimintaa osittain ja se kestää vuoden 2023 keväästä 2025 syksyyn (30.9.2025 asti). Toiminta toteutetaan etätapaamisina, digitaalisia välineitä hyödyntäen.

Toimintaympäristön aiheuttamiin muutoksiin haetaan ratkaisuja yhteistyöllä

Työn murros haastaa käsityksiä osaamisesta ja sen johtamisesta. Haasteet konkretisoituvat tietojohtamisessa: miten tietoa tulisi tuottaa ja keiden kanssa? Miten hyödyntää tuotettua tietoa osaamisen ylläpitämiseksi sekä kestävien ratkaisujen kehittämiseksi? Toimintaympäristön muuttuminen nostaa esiin tarpeita strategisen ja ennakoivan johtamisen sekä kumppanuus ja verkostotaitojen johtamiselle. Toimintaympäristön muutos vaikuttaa myös kestävän työuran ja osaamisen ylläpitämiseen. Edellä mainittuja kehittämisen tarpeita voidaan selättää korkeakoulujen ja yritysten välisellä yhteistyöllä sekä kehittää yritysten elinvoimaa ja kilpailukykyä.

Uudenlaisia malleja yrityksille

Uusi työ ja osaamisen johtaminen – UUTOS hanke on koulutus-, valmennus- ja kehityskokonaisuus, jossa yritysjohto, HR sekä kehittämisestä vastaavat päättäjät voivat kehittää seuraavia liiketoiminnan osa-alueita:
1. strategisen osaamisen johtaminen, 
2. monikanavainen myynti ja jatkuva oppiminen sekä
3. ennakoiva osaamisen johtaminen.

Yhteistyössä kehitetään uusia toimintamalleja yrityksen strategisen osaamisen johtamisen ja osaamisen kehittämisen sekä liiketoiminnan kasvattamiseksi. Lisäksi luodaan sekä kehitetään uusia välineitä ja verkostoja liiketoiminnan, johtamisen, henkilöstön ja verkostojen kehittämiseksi. Päämääränä on tunnistaa yrityksen osaamisen strategisia kehittämiskohteita ja tarjota ratkaisun välineitä tarpeellisiksi havaittuihin kehityskohteisiin.

Kehitystyö hankkeessa

Lisäksi toteutetaan kaksi prosessia, jotka kestävät koko hankkeen ajan. Kehitetään osaamisen kehittymisen arvioinnin malli sekä ekosysteemin johtamispolku.

Osaamisen kehittämisen arvioinnin malli kehitetään organisaatioiden johtajille ja henkilöstöjohtamisesta vastaaville henkilöille osaamisen kehittymistä koskevan arviointitiedon tuottamiseen. Kehitystyö kestää koko hankkeen ajan (2023–2025).

Ekosysteemin johtamispolulla viestitään aktiivisesti yrityskentällä ja somessa, järjestetään avoimia foorumeita hankkeen aihepiiristä sekä laaditaan juurruttamissuunnitelma hankkeen prosesseille ja tuloksille.

Hankkeen tulokset

Hankkeen osallistujien kehittyneet osaamisen johtamisen prosessit, kasvanut osaaminen ja sidosryhmien saama hyöty sekä seuraavat konkreettiset tuotokset:

 • prosessikuvaus ja työkalut strategialähtöiseen osaamisen johtamiseen·
 • TKI-yhteistyön mallit, joilla tukea strategista kokonaiskuvaa ja edistää uusia työtapoja, työprosesseja ja välineitä
 • ennakointitiedon johtamisen toimintamallit strategisten valintojen tueksi·
 • osaamisen tietojohtamisen askelmerkit
 • avoimet foorumit, open access -kanavissa aktiivisesti jaetut artikkelit, blogit ja tallenteet
 • osaamisen kehittämisen arvioinnin malli yhteiskehittämällä organisaatioiden tarpeisiin.

Tuloksena syntyviä välineitä ja toimintamalleja voidaan hyödyntää johtamisessa, johtamisvalmennuksissa ja -koulutuksissa sekä yritysten kautta toteutuvassa alueellisessa elinvoimatyössä.

Yritykset voivat kehittää liiketoiminnan osa-alueita

Liiketoiminnan osa-alueita voi kehittää hankkeessa järjestettävissä valmennuksissa, jotka ovat: Strategisen osaamisen johtaminen, Monikanavainen myynti ja jatkuva oppiminen sekä Ennakoiva osaamisen johtaminen.

Valmennusten kokonaisuus on suunniteltu siten, että parhaimman hyödyn osallistumiselleen saa, jos on mahdollista osallistua kaikkiin valmennuksiin. Jos sen sijaan on tarvetta vain yhteen valmennuskokonaisuuteen, voi valita itselleen sopivan aiheen ja osallistuu kokonaisuudessaan.

 

Hankkeessa tuotetaan osaamisen kehittämisen arvioinnin malli yhteiskehittämällä organisaatioiden tarpeisiin. Kehittämistyötä tehdään hankkeen aikana käyttäjälähtöisesti organisaatioiden tarpeiden pohjalta hyödyntäen palvelumuotoilua ja yhteiskehittämisen menetelmiä. Hankkeen aikana käytettyjä työtapoja ja tiedonkeruumenetelmiä mallinnetaan ja hyödynnetään osaamisen kehittämisen mallin ja työkalun rakentamisessa. Lopullisen työkalun muotoilussa osallistetaan ja hyödynnetään moniammatillisesti eri sidosryhmiä. Haluatko tulla mukaan mallin kehittämiseen? Ota yhteyttä Leena Närhi, Laurea, ks. yhteystiedot sivun lopussa.

 

Tietosuojaseloste

 

Yrityksille tarjotaan laaja osaamisen kehittämisen kokonaisuus liiketoiminnan eri alueilla. Tutustu valmennuksiin ja valmennusten aikatauluun alla olevista valikoista.

Valmennuskokonaisuudet ja julkaisut

 • Strategisen osaamisen johtaminen 

  Tässä työpaketissa käydään läpi strategisen osaamisen johtamisen kokonaiskuva ja työprosessi, jonka tuloksena osallistuja tunnistaa strategialähtöiset osaamiset yrityksessään. Sen jälkeen määritellään, mitä osaamista yrityksessä jo on, mitä osaamista pitää kehittää tai hankkia ja mistä osaamisesta kannattaa luopua. Osallistuja saa käyttöönsä osaamisen johtamiseen sopivia työkaluja ja ajattelumalleja jatkuvaan osaamispääoman kehittämiseen omassa organisaatiossaan.

   

  Strategisen osaamisen johtaminen

  ma 26.8.2024 klo 1416 
  ma 2.9.2024 klo 1416 
  ma 16.9.2024 klo1416

   

 • Monikanavainen myynti ja jatkuva oppiminen 

  Tämän työpaketin tuloksena mukana olevat yritykset ja heidän työntekijänsä verkostoituvat alueellisesti muiden yritysten ja korkeakoulujen kanssa, ja ottavat käyttöönsä uusia välineitä jatkuvan oppimisen monikanavaisen myynnin kehittämiseksi. Verkostoitumisen ja osaamisen kehittymisen tuloksena yritykset kasvattavat strategista kyvykkyyttään, tuottavuuttaan sekä kilpailukykyään, ja näyttäytyvät houkuttelevana työpaikkana potentiaalisille uusille työnhakijoille.

   

  Monikanavainen myynti ja jatkuva oppiminen

  ke 2.10.2024 klo 14–16 

  ke 9.10.2024 klo 1416 

  ke 16.10.2024 klo 1416  

   

   

 • Ennakoiva osaamisen johtaminen 

  Tämä työpaketti vahvistaa osaamisen ennakoivaa johtamista ja sen myötä yrityksen tulevaisuuskestävyyttä. Työpaketissa rakennetaan osallistuvalle yritykselle ja sen henkilöstölle konsultatiivisella otteella tarpeita vastaava osaamisen ennakoinnin kypsyysmalli ja sen osana mm. valmius hyödyntää erilaisia osaamisratkaisuja tarjoavia alustoja (mm. Digivisio sekä tekijöitä ja koulutuksen tarjoajia yhdistävät AI sovellukset). 

   

  Ennakoiva osaamisen johtaminen

  ti 26.9.2024 klo 13–15 

  ti 10.10.2024 klo 13–15 

  ti 31.10.2024 klo 13–15

   

  to 23.1.2025 klo 1315

  to 6.2.2025 klo 1315

  to 27.2.2025 klo 1315

   

 • Julkaisut 

  Toimintaympäristön muutos haastaa pohtimaan liiketoiminnan arvoja ja oppimista organisaatioissa  

  Teksti: Leena Närhi, Jaakko Tyni (Laurea)

   

  Ilmastonmuutos luo tarvetta osaamisen kehittämiselle organisaatioissa

  Video, tekijät ja käsikirjoitus: Leena Närhi ja Jaakko Tyni, suunnittelu ja editointi: Juha Takanen, toimitus: Laurea Journalin toimituskunta 2024

   

  Väestönrakenteen muutos luo tarvetta osaamisen kehittämiselle organisaatioissa

  Video, tekijät ja käsikirjoitus: Leena Närhi ja Jaakko Tyni, suunnittelu ja editointi: Juha Takanen, toimitus: Laurea Journalin toimituskunta 2024

   

  Oppimista tukevat käytänteet organisaatioissa 

  Video, tekijät ja käsikirjoitus: Leena Närhi ja Jaakko Tyni, suunnittelu ja editointi: Juha Takanen, toimitus: Laurea Journalin toimituskunta 2024

   

  Toimintaympäristön muutos haastaa pohtimaan liiketoiminnan arvoja

  Video, tekijät ja käsikirjoitus: Leena Närhi ja Jaakko Tyni, suunnittelu ja editointi: Juha Takanen, toimitus: Laurea Journalin toimituskunta 2024

   

  Nopeat kokeilut ja palautteen hyödyntäminen ovat liike-elämän ydinosaamista muuttuvassa toimintaympäristössä 

  Teksti: Antti Keskitalo, Leena Närhi (Laurea)

   

  Yhteistyö tuo jatkuvan oppimisen B2B-myyntiin
  Teksti: Heidi Kock, Ilkka Uronen (Haaga-Helia)

   

  Strategialähtöinen osaamisen kehittäminen 

  Teksti: Helena Kuusisto-Ek (Metropolia) 

   

  Jatkuva oppiminen liiketoiminnan kehittämisessä 

  Teksti: Heidi Kock, Ilkka Uronen (Haaga-Helia) 

Yhteyshenkilö: