Siirry sisältöön

Sidosryhmien tietosuojaseloste

Seuraavassa kerromme, miten käsittelemme Laurean sidosryhmien henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Laurea-ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Vantaa

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme kehittää Laurean sidosryhmäyhteistyötä sekä toteuttaa ja markkinoida työelämälle suunnattuja täydennyskoulutuksia ja tapahtumia.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisesti seuraavasti:

 • Yhteistyössä toimintaympäristön kanssa toteutettavan opetuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvien tietojen osalta henkilötietojen käsittely perustuu ammattikorkeakoululaissa 932/2014 säädettyihin velvoitteisiin.
 • Alumnien ja erikseen kysyttyjen markkinointilupien osalta henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.
 • Muiden henkilötietojen osalta tietojen käsittely perustuu kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoon.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Laurea-ammattikorkeakoulun kumppaneita, alumneja, asiakkaita ja muita sidosryhmiä koskevat tiedot on tallennettu Laurean kumppanijärjestelmään sisältäen seuraavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Osoite
 • Titteli ja vastuualue
 • Kieli
 • Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista
 • Yhteisön nimi
 • Yhteisön yhteystiedot
 • Yhteisön toimiala

Maksullisiin täydennyskoulutuksiin osallistuvilta tallennetaan lisäksi opintoasianhallinnon järjestelmään tarvittavat tiedot opiskelijaksi kirjaamista varten: henkilötunnus, pohjakoulutus, asuinkunta, kotikunta, äidinkieli ja kansalaisuus.

Tapahtumiin ja täydennyskoulutuksiin liittyen tallennetaan myös tiedot osallistumismaksuista ja -päivistä, ilmoittautumisajankohta sekä muut osallistujan itse ilmoittamat vapaaehtoiset tiedot, kuten erikoisruokavaliot sekä mahdolliset palautekyselyssä annetut tiedot. Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita tapahtuman järjestelyissä. Mikäli tapahtumiin tai täydennyskoulutuksiin osallistunut henkilö on antanut markkinointiluvan, tallennetaan hänen yhteystietonsa kumppanijärjestelmään.

Yhteistyön päättyessä yhteystiedot poistetaan Laurean järjestelmistä.

Henkilötietojen osalta ei toteuteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Mistä saamme henkilötietoja?

Laurea-ammattikorkeakoulu vastaanottaa henkilötietoja projekti- ja hanketietokannasta.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

Alumnien, koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvilta tiedot kerätään osallistujan omalla vapaaehtoisella ilmoituksella sähköisen lomakkeen kautta.

Minne henkilötietoja luovutetaan ja siirretään?

Henkilörekisterin tiedot on tarkoitettu Laurean sisäiseen käyttöön. Tietoja voidaan luovuttaa sisäisesti Laurean koulutus-, tutkimus-, tai aluekehitystehtävien tai liiketoiminnan toimien edellyttämiin tarkoituksiin. Täydennyskoulutustietoja luovutetaan tilastointia varten OKM:lle ja tarvittaessa muille kyseisen koulutuksen toteuttajatahoille.

Erikseen luvan antaneiden etunimi, sukunimi, tehtävänimike ja organisaatio voidaan julkaista tapahtuman, koulutuksen tai seminaarin osallistujalistalla.

Yhteystietoja ei anneta Laurean ulkopuolisille tahoille, jollei asianosaisilta ole etukäteen lupaa pyydetty.

Henkilötietoja ei siirretä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten suojaamme henkilötietoja?

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Laurea-ammattikorkeakoulun tietoturva- ja tietosuojaohjeita. Henkilötiedot ovat vain niiden henkilöiden käytettävissä, jotka tarvitsevat niitä tehtäviensä hoitamiseksi. Kumppaneiden tietoja voivat käsitellä rajoitetuin oikeuksin Laurean opiskelijaksi hyväksytyt opiskelijat, joiden opinto-oikeus on voimassa sekä erikseen nimetyt palvelussuhteessa olevat Laurean työntekijät.

Palvelun käyttö perustuu henkilön työtehtävien tai opintojen suorittamiseen. Käyttörajoitukset on toteutettu henkilökohtaisin käyttöoikeuksin sekä tietoliikenteellisesti. Rekisterijärjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeuksien myöntämisestä vastaa järjestelmän pääkäyttäjä.

Henkilötietojen käsittelijöinä toimivat järjestelmätoimittajat vastaavat sopimusten mukaisesti henkilötietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.

Laurea noudattaa henkilötietoja käsitellessään julkisuuslain hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaisesti.

Oikeus saada pääsy tietoihin

 • Rekisteröity voi pyytää itseään koskevat tiedot. Pyyntö tehdään kirjallisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle. Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoja pyyntö koskee.

Tietojen korjaaminen

 • Rekisteröity voi tehdä pyynnön tietojensa oikaisemisesta rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Suostumuksen peruminen ja suostumukseen perustuvien tietojen poistaminen

 • Rekisteröity voi perua suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn ja kieltää henkilötietojensa käyttämisen Laurea-ammattikorkeakoulun alumni-, markkinointi-ja tiedotustarkoituksissa. Rekisteröity voi myös pyytää poistamaan suostumukseen perustuvia tietojansa koskevat henkilötiedot.

Tietojen käsittelyn rajoittaminen

 • Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos
  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
  • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Suostumukseen perustuvien tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti.

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.