Siirry sisältöön

EU-HYBNET –hanke käyntiin: ”koronakriisi altistaa yhteiskuntaa hybridivaikuttamiselle”

Hybridiuhkien torjuntaan keskittyvän EU-hankkeen aloituskonferenssi järjestettiin tiistaina 12.5.

Laurean koordinoima EU-HYBNET (Empowering a Pan-European Network to Counter Hybrid Threats) -hanke käynnistyi virallisesti toukokuussa. Kyseessä on ensimmäinen Euroopan Komission rahoittama hanke, joka keskittyy hybridiuhkiin varautumiseen ja niiden torjuntaan sekä alan eurooppalaisen verkoston kehittämiseen ja rakentamiseen.

Hankkeen kick off –tilaisuus järjestettiin tiistaina 12.5. etäkonferenssina Korona-tilanteesta johtuen. Konferenssiin osallistui yli 80 osallistujaa hankkeessa mukana olevista organisaatioista eri Euroopan maista. Kick Off –tilaisuuden tarkoitus oli virallisesti käynnistää hanke ja koota hankkeen partnerit ja sidosryhmien jäsenet yhteen keskustelemaan hankkeen tulevista toimista ja tulevasta yhteistyöstä sekä sen muodoista.

Myös Komission pääosasto DG HOME (muuttoliike – ja sisäasiat) osallistui kokoukseen. DG HOME:n edustajat painottivat hankkeen merkitystä Euroopalle. Hankkeen odotetaan tuottavan asiantuntija näkemystä teemastaan niin eurooppalaiseen poliittiseen keskusteluun kuin tulevien tutkimus- ja innovaatio-hankkeiden teemoihin.

Hankkeen pääpartneri on Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus, The European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats. Laurean ja Hybridikeskuksen lisäksi mukana on 23 muuta organisaatiota 16 eri maasta.

Disinformaatiolla pyritään horjuttamaan yhteiskunnan vakautta

Hybridivaikuttaminen ja muut hybridiuhat on tunnistettu Euroopassa merkittäväksi turvallisuuteen vaikuttavaksi tekijäksi. Hybridivaikuttamisella tarkoitetaan koordinoitua ja synkronoitua toimintaa, jossa valtiollinen tai ei-valtiollinen toimija pyrkii vaikuttamaan kohdemaan päätöksentekoon käyttämällä monia eri keinoja.

Tiistaina 12.5. pidetyn avauskonferenssin keynote-puhujana kuultiin Helsingissä toimivan Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen toimitusjohtaja Teija Tiilikaista. Tiilikainen korosti puheenvuorossaan hankkeen teeman tärkeyttä:

-    Kansainvälisellä pelikentällä on paljon erilaisia ei-valtiollisia toimijoita, kuten terrorijärjestöjä. Kansainväliset säännöt ja sitoumukset, joita toisen maailmansodan jälkeen on luotu, on näiden toimesta haastettu eivätkä ne enää päde, Tiilikainen sanoi.
Käynnissä oleva koronakriisi on myös lisännyt hybridivaikuttamisen uhkaa:
-    Muun muassa disinformaatiota levittämällä voidaan tässä tilanteessa lisätä horjuttaa yhteiskunnallista järjestystä. Tämä voi lisätä yhteiskunnan polarisaatiota länsimaissa, Tiilikainen muistutti.

Tavoitteena luoda eurooppalainen verkosto hybridiuhkien torjuntaan

Hankkeen kick off –tapaamisen aikana tutustuttiin myös hankkeen eri toimijoihin, pääteemoihin ja työpaketteihin sekä tulosten disseminaatioon hankkeen aikana.

Hankkeen ensimmäisenä toimena on selvittää eurooppalaisten toimijoiden haasteita hybridiuhkien torjunnassa. Tämän jälkeen kartoitetaan, mitkä innovatiiviset ratkaisut voisivat parhaiten auttaa vastaamaan näihin haasteisiin.

Samalla hanke toteuttaa myös tutkimusta keskeisimmistä esille tulleista hybridiuhkista. Näkökulmina toimii neljä teemaa: hybridiuhkien tulevat trendit, kyberturvallisuus ja tulevaisuuden teknologiat, yhteiskunnan resilienssi sekä strateginen viestintä ja tiedonvälitys.

Edellä mainitut toimet toteutetaan neljässä syklissä viisi-vuotisen hankkeen aikana. Hankkeen keskiössä on myös kasvattaa eurooppalaista verkostoa hybridiuhkien torjuntaan. Siksi hankkeessa järjestetään myös lukuisia työpajoja ja konferensseja hankkeen tulosten jakamiseksi sekä uusien toimijoiden löytämiseksi verkoston jäseniksi.

Euroopan komission Horisontti2020-ohjelman rahoittama EU-HYBNET –hanke (no. 883054) on viisi vuotinen ja kokonaisbudjetiltaan 3,5 miljoonaa euroa. Laurean osuus saadusta rahoituksesta on noin 450 000 euroa ja Laurea toimii hankkeen koordinaattorina.

 

EU flag.jpg
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No88305

Lisätietoja: