Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Tehtäväkuvien selkeyttäminen tasaisi kuormitusta kotihoidossa

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK -Virpi Varvikon opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää kotihoidon henkilöstöjohtamista.

Laurean Sosiaali- ja terveysalan johtaminen YAMK -koulutuksen opiskelija Virpi Varvikon opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Helsingin kaupungin pohjoisen kotihoitoalueen henkilöstöjohtamista kiinnittämällä huomio sitoutumista edistäviin tekijöihin. Henkilöstöjohtamisen kehittämisessä kotihoidossa on tärkeää tietää, mitkä asiat työntekijät itse kokevat tärkeäksi ja miten he kehittäisivät kotihoitotyötä.

Keskeisempänä tuloksena työntekijät kokivat, että työnmielekkyyden parantamiseksi organisaatiossa tulisi selkeämmin erotella kunkin työntekijän rooli ja tehtävä tiimeissä sekä yhteistyötahojen kesken. Tehtävänkuvien selkeyttäminen tasaisi myös kuormitusta, joka koettiin liiallisena. Varvikon opinnäytteen kehittämistyö mahdollistaa kohdeorganisaatiolle tutkimustulosten hyödyntämisen. Tuloksien ja johtopäätösten pohjalta luotiin kehitysehdotus, jossa tiimeissä organisoidaan minitiimitoiminnan lisäksi ohjaustuokioita, joissa selvitetään vastuuhoitajan ja alueen terveydenhoitajan välinen työnjako ja vastuut.

Työnantajalta toivotaan tukea ja palautetta

Virpi Varvikon opinnäytetyön tulosten perusteella kotihoidossa työntekijät haluavat vaikuttaa työtehtäviinsä ja tapaansa tehdä työtä. Työntekijät ovat valinneet kotihoidon työkentäkseen itsenäisen, vastuullisen ja monipuolisen työn vuoksi ja he kokevat tyydytystä saadessaan auttaa asiakkaita. Tutkimustulosten mukaan työntekijät myös viihtyvät kotihoidossa edellä mainittujen tekijöiden vuoksi.

Työntekijöiden arvioimana heille tärkeintä on työkavereilta saatu apu, itsenäinen ja merkityksellinen asiakastyö, vaikutusmahdollisuus omiin työvuoroihin ja loma-ajankohtaan sekä esimieheltä saatu tuki ja palaute. Organisaatiolta he toivovat kuormituksen keventämistä ja mahdollisuutta tehdä työtään kiireettä. Tulosten mukaan lähijohtajalta työntekijät odottavat ennen kaikkea tukea, palautetta ja kuuntelemista.

Kiire ja kuormitus voi johtaa ajatukseen työpaikan vaihtamisesta

Kuormitusta vähentämällä ja työn mielekkyyttä edistämällä voitaisiin työntekijöiden motivaatiota työssä jatkamiseen lisätä. Kun kiire ja kuormitus ylittävät kotihoitotyössä merkityksellisen työn tekemisen voimavaraistavan ominaisuuden, tulee työntekijöiden mieleen ajatus työpaikan vaihtamisesta. Tutkimuksen vastaajista yli puolet oli työpaikan vaihtoaikeissa. Henkilöstöjohtamisen kotihoidossa tulee ensisijaisesti tukea työntekijöiden jaksamista ja varmistaa työntekijän mahdollisuus tehdä osaamistaan vastaavaa työtä sekä halutessaan kehittää osaamistaan.

Henkilöstöjohtamisen tulisi olla kotihoidossa työntekijöiden voimavaroja tukevaa. Henkilöstöjohtamisen tulisi tukea sekä tiimiä, että työntekijöitä yksilöinä. Tiimissä yhteisöllisyyden ja avoimen keskustelun vahvistaminen ja tuen saanti muilta työntekijöiltä ja lähijohdolta luo hyvinvointia ja auttaa jakamaan kiiretaakkaa.

Lue Virpi Varvikon opinnäytetyö Theseus-palvelusta.

Lisätietoja

Virpi Varvikko
Opinnäytetyön tekijä
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK
p. 0449536198