Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Palautteenanto esimiehen ja organisaation kehittämisen keinona

Rosanna Ek tutki opinnäytetyössään keinoja palautteenantotaitojen kehittämiseksi.

Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa -YAMK-koulutuksessa opiskelevan Rosanna Ek tutki opinnäytetyössään esimiehen palautteenantoa organisaation toiminnan kehittämisessä sekä keinoja esimiehen palautteenantotaitojen kehittämisessä.

Tulokset osoittivat, että esimiehen palautteenannolla voi olla edistäviä vaikutuksia organisaation toimintaan aina työntekijöistä työyhteisöön ja laajemmin koko organisaatioon. Lisäksi havaittiin, että esimiehet voivat kehittää palautteenantotaitojaan muilta saadun palautteen, koulutusten ja digitaalisten sovellusten sekä itsereflektion avulla. Organisaatiot voivat hyödyntää saatuja tuloksia käytännön esimiestyössä toimialasta riippumatta. Opinnäytetyö toteutettiin kevään 2020 aikana.

Kehittämissuunnitelma organisaatioille

Organisaatioille laadittiin kehittämissuunnitelma hyödynnettäväksi työelämän kehittämistyöhön. Kehittämissuunnitelmassa annettiin kehittämisehdotuksia, miten esimies voi kehittää organisaation toimintaa palautteenannon avulla sekä miten esimies voi itse kehittyä palautteenantajana. Kehittämisehdotukset perustuivat opinnäytetyön keskeisiin tuloksiin, joiden pohjalta kehittämisehdotuksia annettiin kehittämissuunnitelman käyttöönottoon liittyvän ohjeistuksen ohella.

Palautteen voima oppimisessa

Tulokset osoittivat, että esimiehillä on useita keinoja kehittyä palautteenantajina. He voivat kehittää osaamistaan palautteenantajina osallistumalla viestintää ja palautteenantoa koskeviin koulutuksiin. Koulutuksissa on mahdollista oppia erilaisia palautteenantoa varten kehitettyjä palautteenantomalleja, harjoitella palautteenantoa ja saada vertaispalautetta kollegoilta.

Esimiehet tarvitsevat palautetta voidakseen oppia uutta toiminnastaan ja pystyäkseen kehittämään toimintatapojaan reflektoinnin avulla. Kehittymisen kannalta on oleellista, että palautetta osataan pyytää sekä vastaanottaa. Digitaaliset sovellukset auttavat esimiehiä antamaan faktapohjaista palautetta. Hyvä etukäteisvalmistelu ja palautteen antamistavan valinta työntekijän luonteeseen sopien auttavat esimiestä kehittymään hyväksi palautteenantajaksi. Esimies voi harjaantua palautteenantajana hyödyntämällä digitaalisia sovelluksia ja harjoittelemalla palautteenantoa käytännössä.

Myönteiset vaikutukset organisaatioon

Tutkimuksessa havaittiin, että esimiehen palautteenannolla on lukuisia myönteisiä organisaation toimintaa edistäviä vaikutuksia. Esimies voi parantaa työntekijöiden motivaatiota, sitoutumista, tehokkuutta sekä yleisesti työssä suoriutumista antamalla palautetta säännöllisesti ja rakentavasti. Lisäksi esimiehen palautteenannolla oli myönteisiä vaikutuksia organisaation työilmapiiriin, oppimiskulttuuriin, työhyvinvointiin sekä työyhteisön yhteistyön lisääntymiseen.

Kehittämisehdotuksista käytäntöön

Organisaatiot voivat hyödyntää tuloksia muun muassa henkilöstön kouluttamisessa ja suoritusten arvioinnissa, viestinnän suunnittelussa sekä organisaation epämuodollisen palautekulttuurin vahvistamisessa. Esimiehet voivat soveltaa työssään kehittämisehdotusten mukaisia hyväksi todettuja keinoja palautteenantoa koskien ja kehittää niitä edelleen organisaatiossa. Lisäksi esimiehet voivat kehittää ammatillista osaamistaan palautteenannon saralla.

Tutkimusmetodologia taustalla

Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena ja aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tiedonhakua tehtiin viidessä eri tiedonhakuportaalissa, joista aineistoa haettiin englanninniksi ja suomeksi. Opinnäytetyöhön valikoitui kaiken kaikkiaan 24 eri aineistoa, joita analysoimalla kehittämissuunnitelma laadittiin. Tutkimus oli laadullinen tutkimus eli kvalitatiivinen tutkimus.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.