Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Muutosmyönteisyyttä rakentamassa

Laura al-Hellon ja Heidi Delnevon tutkivat, minkälaiset tekijät edesauttavat positiivisen muutosasenteen eli muutosmyönteisyyden syntymistä työyhteisössä.

Positiivinen muutosasenne eli muutosmyönteisyys antaa hyvät avaimet onnistuneelle muutosprosessille, todetaan Laurea-ammattikorkeakoulun Johtaminen ja kehittäminen sosiaalialan muutoksessa -YAMK-koulutuksen opiskelijoiden Laura al-Hellon ja Heidi Delnevon opinnäytetyössä. Heidän opinnäytetyönsä keskittyi löytämään muutosmyönteisyyteen vaikuttavia tekijöitä sekä keinoja työyhteisön muutosmyönteisyyden tukemiseen. Opinnäytetyön tuloksena koostettiin onnistuneen muutoksen avaimet-huonetaulu, jota esimiehet voivat käyttää ohjenuoranaan muutoksen pyörteissä.

Muutos herättää meissä kaikissa hyvin erilaisia tunteita sekä negatiivisia että positiivisia. Negatiivisten tunteiden on aikaisempien tutkimusten valossa nähty vaikuttavan haitallisesti niin itse muutosprosessiin kuin sen onnistumiseen. Keskittymällä positiivisen tunteen vahvistamiseen, muutosmyönteisen työilmapiirin rakentamiseen sekä työyhteisön muutosmyönteisyyden tukemiseen luomme mahdollisuuden onnistuneelle muutosprosessille. Muutosmyönteisessä työyhteisössä työntekijät kokevat työn imua, he ovat sitoutuneita sekä kokevat työnsä merkityksellisiksi. Onkin tärkeää, että jokaisessa työyhteisössä esimiehet panostavat muutosmyönteisen ilmapiirin rakentamiseen ja mahdollistavat työntekijöiden muutosmyönteisyyden kasvua.

Tulokset

Keskeisimmäksi havainnoksi opinnäytetyössä nousi osallistavan johtamistyylin, viestinnän sekä esimiehen oman positiivisen asenteen merkitys työntekijän muutosmyönteisyyden kokemisessa. Erityisesti esimiehen hyvällä esimerkillä johtaminen, hänen oma positiivisuus, avoimuus sekä aito läsnäolo koettiin tärkeinä muutosmyönteisyyden taustalla olevina tekijöinä. Mitä paremmin esimies huomioi muutoksessa syntyviä erilaisia tunteita, kannustaa avoimeen ja rehelliseen kommunikaatioon sekä viestii tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti, sitä paremmin työntekijät asennoituvat muutokseen.

Esimiehen kyky osallistaa työntekijöitä, heti muutoksen alusta alkaen, koettiin erittäin tärkeänä sekä muutosmyönteisyyteen että työntekijöiden oman työn merkityksellisyyden kasvuun vaikuttavana tekijänä. Ymmärtäväinen ote, tuen tarjoaminen sekä työntekijöiden yksilöllisyyden huomioiminen kasvattavat luottamuksen tunnetta, joka on yksi tärkeimpiä tekijöitä muutosmyönteisyyden taustalla. Mitä paremmin työntekijät luottavat esimieheen sitä paremmin he asennoituvat muutokseen sekä kehittämiseen. Luottamuksen tunteen rakentaminen esimiehen ja työntekijöiden välille onkin yksi ratkaiseva tekijä muutosmyönteisyyttä rakennettaessa.

Opinnäytetyön toteutus

Opinnäytetyö toteutettiin, laadullista tutkimusmenetelmää hyödyntäen, Helsingin yliopistollinen keskussairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalla. Opinnäytetyössä käytettiin sekä osallistavaa tulevaisuustyöpaja-menetelmää että arvostavaan haastatteluun pohjautuvaa ryhmäteemahaastattelua. Tulevaisuustyöpajassa, joka toimi arvostavan teemahaastattelun teemojen muodostajana, luotiin yhdessä osallistujien kanssa positiivinen tulevaisuuden kuva sekä määriteltiin askelmat sinne pääsemiseksi.

Muutosmyönteisyys on pitkälti positiivinen tunne tai asenne, joten myös koko opinnäytetyöprosessin aikana opinnäytetyön tekijät halusivat hyödyntää positiiviseen ajatteluun pohjautuvia menetelmiä. Arvostava teemahaastattelu keskittyikin ongelmakeskeisyyden sijaan, löytämään ne vaikeinakin aikoina eteenpäin vievät voimavarat ja mahdollisuudet, jotka työyhteisössä jo nyt on.

Esimiehillä on erittäin suuri rooli niin työntekijöiden kuin koko työyhteisön muutosmyönteisyyden rakentamisessa ja kasvattamisessa. Opinnäytetyön tekijät toivovat työn tuovat avaimia esimiehille positiivisen muutosasenteen rakentamiseen sekä työntekijöiden muutosmyönteisyyden tukemiseen.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Heidi Delnevo & Laura al-Hello
YAMK, Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa
Heidi.delnevo@student.laurea.fi / puh. +358 40 838 6461,
Laura.al-hello@student.laurea.fi / puh. +358 40 961 8198