Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Innovaatioekosysteemien käsikirja avuksi innovaatioekosysteemien ja radikaalien innovaatioiden kehittämiseen

Laura Puusaaren opinnäytteen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa innovaatioekosysteemien rakenteesta ja radikaalien innovaatioiden vaatimista erityispiirteistä innovaatiotutkimuksen avulla.

Opiskelijat kättelevät.

Nykyaikana niin yritykset kuin julkiset toimijatkin ovat havainneet innovaatioiden tuottamisen ja hyödyntämisen tärkeäksi. Valtio ja yksityiset yritykset ovat jo vuosia Suomessa selkeästi päättäneet panostaa innovaatioihin ja niiden tuottamiseen valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kautta. Sen sijaan avoimet innovaatio ja innovaatioekosysteemit ovat vielä kehittymässä vakiintuneiksi toimintatavoiksi. Teknologian tutkimuskeskus VTT aloitti vasta vuonna 2018 innovaatioekosysteemien systemaattisen kehittämisen. Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimus- ja innovaationeuvoston tavoitteena on, että Suomi on osaavin ja vetovoimaisin innovaatioympäristö vuonna 2030. Tähän tavoitteeseen pyritään luomalla ekosysteemejä tukemaan aloja, joilla työ- ja elinkeinoministeriö määrittelee Suomessa olevan vahvaa osaamista.

Tulevaisuuden innovatiivisten digitaalisten palveluiden-YAMK-koulutuksen opiskelija Laura Puusaaren opinnäytteen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa innovaatioekosysteemien toiminnasta ja rakenteista sekä radikaalien innovaatioiden kehittämisestä. Tarkoitus pohjautuu vahvasti siihen, että innovaatioekosysteemit ovat verrattain uusia ja niitä perustetaan ratkomaan tulevaisuuden haasteita. Innovaatioekosysteemien rakenteista ja radikaalien innovaatioiden kehittämisestä innovaatioekosysteemeissä on kuitenkin vain vähän mallinnettua käytännön tietoa.

Innovaatioekosysteemien käsikirjan avulla perusasiat kuntoon

Opinnäytteen päätuotos on Innovaatioekosysteemien käsikirja, joka sisältää kuvauksen toimivan innovaatioekosysteemin rakenteesta, innovaatioekosysteemien perustajan tarkistuslistan sekä kuvauksen radikaalien innovaatioiden vaatimista erityispiirteistä. Innovaatioekosysteemien rakenne on kuvattu roolien ja toimijoiden näkökulmasta, siinä kuvataan keskeiset roolit sekä rakenne toimijoiden suhteesta toisiinsa sekä omiin verkostoihinsa. Innovaatioekosysteemien perustajan tarkistuslistassa on tärkeimmät asiat, jotka on varmistettava, kuvattava ja sovittava innovaatioekosysteemejä perustettaessa. Tarkistuslista toimii myös olemassa olevien innovaatioekosysteemien perusasioiden varmistamiseen. Kehittämistyön pohjalta löytyi myös selkeitä piirteitä, jotka koskevat radikaalien innovaatioiden kehittämistä. Myös nämä piirteet on esitetty käsikirjassa ja selitetty tarkemmin opinnäytteessä.

Näitä tuotoksia on mahdollista soveltaa sekä olemassa oleviin että perusteilla oleviin innovaatioekosysteemeihin sekä radikaalien innovaatioiden kehittämiseen. Kuitenkaan tuotoksien ei nähdä soveltuvan ainoastaan toimeksiantajan käyttöön tai vain innovaatioekosysteemeihin. Tuotoksia voi hyödyntää kuka tahansa innovaatioekosysteemeihin osallistuva, niitä perustava tai osallistumista harkitseva taho. Tuotoksia voi myös suurilta osin hyödyntää muiden ekosysteemien, kuten liiketoimintaekosysteemien tai teknologiaekosysteemien kehittämisessä. Näin ollen tuotokset ovat laajennettavissa perusperiaatteiltaan myös opinnäytteen keskeisen kontekstin ulkopuolelle.

Opinnäytetyö toteutettiin osana Opetus-ja kulttuuriministeriön sekä Laurea-ammattikorkeakoulun Co-Creation Orchestration -hanketta. Opinnäytteen tuotos on myös pohja, jota jatkokehittämällä Laurea voidaan nähdä rakentamassa tulevaisuuden ratkaisuja ekosysteemeissä.

Toteuttaminen ja käytetty menetelmä

Opinnäytteen tutkimusstrategiana oli innovaatiotutkimus, jonka tarkoituksena oli tuottaa uutta tietoa työelämän käytännöistä. Tässä opinnäytteessä työelämän käytännöt olivat toiminen innovaatioekosysteemeissä sekä radikaalien innovaatioiden kehittäminen niissä. Aineiston muodosti seitsemän teemahaastattelua, ja kaikki haastateltavat olivat innovaatioekosysteemitoiminnan ammattilaisia. Kerätty aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin kautta.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Laura Puusaari
Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut
puh. +358 40 358 5661