Siirry sisältöön

CCO - Co-creation Orchestration, an evidence based governance model enhancing ecosystems value co-creation, knowledge transfer, business development

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Laurea-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) profiloitumista yhteiskehittämiseen. Monitieteinen, monitoimijainen ja monikulttuurinen yhteiskehittäminen (co-creation) on keskeinen ja vakiintunut tapa luoda uutta arvoa. Mahdollistamalla tai orkestroimalla monitoimijainen yhteiskehittäminen lisätään sen vaikuttavuutta, laatua ja tuottavuutta työelämässä, tieteessä ja yhteiskunnassa.

  • Toteutusaika:1.10.2018 - 31.12.2021
  • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
  • Tutkimusalue:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Yhteiskehittämisen orkestrointi auttaa tunnistamaan yhteiset haasteet ja tarpeet ja ratkaisemaan ne tieteen, teknologian ja taiteen sekä kaupallistajien, julkisen sektorin ja kansalaisten vuorovaikutuksessa.

Co-Creation Orchestration (CCO) -hankkeessa kehitetään monitoimijaisuuteen ja systeemiseen innovaatiotoimintaan perustuva yhteiskehittämisen orkestrointimalli, joka koostuu:
- vakioiduista toimintatapamalleista, pelisäännöistä ja eettisestä koodistosta, joiden avulla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, julkishallinto, elinkeinoelämä sekä kansalaisyhteiskunta (kolmas ja neljäs sektori) toteuttavat tavoitteellista yhteiskehittämistä uusien innovaatioiden ja parempien palveluiden, tuotteiden ja ratkaisujen synnyttämiseksi ja hyödyntämiseksi, sekä
- käyttäjäpaneeleista (hyödyntäen kansalaistiedettä, engl. citizen science), joiden kanssa kerätään näyttöä mallin ja sen avulla kehitettävien ratkaisujen toimivuudesta.

Hankkeessa myös kehitetään ja tarjotaan yhteiskehittämiseen liittyvää materiaalia ja koulutusta sekä kehitetään osaamista, tehdään nopeita kokeiluja ja skaalataan mallia Uudenmaan alueella, sekä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Hankkeessa alueelliset innovaatioekosysteemit ja niiden toimijat synnyttävät yhdessä ratkaisuja ja yhteistä arvoa. Yhteiskehittämiseen ja kokeilutoimintaan kutsutaan myös lisäarvoa tuottavia kansainvälisiä tutkijoita, yrityksiä, testialustoja tai potentiaalisia asiakkaita ja loppukäyttäjiä. Kehitettävän orkestrointimallin toimivuudesta kerätään näyttöä uusmaalaisten hyvinvointi-, terveys- ja ennaltaehkäisevän hoitotyön palvelutuottajien, yritysten, tutkijoiden ja kansalaisten innovaatioekosysteemissä.

Mallin skaalautuvuutta testataan vastaavissa alueellisissa ekosysteemeissä muualla Suomessa ja ulkomailla. Hanke tarjoaa mahdollisuuden kehittää, tutkia, kokeilla ja validoida etenkin terveyden edistämiseen, ennaltaehkäisyyn, omahoitoon ja potilasoppimiseen liittyviä, teknologiaa hyödyntäviä, terveys-ja hyvinvointipalveluita ja tuotteita. Orkestrointimallilla tehostetaan ja kiihdytetään kumppaneiden välisen yhteistyön hyötyjä ja autetaan lyhentämään aikaa, joka kuluu tieteestä tai tuotesuunnittelusta markkinoille siirtymiseen tai luonnollisten hyödynsaajien käyttöön.

Yhteyshenkilö: