Siirry sisältöön

Lempeä hoiva - Hyvinvointia hoivakotien henkilökunnalle ja asukkaille

Hoivatyöhön tarvitaan toimintamalleja, jotka mahdollistavat työntekijöiden osallistumisen oman työnsä kehittämiseen sekä vahvistavat lääkkeettömien ja luovien menetelmien osaamista ja käyttöönottoa hoivatyön arjessa. Lempeä hoiva -hankkeessa luodaan hoivatyöntekijöitä osallistaen ja palvelumuotoilun keinoin lääkkeettömien menetelmien käyttöönoton malli hoivayksiköiden käyttöön. Mallin kehittämisessä on mukana kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijoita sparraamassa luovien ja taidelähtöisten menetelmien avulla hoivahenkilöstön työpajoja ja hoivayksiköissä järjestettäviä toimintakokeiluja. Lääkkeettömien menetelmien käyttöönoton malli mahdollistaa lääkkeettömien menetelmien käytön tunnistamisen, kehittämisen ja käyttöönoton hoivakodin arjessa mahdollisimman helposti ja mahdollisimman pienin ajallisin panostuksin. Hankkeen toteuttamisesta vastaavat Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Hankkeessa ovat mukana Laurean avainkumppanit Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue sekä Betesda-säätiö sr.

 • Toteutusaika:1.9.2023 - 30.6.2025
 • Rahoittaja:Ukke- / Akke-rahoitus
 • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
 • Projektityyppi:Kansallinen TKI
 • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen
 • Projektipäällikkö:Anniina Honkonen

Hankkeen lähtökohta, tarkoitus ja tavoitteet

Tarve hankkeelle on noussut hoivayksiköiden esihenkilöiltä ja hoitohenkilökunnalta saadun palautteen pohjalta. Kesällä 2021 toteutettu kysely ja haastattelu vahvistivat näkemystä siitä, että hoivakodeissa lääkkeettömien menetelmien osaaminen on vaihtelevaa ja paikoin puutteellista.  Jatkuvan oppimisen tukeminen, osaamisen jakaminen sekä oman työn kehittäminen nähdään haasteellisena hoivatyön kärsiessä työvoima- ja vetovoimapulasta, kiireestä sekä työntekijöiden vaihtuvuudesta. Lisäksi haasteena nähdään myös muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvan henkilöstön suuri määrä hoivapalveluissa.

Hoivatyöhön tarvitaan toimintamalleja, jotka mahdollistavat työntekijöiden osallistumisen oman työnsä kehittämiseen sekä vahvistavat lääkkeettömien ja luovien menetelmien osaamista ja käyttöönottoa hoivatyön arjessa. Muistisairauksien Käypä hoito -suosituksessa (Duodecim 2021) esitetään omaisten ja hoitavien henkilöiden tukemista, koulutusta ja ohjausta lääkkeettömiin menetelmiin. Lisäksi Hoitotyön Tutkimussäätiö Hotuksen hoitosuosituksessa (Parisod ym. 2019) tuodaan esille, että työntekijöiden koulutuksella, osaamisella sekä osaamisen päivittämisellä ja täydentämisellä on merkitystä laadukkaan ja potilasturvallisen hoitotyön toteutumisessa myös lääkkeettömien menetelmien näkökulmasta.

Hankkeen päämääränä on, että hoivayksikön henkilökunnan tunnistettu ja uusi lääkkeettömien menetelmien osaaminen ja niiden käyttöönotto edistävät hoivakotien henkilökunnan ja asukkaiden hyvinvointia.

Tavoitteena on

 • tunnistaa hoivakotien henkilöstön lääkkeettömien menetelmien osaamista
 • lisätä hoivakotien esihenkilöiden ymmärrystä lääkkeettömien menetelmien käytöstä ja osaamisen kehittämisestä hoivayksiköissä
 • vahvistaa hoivakotien henkilöstön osallistumista, osallisuutta ja osaamista yhteiskehittämällä toimintatapoja lääkkeettömien menetelmien käyttöön
 • edistää ja tukea lääkkeettömien menetelmien käyttöä hoivakodin arjessa yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijoiden kanssa
 • luoda lääkkeettömien menetelmien käyttöönoton malli, jonka avulla hoivayksiköt voivat kehittää toimintaansa myös jatkossa, ja jota voidaan levittää laajasti myös muihin hoivayksiköihin

 

Lähteet:
Duodecim 2021. Muistisairauksien Käypä hoito -suositukset. Muistisairaudet (kaypahoito.fi)
Parisod ym. 2019. Muistisairaan henkilön päivittäistoiminnoista suoriutumisen tukeminen - Lääkkeettömät menetelmät hoitotyössä. Hotus, Hoitotyön tutkimussäätiö.

 

Hankkeen toiminta ja aikajana

 

Julkaisut, tiedotteet ja opinäytetyöt

 

Seuraa hanketta somessa

Instagram logo.png        LinkedIn_logo.png

 

Hankkeen toimijat

Hankkeen toteuttamisesta vastaavat Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa ovat mukana Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta hoivakoti Marttila ja palvelukeskus Hopeahovi, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Kauklahden elä ja asu -seniorikeskus sekä Betesda-säätiön palvelukoti Hopea.

 

Yhteyshenkilö: