Siirry sisältöön

Lempeä hoiva -hankkeen syksyn kuulumiset

Lempeä hoiva -hankkeessa luodaan lääkkeettömien menetelmien käyttöönoton malli hoivayksiköille.

Uudenmaan liiton rahoittama Lempeä hoiva -hanke käynnistyi syyskuussa 2023. Hankkeessa luodaan lääkkeettömien menetelmien käyttöönoton malli hoivayksiköille. Päämääränä on, että hoivayksiköiden henkilökunnan tunnistettu ja uusi lääkkeettömien menetelmien osaaminen ja niiden käyttöönotto edistävät hoivakotien henkilökunnan ja asukkaiden hyvinvointia. Hankkeen toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Ensimmäisen hankesyksyn aikana on ehditty edistämään jo montaa asiaa. Hankkeeseen lähtivät kumppaneiksi mukaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta hoivakoti Marttila sekä palvelukeskus Hopeahovi, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta Kauklahden elä ja asu -seniorikeskus sekä Betesda-säätiön palvelukoti Hopea. Kävimme marraskuussa tutustumassa jokaisessa yksikössä sekä kertomassa hankkeesta hoivahenkilöstölle.

Hankkeen ensimmäinen työpaketti pitää sisällään alkukartoituksen hoivakotien esihenkilöille ja hoivahenkilöstölle. Kartoitus toteutettiin sähköisenä kyselynä ja osallistuvana havainnointina yksiköissä marras-joulukuun aikana. Kyselyssä selvitettiin hoitohenkilökunnan ja esihenkilöiden lääkkeettömiin menetelmiin liittyviä käsityksiä, asenteita, osaamista ja käyttöä muistisairaiden hoitotyössä. Osallistuva havainnointi tuki kyselyä ja samalla sillä pyrittiin tekemään näkyväksi lääkkeettömien menetelmien käyttöä sekä osaamisen ja tunnistamattoman osaamisen nykytilaa hoivayksiköissä. Seuraavaksi alkukartoituksen tulokset kootaan yhteen ja ne toimivat pohjana lääkkeettömien menetelmien yhteisen käsityksen luomiselle yksiköissä. Tuloksia hyödynnetään esihenkilöille ja hoivahenkilöstölle suunnattujen valmennusten sisällöissä ja toteutuksissa. Kysely tullaa toteuttamaan uudelleen alkuvuodesta 2025, jolloin sen avulla voidaan tehdä näkyväksi yksiköissä tapahtunutta muutosta niin lääkkeettömien menetelmien osaamisen ja käytön sekä henkilökunnan ja asukkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta.

Hankkeen viestintään on panostettu syksyn aikana, jotta tietoisuus hankkeesta ja sen toiminasta leviäisi mahdollisimman laajalle. Hankkeella on omat nettisivut ja lisäksi kaksi sosiaalisen median kanavaa (Instagram ja LinkedIn), joihin päivitetään hankkeen kuulumisia. Hankkeelle on luotu oma visuaalinen ilme, viestintäpohjat sekä uutiskirje. Hoivayksiköille on tuotettu oma materiaalipaketti hankkeesta viestimistä varten ja se sisältää myös posterin, jossa kerrotaan yksikön olevan mukana Lempeä hoiva -hankkeessa. Uutiskirje on kohdennettu hankekumppaneille eli hoivayksiköille ja ohjausryhmälle. Lisäksi julkaistaan laajemmalle yleisölle suunnattuja tiedotteita.

Hanketta on esitelty syksyn aikana Muistiliitolle, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhuspalvelujen kehittämisryhmälle sekä korkeakoulujen sisäisissä tapahtumissa niin henkilöstölle kuin opiskelijoille. Hankkeen julkaisutoiminta on aloitettu ja ensimmäinen blogiteksti on julkaistu Metropolian Geroblogissa, aiheena oli Lempeää vai armotonta hoivaa? ja sen ovat kirjoittaneet Carita Hand ja Kati Ylikahri. Alkuvuodesta ilmestyvät artikkelit lääkkeettömistä hoitomuodoista sekä hoivahenkilöstön lääkkeettömien hoitomuotojen osaamisen kehittämisestä (Laurea Long, kirjoittajina Sanna Soini, Anniina Honkonen ja Piia Tiilikallio). 3AMK-julkaisut eli kahden tai kaikkien kolmen korkeakoulun yhteisjulkaisut ovat myös suunnitelmissa. Julkaisutoiminnassa viritellään yhteistyötä ensi kevään aikana myös Hoitotyön Tutkimussäätiön, GeroMetron ja Muistiliiton kanssa.

Hankkeen ohjausryhmään saatiin mukaan hanketoteuttajien ja mukana olevien toimijoiden lisäksi edustukset GeroMetrosta, Hoitotyön Tutkimussäätiöstä, Muistiliitosta sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran marraskuun alussa ja siellä nostettiin esiin muun muassa näyttöön perustuvan tiedon kulkeminen mukana koko hankkeen ajan, hankkeen mahdollisuudet vaikuttaa hoitotyön asenteisiin ja arvoihin ja siihen liittyen toiminnan ja tulosten jalkauttamisen tärkeys. Seuraava ohjausryhmän tapaaminen toteutetaan maaliskuussa 2024.

Hankkeeseen on integroitunut mukaan kiitettävä määrä opiskelijoita niin opinnäytetyöprosessin kuin opintojaksojen kautta. Tällä hetkellä opinnäytetöitä on tulossa hankkeen teemoihin liittyen viisi kappaletta ja niiden aiheet liittyvät lääkkeettömiin menetelmiin, niiden käyttöön ja osaamisen kehittämiseen. Keväällä 2024 alkavien opintojaksojen yhteistyöprojektit liittyvät niin ikään lääkkeettömiin menetelmiin ja osaamisen kehittämiseen.

Vuosi 2024 käynnistyy hankkeessa vauhdikkaasti. Ensin järjestetään alkukartoituksen tuloksia esittelevä webinaari hoivakotien henkilökunnalle 18.1.24. Seuraavana vuorossa ovat orientaatiotilaisuudet eli niin sanotut kick off –tapahtumat jokaisessa yksikössä erikseen (23.-31.1.24). Tapahtumiin kutsutaan mukaan henkilöstön lisäksi asukkaat ja heidän omaisensa. Näiden tilaisuuksien tavoitteena on innostaa osallistujia lääkkeettömien hoitomuotojen maailmaan sekä lisätä tietämystä, mitä hankkeessa tehdään. Ydinviestinä on, että pienetkin kohtaamiset arjessa ja sanaton(kin) kanssakäyminen muistisairaan kanssa on tärkeää. Näiden tapahtumien jälkeen helmikuussa käynnistyvät sekä esihenkilöiden muutosvalmennukset että hoivahenkilöstölle suunnatun valmennuksen työpajat.

Esihenkilöiden valmennuksien tavoitteena on luoda ensin yhteinen ymmärrys siitä, mitä muutostilanne tarkoittaa yksiköiden henkilöstölle, asiakkaille ja omaisille ja miten esihenkilöt voivat mahdollistaa muutoksen toteutumisen päivittäisellä johtamisella. Muutoksen johtamisen avuksi hyödynnetään muotoiluajattelun ja yhteiskehittämisen menetelmiä, joita voidaan ottaa käyttöön päivittäisessä hoivatyössä eri yksiköissä. Hoivahenkilöstön muutosvalmennus keskittyy osaamisen kehittämiseen ja lääkkeettömien menetelmien kokeiluihin.

Lempeä hoiva -hanke (1.9.2023-30.6.2025) on Uudenmaan liiton rahoittama ja Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia-Ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toteuttama hanke, jossa keskitytään lääkkeettömiin menetelmiin muistisairaiden hoivassa. Hankkeen tavoitteena on lisätä henkilöstön osaamista lääkkeettömistä menetelmistä sekä tukea niiden käyttöönotossa osana muistisairaiden päivittäistä hoitoa ja hoivaa. Hankkeessa luodaan lääkkeettömien menetelmien käyttöönoton malli. Tarkoituksena on, että uudet toimintamallit ja osaaminen edistävät hoivakotien henkilökunnan ja asukkaiden hyvinvointia. Hankkeessa ovat mukana Betesda-säätiö sr, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. 

Lisätietoja: