Siirry sisältöön

Laurea mukana uudistamassa TKI-toiminnan arviointikäytänteitä

Laurea-ammattikorkeakoulu ja 16 muuta suomalaista ammattikorkeakoulua ovat allekirjoituksellaan sitoutuneet CoARA-sopimukseen.

Kuvituskuva

Laurea-ammattikorkeakoulu ja 16 muuta suomalaista ammattikorkeakoulua ovat allekirjoituksellaan sitoutuneet CoARA-sopimukseen. Kansainvälisen Coalition of Advancing Researh Assessment (CoARA) -yhteenliittymän tavoitteena on uudistaa tutkimuksen arviointikäytänteitä.

Tutkimustyötä arvioidaan jatkuvasti ja arvioinnilla ohjataan niin tutkijoiden urakehitystä kuin tutkimusrahoituksen jakautumista. CoARA:n periaatteiden ytimessä on ajatus siitä, että tutkijoiden ja muiden tutkimuksen kanssa tekemisissä olevien henkilöiden meriittejä tulisi tarkastella entistä kokonaisvaltaisemmin. Nykymuodossaan arviointikäytännöissä ylikorostuu tieteellinen julkaisutoiminta ja erilaiset numeeriset julkaisutoimintaa mittaavat bibliometriset indikaattorit.

CoARAn tavoitteina on, että esimerkiksi liike-elämäosaaminen ja tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus nousisivat yhä vahvemmiksi meriiteiksi tutkimusta arvioitaessa.

Ammattikorkeakoulujen TKI-työn erityispiirteenä soveltava tutkimus

Ammattikorkeakoulujen mukanaolo käytänteiden uudistustyössä on erittäin tärkeää, sillä TKI-työ ammattikorkeakouluissa eroaa monin tavoin perinteisten tiedekorkeakoulujen toiminnasta.

-          AMK-sektorilla korostuu soveltava tutkimus ja erilaiset yhteiskunnallisesti vaikuttavat kehityshankkeet, toteaa Laurean TKI-toiminnasta vastaava vararehtori Mari Vuolteenaho.

Vuolteenahon mukaan osallistuminen CoARA-työskentelyyn on Laurealle keino varmistaa, että korkeakoulun erityispiirteet ja -tarpeet tulevat huomioiduiksi. Samalla se parantaa Laurean menestymismahdollisuuksia kansallisissa ja kansainvälisissä rahoitushauissa.

-          Luotamme myös siihen, että tutkijoiden silmissä Laurean houkuttelevuus työpaikkana vahvistuu CoARA-toiminnan ansiosta, Vuolteenaho sanoo.

CoARA-prosessin eteneminen ja tutkimuksen kokonaisvaltaisempi arviointi tulee parantamaan AMK-sektorilla toimivien tutkijoiden mahdollisuuksia liikkua entistä joustavammin eri tutkimusorganisaatioiden välillä.

Laurea mukana kehittämässä viitekehystä arviointityöhön

CoARA-työskentely jakautuu kansainvälisiin työryhmiin (working groups) ja kansallisiin toimintoihin (national chapters). Laurea on perustajajäsenenä mukana Euroopan laajuisessa työryhmässä, jonka tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen viitekehys arviointityöhön, jonka kohteena on soveltava tutkimus, tutkimuslähtöinen kehitystyö ja poikkitieteellisyys.

Konsortioon kuuluu laajasti eurooppalaisia AMK-toimijoita ja muita soveltavan ja käytännönläheisen tutkimuksen parissa työskenteleviä organisaatioita. Myös laurealaisille tuttu 3AMK-partnerimme Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on mukana työryhmässä. Työryhmä on juuri julkistettu ja työskentely käynnistyy vuoden 2023 loppupuolella.

Lisätietoa CoARA-prosessista ja työryhmien toiminnasta löytyy CoARA-yhteenliittymän kotisivulta: CoARA - Coalition for Advancing Research Assessment.

Laurean CoARA-yhdyshenkilönä toimii Grant Writer Tiina Kelkka (FT, dos.).

Lisätietoja: