Siirry sisältöön

EU-HYBNET –hanke tuo eri toimijat yhteen torjumaan hybridiuhkia

Laurea koordinoi keväällä käynnistynyttä hybridiuhkien torjuntaan keskittyvää EU-hanketta.

Empowering a Pan-European Network to Counter Hybrid Threats (EU-HYBNET) on ensimmäinen eurooppalainen hanke, joka keskittyy juuri hybridiuhkiin varautumiseen ja niiden torjuntaan sekä alan eurooppalaisen verkoston kehittämiseen ja rakentamiseen. Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima viisivuotinen hanke käynnistyi keväällä 2020.

Hybridivaikuttamisella tarkoitetaan koordinoitua ja synkronoitua toimintaa, jossa valtiollinen tai ei-valtiollinen toimija pyrkii vaikuttamaan kohdemaan päätöksentekoon käyttämällä monia eri keinoja. Esimerkkejä siitä voivat olla muun muassa kyberhyökkäykset, informaatiovaikuttaminen sekä taloudellinen, sotilaallinen tai poliittinen painostus.

Ensimmäisiä löydöksiä julkaistaan syksyllä

EU-HYBNET -hankkeen kick off –tilaisuus järjestettiin toukokuussa Laureassa ja siihen osallistui yli 80 osallistujaa hankkeessa mukana olevista organisaatioista. Kesän aikana hankkeen eri työpakettien toiminta on käynnistynyt.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on muun muassa kartoitettu eurooppalaisten viranomaisten sekä muiden keskeisten toimijoiden tarpeita hybridiuhkien torjuntaan liittyen. Kartoitusta tehtiin kutsumalla mainittuja toimijoita yhteisiin työpajoihin ja parhaillaan on käynnissä tulosten analysointi. Tulokset julkaistaan lokakuussa.

-    Ensimmäisen kartoituksen tuloksena syntyy lista yhteisesti tunnistettuja haasteita Euroopassa, joihin tämän hankkeen aikana lähdetään kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, kertoo hankkeen projektipäällikkönä Laurea-ammattikorkeakoulussa toimiva Päivi Mattila.

Hybridiuhkien torjunta vaatii yhteistyötä

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisten toimijoiden kykyä toimia hybridiuhkia vastaan. Tärkeässä roolissa tämän tavoitteen saavuttamisessa on kasvattaa alan toimijoiden verkostoa. Näitä toimijoita ovat muun muassa viranomaiset ja päätöksentekijät, alalla toimivat yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä järjestöt.

Hankkeessa valmisteluvaiheesta lähtien mukana olleiden partnereiden lisäksi tarkoitus on kasvattaa hankkeen eurooppalaista toimija- ja yhteistyöverkostoa (EU-HYBNET Pan-European Network) myöhemmin tänä vuonna eli EU-HYBNET verkostoon otetaan mukaan uusia toimijoita. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä esimerkiksi muiden hybridiuhkien torjuntaan liittyvien hankkeiden kanssa mahdollisten synergiaetujen saavuttamiseksi.

Erilaiset sidosryhmät halutaan myös osallistaa tiiviisti hankkeen toimintaan, jotta syntyneet tulokset ja ratkaisut saadaan nopeammin käyttöön.

-    Hybridiuhkiin varautuminen vaatii erityisesti juuri monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Sidosryhmien osallistamisella ja tulosten disseminaatiolla pyrimme luomaan ja kasvattamaan tätä sekä jakamaan tietoa hybridivaikuttamisesta, projektipäällikkö Mattila kuvailee.

Hankkeen pääpartneri on Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus, The European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats. Laurea-ammattikorkeakoulun ja Hybridikeskuksen lisäksi mukana on 23 muuta organisaatiota 16 eri maasta. Euroopan komission Horisontti2020-ohjelman rahoittama EU-HYBNET –hanke on viisivuotinen ja kokonaisbudjetiltaan 3,5 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoa EU-HYBNET -hankkeesta löytyy hankkeen juuri avatuilta verkkosivuilta osoitteesta www.euhybnet.eu sekä Twitteristä ja LinkedInistä.

Lisätietoja: