Siirry sisältöön

Sosionomiopiskelijat tekivät yhteistyötä Maria Akatemian kanssa sosiaalialan vaikuttamistyön opintojaksolla

Maria Akatemia on valtakunnallinen, kestävää hyvinvointia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö.

Laurean sosiaalialan opiskelijat ovat tehneet syyslukukauden aikana yhteistyötä Maria Akatemian kanssa sosiaalialan vaikuttamistyön opintojaksolla. Seuraavassa on opiskelijoiden yhteistyöstä kirjoittamia artikkeleita. 

"Ette ole yksin", viestittävät Laurean sosionomiopiskelijat ikääntyville omaishoitajanaisille

Laurean sosionomiopiskelijat pääsivät tekemään yhteistyötä ja vaikuttamaan työelämän hankkeessa. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat syksyllä 2021 sosiaalialan vaikuttamistyöhön liittyvällä opintojaksolla Maria Akatemian Tunne voimavarasi –hankkeelle kolmen Twitter ja Facebook -julkaisun sarjan. Julkaisujen Askeleet avun piiriin –teemalla opiskelijat halusivat viestittää ikääntyville omaishoitajille, ettei hankalien tunteiden kanssa kannata jäädä yksin. Lisäksi opiskelijat kannustivat omaishoitajia tunnistamaan omia voimavarojaan. Julkaisuista haluttiin mahdollisimman lämminhenkisiä sekä helposti lähestyttäviä. Julkaisujen avulla pyrittiin myös madaltamaan kynnystä ottaa yhteyttä.

Omaishoitajien arki voi olla fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti kuormittavaa. Osa omaishoitajista kokeekin ajoittain arjen hoidettavan kanssa hyvin stressaavaksi. Kuormitus ja siitä seuraava turhautuminen voivat purkautua väkivaltaisena käytöksenä. Väkivallan ja kaltoinkohtelun muotoja on monia. Sosionomiopiskelijat rohkaisevatkin hakemaan apua häpeää aiheuttavien asioiden käsittelemiseen.

Monipuolista työskentelyä oppimisen tukena

Tunne voimavarasi –hankkeessa työskentely antoi opiskelijoille yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön liittyvää lisäkokemusta sekä mahdollisuuden verkostoitua muiden sosiaalialan toimijoiden kanssa ja tutustua sosiaaliseen markkinointiin. Tämän lisäksi opiskelijat pääsivät kuulemaan omaishoitajien koskettavia tarinoita uupumuksesta, hankalista tunteista ja erilaisista elämäntilanteista. Tällaisen omakohtaisen tiedon saaminen on arvokasta tuleville sosionomeille ammatillisen kehittymisen näkökulmasta.

Julkaisut ovat saaneet mukavasti tykkäyksiä ja jakoja sekä Twitterissä että Facebookissa. Julkaisujen aihe on luonteeltaan hyvin arkaluontoinen, joten niihin ei välttämättä helposti reagoida tykkäyksin. Tästä huolimatta julkaisut ovat todennäköisesti antaneet arvokasta tietoa ja myös madaltaneet kynnystä avun hakemiselle.

Järjestökumppanit hankkeen tukena

Tunne voimavarasi -hanke on STEA:n tukema kehittämishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. Järjestökumppaneina ovat lisäksi Maria Akatemia, Kuntoutussäätiö sekä Omaishoitajaliitto. Tunne voimavarasi -hanke auttaa ikääntyviä, yli 60-vuotiaita omaishoitajanaisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa omaishoidollisissa suhteissa. Hankkeen tavoitteena on edistää naisten jaksamista ja hyvinvointia sekä ehkäistä omaishoidollisissa suhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua.

Väkivaltainen teko on valinta – myös naisilla

Laurean sosionomiopiskelijaryhmä osallistui Vaikuttamistyön kurssihankkeeseen, jonka tarkoitus on lisätä tietoisuutta naisten aggressiosta ja väkivallasta. Hankkeen tuloksena syntynyt tietopaketti sisältää tietoa väkivallan eri muodoista ja ehkäisevästä väkivaltatyöstä, johon hankkeen yhteistyökumppani Maria Akatemia on erikoistunut. Tietopaketti on suunnattu erityisesti varhaiskasvattajille ja päiväkotilasten äideille, joiden parissa Maria Akatemia ei ole aiemmin työskennellyt.

Hankkeen päähuomio on maahanmuuttajanaisissa. Tietopaketti on kirjoitettu selkosuomella ja se on käännetty myös englannin, venäjän ja viron kielille. Väkivallasta puhumisen vaikeus voi liittyä sukupuolen ohella kulttuurisiin tekijöihin, joiden merkitys täytyy ymmärtää ehkäisevän väkivaltatyön onnistumiseksi. Tietopaketin avulla Maria Akatemia haluaa tavoittaa ne naiset, joilla on suurempi kynnys keskustella väkivaltaan liittyvistä aiheista ja osallistua järjestötoimintaan. 

Naisella on oikeus tuntea ja ilmaista aggressiivisia tunteita, mutta väkivallan käyttämiseen tämä oikeus ei ylety. Väkivaltaa käyttäneet naiset jäävät helposti yksin syyllisyyden ja häpeän tunteidensa kanssa. Maria Akatemian ehkäisevä väkivaltatyö antaa naisille työkaluja ja keinoja omien tunteiden sanoittamiseen ja kohtaamiseen. Aggressiivisten tunteiden tunnistaminen ja väkivaltaisten toimintamallien myöntäminen on ensimmäinen askel kohti muutosta. Väkivallan käyttäminen on valinta, jolle on vaihtoehtoja.

Nuorten naisten väkivalta

Väkivaltainen nuori nainen rikkoo sukupuolistereotypioita. Nuorten naisten ja tyttöjen väkivaltaan liittyy oletuk-sia. Nainen on pieni ja heikompi osapuoli, nainen ei lyö, nainen ei ole aggressiivinen eikä väkivaltainen omaa kumppaniaan tai lapsiaan kohtaan. Se on kuitenkin tavallinen ilmiö, johon on tärkeää hakea apua. Laurean sosio-nomiopiskelijat tekivät hankevideon edesauttaakseen tämän ilmiön näkyvyyttä. Video tuotettiin syyskuussa 2021 Laurean Otaniemen kampuksella opiskelijoiden voimin. Video löytyy osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=-S9f5pojWtk

Väkivalta voi ilmetä fyysisenä, henkisenä, seksuaalisena tai taloudellisena, joko kohdistettuna itseensä, perhee-seen tai lähipiiriin. Mainittaessa sana väkivalta, tulee monille ensisijaisesti mieleen fyysinen vakivalta tarkoit-taen lyömistä, hiuksista repimistä, raapimista, nipistelyä potkimista, itsensä viiltelyä jne. Henkinen väkivalta jättää useimmille kuitenkin, jopa fyysistä väkivaltaa suuremmat traumat ja jäljet. Henkistä väkivaltaa on muun muassa haukkuminen, nimittely, uhkailu, kontrollointi, alistaminen, arvostelu jne. Seksuaalista väkivaltaa voi olla raiskaaminen, pakottaminen seksuaalisen kanssakäynnin eri muotoihin, uhkailu seksuaalisella väkivallalla, pornografiaan pakottaminen jne. Taloudellista väkivaltaa on esimerkiksi itsenäisen rahankäytön estäminen tai pakottaminen omien rahojen antamista toisen ihmisen käyttöön.

Keijun Varjo on osa Maria Akatemiaa, joka auttaa kaiken ikäisiä naisia heidän omien tunteiden ja väkivallan hal-linnan kanssa. Keijun varjon kohderyhmänä on 15–28-vuotiaat nuoret naiset ja tavoitteena saada väkivaltaongel-mat hoidettua ennen äitiyttä. Naisten väkivalta on tabu ja Keijun Varjo haluaa purkaa tämän. Toivomus on, että jokainen nuori nainen, jolla on tähän viittavia oireita, tunnistaisi ne ja uskaltaisi hakea apua ilman häpeää.

Laurean ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijat tuottivat Maria Akatemiaan kuuluvalle Keijun Varjolle lyhyen tunteisiin vetoavan dramaattisen videon, jota jaetaan sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram #keijunvarjo #laurea ja Tiktok), Laurean verkostossa ja valtakunnallisesti useiden eri kanavien kautta (olemassa olevat yhteis-työkumppanit ja uusina esimerkiksi koulut, korkeakoulut ja seurakunnat). Tavoitteena on tuoda nuorten naisten muihin kohdistuvan väkivallan ilmiölle lisää näkyvyyttä ja saada mahdollisimman moni hakemaan ajoissa apua omien tunteiden säätelyynsä. Videon kaikki oikeudet annettiin Keijun Varjolle, heidän ja yhteistyökumppaneiden vapaaseen käyttöön.

Kun äiti väsyy, vertaistuki voi tulla tarpeeseen

Pienten lasten äitien jaksaminen on aika ajoin kovalla koetuksella ja on monia äitejä, joiden voimavarat eivät riitä. Neuvoloiden sosiaalinen apu ei aina kohtaa äitien tuen tarvetta. Äiti saattaa neuvolassa vakuuttaa kaiken olevan hyvin, vaikka todellisuudessa uupumuksen oireiden vuoksi voi jopa vahingoittaa omaa lastaan. Neuvolan resurssit eivät usein riitä pitkiin keskusteluihin tai avun piiriin pääseminen voi olla aikaa vievää. Usein jo pelkkä vertaistuki voi helpottaa ja vähentää ammatillisen avun tarvetta. Tämän vuoksi sosionomiopiskelijat halusivat tuoda terveydenhoitajille vertaistuen tärkeyttä näkyville kirjoittamalla asiasta blogikirjoituksen Terveydenhoitajaliiton nettisivuille.

Terveydenhoitajat ovat neuvoloissa ensikosketuksessa äitien kanssa. Tämän vuoksi opiskelijat kokivat tärkeänä tuoda kolmannen sektorin toimintaa näkyville neuvolatyöhön, jotta terveydenhoitajat voivat ohjata tukea tarvitsevat äidit tuen piiriin. Yhteistyö erilaisten hankkeiden kanssa mahdollistaa terveydenhoitajien työkuormituksen vähenemisen. Osaamisen vaatimukset ovat myös lisääntyneet eri aloilla niin, että tiedon ja kokonaisuuden hallitseminen on lähes mahdotonta vain yhdelle asiantuntijalle.

Opiskelijat tekivät osana sosiaalialan vaikuttamistyö- opintojaksoa blogikirjoituksen Suomen Terveydenhoitajaliiton sisäisille nettisivuille. He pyrkivät kirjoittamaan blogikirjoituksen terveydenhoitajien näkökulmasta, jotta se herättäisi mielenkiintoa mahdollisimman monessa lukijassa. Blogitekstin ideana oli saada terveydenhoitajat tietoiseksi Työnjanoon! -hankkeesta ja sitä kautta tuoda tieto vertaistukea kaipaaville äideille.

Hanke halusi tarrautua erityisesti vaiettuun aiheeseen, jossa ulkoisesti hyvinvoivien äitien huonovointisuus jää ammattilaisilta helposti huomaamatta. Kynnys avun hakemiseen on korkeampi, eikä sitä ehkä uskalleta myöntää itsellekään ääneen. Myötätunto, itsearmollisuus, voimavarojen löytäminen sekä tukiverkostot ovat avainsanoja hankkeen toiminnassa.

Maria Akatemialta vuoden 2022-keväällä tulossa oleva ryhmäopas tähtää toiminnan juurruttamiseen, jotta Työnjanoon! -hankkeen päättyessä toiminta voisi edelleen ammattilaisten kautta jatkua. Tätä sanomaa on haluttu viedä hankkeessa eteenpäin, jotta toiminnalle saataisiin jatkossakin todellista vaikuttavuutta.

Kolmannen sektorin työ äitien apuna on hyvinkin tärkeää ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Järjestöillä on myös merkittävä tehtävä sote-palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä. Opiskelijat oppivat, miten kolmannen sektorin järjestöltä saatu merkittävä sosiaalinen tuki voi auttaa pienten lasten äitejä jaksamaan vaikeassa elämäntilanteessa.

Kokemusta ja opintopisteitä Maria Akatemian vapaaehtoistyöstä

Laurean sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille on räätälöity uusi opintojaksokokonaisuus, jossa opiskelija pääsee tekemään arvokasta vapaaehtoistoimintaa Maria Akatemiassa. Opintojakso on laajuudeltaan 5 opintopistettä, ja vapaaehtoistoiminnan koulutukseen osallistuminen on osa opintojakson suoritusta. Koulutus järjestetään keskiviikkoisin 12.1.-16.2.2022 klo 16.30–19.30. Toteutukseen voi hakea 30.11.2021 mennessä.

Asiantuntija- ja kansalaisjärjestö Maria Akatemian tavoitteena on ehkäistä naisten harjoittamaa väkivaltaa, sekä edistää ihmisten kestävää hyvinvointia valtakunnallisesti. Laurean sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoilla on nyt mahdollisuus päästä osaksi Maria Akatemian vapaaehtoistoimintaa ja suorittaa samalla opintopisteitä.

Opintojaksokokonaisuus on räätälöity yhteistyössä Maria Akatemian kehittämispäällikön, Laurean sosionomiopiskelijoiden ja Laurean lehtoreiden sekä opintopalvelujen kanssa. Opintojakso syntyi Maria Akatemian tarpeesta saada lisää vapaaehtoistyöntekijöitä toimintaansa. Sosiaalialan vaikuttamiskurssin sosionomiopiskelijat tekivät aloitteen opintojakson muodostamisesta, jossa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita rekrytoidaan Maria Akatemian vapaaehtoistoimintaan.

Opintokokonaisuuteen kuuluu Maria Akatemian tarjoaman perehdytyskoulutuksen lisäksi vapaaehtoistoiminta Maria Akatemiassa. Opiskelija voi toimia vapaaehtoisena joko puhelin- tai chat-päivystyksessä, kehittämistyössä tai sisällöntuottamiseen liittyvissä tehtävissä oman mielenkiintonsa ja soveltuvuutensa mukaisesti.

Mikäli kiinnostuit, ilmoittaudu 30.11.21 mennessä täällä: https://bit.ly/3FqkBq7

Lisätietoja: