Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin muotoilu

Kuvituskuva. Laurean opiskelijoita palvelumuotoilun kurssilla.
Kuvituskuva

Inka Molander ja Maria Piha tutkivat ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään sitä, mistä tekijöistä tulevaisuuskestävä yrityskulttuuri muodostuu sekä miten muotoiluajattelulla ja kommunikoinnilla voidaan edistää ja tukea tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin tekemistä fasilitoidussa työpajassa. Opinnäytetyön empiirinen osuus, joka muodostui kolmesta fasilitoidusta työpajasta, toteutettiin yhteistyössä pilottiyritys Valuemotive Oy:n (www.valuemotive.fi) kanssa marraskuussa 2018.

Tulevaisuuskestävyys on Molanderin ja Pihan mukaan enemmän kuin kestävä tulevaisuus. Tulevaisuuskestävyydellä on laajempi merkitys ja siinä huomioidaan taloudellisen ja ympäristön hyvinvoinnin lisäksi inhimilliset tekijät ja kokonaisvaltaisempi hyvinvointi aina yksittäisestä toimijasta globaaliin yhteiskuntaan asti. Tutkimuksessaan Molander ja Piha löysivät yhdeksän keskeistä tekijää, jotka edesauttavat yrityksiä saavuttamaan tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin. Opinnäytetyön mukaan keskeistä on ymmärtää yrityskulttuurien kontekstisidonnaisuus: jokainen kulttuuri on omanlaisensa ja näin ollen tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin tekeminen on aloitettava aina yrityksen omista lähtökohdista käsin.

Inhimillisyys on yksi keskeisistä tekijöistä tulevaisuuskestävässä yrityskulttuurissa. Tutkimuksen mukaan yrityskulttuuri ja johtamiskäyttäytymiset vaikuttavat kulttuuristen oletusten kautta työntekijöiden asenteisiin ja käyttäytymiseen, mitkä puolestaan siirtyvät työntekijöiden kautta asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja yritystä ympäröivään yhteiskuntaan. Molanderin ja Pihan mukaan onkin tärkeää tehdä kulttuuriset oletukset näkyviksi, jotta niitä voidaan tietoisesti arvioida ja kehittää, ja tällä tavoin vaikuttaa yrityksen vision ja strategian toteutumiseen positiivisesti. Kulttuuristen oletusten näkyväksi tekeminen edellyttää kommunikointia ja dialogista lähestymistapaa, missä tavoitteena on yhteisen kokemuspohjan rakentaminen ja kollektiivinen oppiminen. Dialogissa ei ole kysymys vastakkainasettelusta eikä muiden vakuuttamisesta, vaan nimenomaan yhteisen parhaan löytämisestä, mikä tulee Molanderin ja Pihan mukaan löytää joka kerta uudelleen.

Molander ja Piha kehittivät opinnäytetyön empiirisessä osuudessa kolmen työpajan sarjan, missä pilottiyrityksen yrityskulttuuria kehitettiin kohti tulevaisuuskestävää yrityskulttuuria muotoiluajattelun keinoin ja tuettiin kommunikoinnilla. Tutkimuksen mukaan muotoiluajattelun prosessilla toteutettava fasilitoitujen työpajojen kokonaisuus on prosessina kopioitavissa yrityksiin, jotka ovat avoimia kokeilulle eivätkä ole siiloutuneita, mutta työpajojen sisällön suunnittelussa on huomioitava yritysten yksilölliset lähtökohdat.

Tulevaisuuskestävä yrityskulttuuri on jatkumo, joka ei pysähdy, mutta ei myöskään tapahdu itsestään. Tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin saavuttaminen edellyttää jatkuvaa, aktiivista ja tietoista tekemistä ja kulloisenkin tilanteen arviointia suhteessa yrityksen visioon ja strategiaan. Tämän opinnäytetyön empiirisen tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että muotoiluajattelulla ja kommunikoinnilla voidaan edistää ja tukea tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin muotoilua fasilitoiduissa työpajoissa.

Tutustu opinnäytetyöhön.

Lisätietoja:
Inka Molander
Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (YAMK)
opinnäytetyön tekijä               
inka.p.molander@gmail.com           
puh. 050 426 7210

Maria Piha
opinnäytetyön tekijä
Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (YAMK)               
maria.piha@gmail.com
puh. 040 741 2572