Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Tulevaisuus haltuun organisaation ennakointikyvykkyyttä kehittämällä

YAMK-opiskelija Arto Bäckström tutki opinnäytetyössään, minkälaisilla käytännöillä ja menetelmillä organisaation ennakointiin liittyviä kyvykkyyksiä voidaan kehittää. Lopputuloksena syntyi tietoa kyvykkyyden kehittämisen tueksi sekä toimeksiantajan tarpeisiin laadittu ennakointiprosessin malli, joka mahdollistaa ennakointikyvykkyyden jatkuvan parantamisen.

Ennakointikyvykkyyden kehittämiseen ja arviointiin liittyvää kansainvälistä tutkimusta on viime vuosina tehty eri näkökulmista, ja ennakointikyvykkyyden edistämisestä on 2020-luvulle tultaessa tullut myös keskeinen puheenaihe kansallisesti. Nopeasti muuttuvassa maailmassa on sekä lyhyemmän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia että pidemmän aikavälin epävarmuuksia kyettävä ottamaan paremmin haltuun niin organisaatiotasolla kuin laajemmin kansallisella tasolla.

Laurean Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta -koulutusohjelman YAMK-opiskelija Arto Bäckström selvitti opinnäytetyössään, minkälaisilla käytännöillä ja menetelmillä organisaatiotason ennakointikyvykkyyttä voidaan kehittää.

Käytännöistä tietoon

Ennakointia lähestyttiin tässä opinnäytetyössä organisaation dynaamisena kyvykkyytenä, monivaiheisena prosessina ja toiminnan kautta kehittyvinä sosiaalisina käytänteinä, joissa informaation käsittelyyn liittyvillä ihmisten kognitiivisilla taipumuksilla on suuri merkitys. Tutkimus- ja kehittämistyön aikana toteutettiin toimintaympäristön monitorointia ja skenaariotyötä sekä kokonainen ennakointiprosessi.

Opinnäytetyön tuloksena syntyi käyttökelpoista tietoa toimeksiantajaorganisaation ennakointikyvykkyyttä parantavista keinoista. Toimiviksi ennakointikyvykkyyden käytännön kehittämistavoiksi osoittautuivat muun muassa reflektiivinen ja systemaattiseen arviointiin perustuva työote, kokonaisvaltainen ja dynaaminen näkemys ennakointitoiminnan kytkeytymisestä organisaation prosesseihin, vallitsevien ajattelutapojen kyseenalaistamiseen kannustaminen, laaja osallistaminen ennakointitoimintaan sekä syklinen ja käytännön kautta vaiheittain tapahtuva oppiminen.

Työ toteutettiin toimintatutkimuksena, ja toimintatutkimus oli myös itsessään tutkimuksen kohteena. Työn yhtenä tavoitteena oli selvittää, miten hyvin toimintatutkimuksellinen lähestymistapa sopii ennakointikyvykkyyden kehittämiseen. Sekä aihepiirin kirjallisuuden että käytännön kehittämistyön kautta syntyi vahvaa näyttöä siitä, että toimintatutkimuksen ja ennakointitoiminnan yhdistäminen on toimiva ratkaisu.

Tuloksena kehittyvä ennakointiprosessin malli

Työn lopputuotoksena syntyi toimeksiantajan tarpeisiin laadittu jatkuvasti kehittyvä ja dynaaminen ennakointiprosessin malli. Malli perustuu ennakointitoiminnan yleisesti tunnettujen hyvien käytäntöjen, soveltuvien kehittämismenetelmien ja käytännön kehittämistyön tulosten pohjalta laadittuun synteesiin. Malli on sovellettavissa ja mukautettavissa myös muiden organisaatioiden käyttöön.

Kehittämistyö toteutettiin syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana, ja työn toimeksiantajana toimi kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyssiirtymää edistävä yleishyödyllinen järjestö Green Building Council Finland ry. Toimeksiantajan ennakointikyvykkyyden katsottiin selvästi kehittyneen prosessin aikana, ja työn tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä organisaation ennakointityön kehittämisessä eteenpäin.

Tutustu Bäckströmin opinnäytetyöhön Kehittyvän ennakointitoiminnan malli – ennakointikyvykkyyden kehittäminen Green Building Council Finland ry:ssä Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Arto Bäckström

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta (YAMK), Laurea-ammattikorkeakoulu            

puh. +358 40 524 2402