Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Voimavaraistavilla työtavoilla ohjattu fyysinen työ kuntouttaa osatyökykyisiä

Janne Kärkkäinen kartoitti opinnäytetyössään voimavaraistavien työtapojen mahdollisuuksia työkokeiluun osallistuvien ohjaus- ja kuntoutustyössä.

Voimavaraistavien työtapojen johtaminen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla YAMK -koulutuksen opiskelija Janne Kärkkäinen toteutti opinnäytetyössään työkokeilun, jossa arvioitiin voimavaraistavia työtapoja. Mielenterveyskuntoutujille maaliskuussa 2020 järjestetyssä työkokeilussa sovellettiin voimavaraistavia työtapoja tukemaan osallistujien hyvinvointia, kuntoutumista ja motivoitumista työtoimintaan.

Työkokeilun ohjaustyössä käytettyjen voimavaraistavien työtapojen arvioitiin
mahdollistaneen osallistujien sisäisen motivaation syntymisen ja ylläpidon. Ratkaisukeskeisyyttä, voimavaravalmennusta ja toipumisorientaatiota soveltamalla arvioitiin pystyttävän vastaamaan kolmeen psykologiseen perustarpeeseen, joita ovat sosiaalisesti hyväksytyksi tulemisen kokemus, itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja pätevyyden kokemus.

Arviointitutkimus voimavaraistavista menetelmistä

Kuntouttavaan työtoimintakokeiluun osallistui kuusi osatyökykyistä henkilöä. Osallistujia haastateltiin Työterveyslaitoksen kykyviisari-kyselyllä, joka on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä. Kykyviisarin avulla osallistujat arvioivat ohjattuna työ ja toimintakykyään sekä niihin liittyviä muutostarpeita. Kykyviisarikyselyt toteutettiin työkokeilun alku- ja loppuhaastatteluina. Kyselyitä täydennettiin teemahaastattelun avoimilla kysymyksillä.

Arviointitutkimuksessa haettiin osallisuuden, vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden osalta vastausta kolmeen tutkimuskysymykseen: Kuinka mielekkääksi osallistujat kokivat voimavaraistavia työmenetelmiä soveltaneen työkokeilun? Minkälaisia terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä osallistujat kokivat saavuttaneensa? Kuinka tuloksellista työkokeilussa tehty työ oli työn tilaajan mielestä?

Osallistujien kokemukset myönteisiä

Alkukartoituksessa osallistujien keskeisinä voimavaroina nousi esiin hyvä fyysinen toimintakyky ja haasteina osallisuuden, merkityksellisyyden ja työmahdollisuuksien puute. Loppuhaastatteluissa osallistujat ilmoittivat kokeneensa lisääntynyttä osallisuuden ja tarpeellisuuden tuntemusta työn tekemisen kautta sekä arvostuksen ja onnistumisen kokemuksia kannustavan palautteen ja yhteisöllisyyden avulla.

Kuntouttavaan työtoimintakokeiluun osallistuneet kokivat ohjaustyössä
käytettyjen voimavaraistavien työtapojen vahvistaneen motivaatiota ja itsetuntoa, nostaneen mielialaa ja merkityksellisyyden tunnetta sekä ehkäisseen häpeän tunnetta ja pakottamisen tai holhoamisen aiheuttamaa vastarintaa. Osallistujat kokivat työtoimintaan motivoivana mahdollisuuden vaikuttaa työtehtäviensä valikoimiseen ja aikatauluttamiseen.

Työkokeilusta onnistumisen kokemuksia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta

Yhdessä osallistujan kanssa asetettu työtehtävä ja tavoite tukivat itsemääräämisoikeutta ja lisäsivät tavoitteen hyväksymistä, sitoutumista työtehtävän suorittamiseen sekä uskoa kykyynsä selviytyä työtehtävästä. Ohjaustyössä huomioitiin yksilöllisten taitojen ja työkyvyn taso suhteessa tehtävään, jonka oli oltava kuitenkin riittävän haastava. Sopivasti asetettu työtehtävä mahdollisti onnistumisen kokemuksen, joka positiivisen palautteen myötävaikutuksella tuotti osallistujille pätevyyden kokemusta ja itseohjautuvuuden vahvistumista.

Osallistujat ilmaisivat kokevansa työskentelyn mielekkääksi ja palkitsevaksi. Ryhmän sisäinen arvostava vuorovaikutus ja ohjaustyön voimavaraistavat työtavat muodostivat luotettavan ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin, joka mahdollisti osallistujille kokemuksen sosiaalisesta hyväksytyksi tulemisesta ja yhteenkuuluvuuden tunteesta.

Tuloksia mahdollista hyödyntää ohjaustyössä

Työkokeilu järjestettiin yhteistyössä Niemikotisäätiön kanssa. Työn tilaajille suunnatussa teemahaastattelussa kartoitettiin ulkopuolista näkemystä työn tuloksellisuudesta ja ohjausmenetelmien vaikuttavuudesta osallistujien työmotivaatioon ja hyvinvointiin. Työn tilaaja arvioi työkokeilussa tehdyn työn hyödylliseksi, ohjaustyön menetelmät osallistujia motivoiviksi ja toiminnan jatkuvuuden mahdolliseksi.

Opinnäytteessä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää osatyökykyisten työllistymiseen liittyvää ohjaustyötä tai tukitoimia suunniteltaessa. Voimavaraistavien työtapojen käyttämiseen liittyviä hyötyjä kannattaa selvittää eri kohderyhmissä ja työympäristöissä sekä hyödyntää työntekijän hyvinvoinnin ja työn tuloksellisuuden näkökulmasta.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja

Janne Kärkkäinen
Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, YAMK
janne.karkkainen@chillybrown.fi
+358503311975