Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Terveydenhoitajan osaamisen arviointi tärkeää neuvolan asiakastyössä

Sonja Peura ja Minna Rantanen kehittivät opinnäytetyössään työvälineet neuvolan terveydenhoitajan osaamisen arviointiin.

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen YAMK -koulutuksen opiskelijat Sonja Peura ja Minna Rantanen tutkivat opinnäytetyössään millaista osaamista terveydenhoitaja tarvitsee äitiys- ja lastenneuvolan asiakastyössä. Opinnäytteessä selvitettiin, mitä hyötyjä osaamisen arvioinnista on sekä kehitettiin työväline ja prosessimalli osaamisen arviointiin Helsingin kaupungin neuvola- ja perhetyön yksikköön.

Neuvolan terveydenhoitaja on hoitotyön moniosaaja

Peuran ja Rantasen opinnäytetyön mukaan terveydenhoitajan osaaminen äitiys- ja lastenneuvolan asiakastyössä on laaja-alaista ja tasoltaan vaativaa terveydenhoitotyötä, missä vuorovaikutusosaaminen luo perustan kaikelle asiakastyölle. Terveydenhoitajan osaaminen pitää sisällään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä ennaltaehkäisevän terveydenhoitotyön hallinnan. Työ tulee toteuttaa asiakaslähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti käyttämällä parasta saatavilla olevaa tietoa ja osaamista sekä turvaamalla hoidon eettisyys ja jatkuvuus.

Verrattuna aikaisempiin terveydenhoitajan osaamisvaatimuksiin Peura ja Rantanen nostavat työssään hoidon jatkuvuuden turvaamisen tärkeänä osana terveydenhoitajan osaamista. Terveydenhoitajan osaaminen neuvolan asiakastyössä on yhdistelmä tietoja, taitoja, asenteita, luonteenpiirteitä, kykyjä, motivaatiota, ammatillisuutta ja uuden oppimista.

Työväline osaamisen arviointiin

Jotta osaamista voidaan johtaa ja kehittää, tulee se ensin tunnistaa ja arvioida. Sonja Peura ja Minna Rantanen kehittivät terveydenhoitajan osaamisen arviointiin työvälineeksi työkortit sekä loivat prosessimallin, jonka mukaan osaamisen arviointi työyksikössä etenee. Lisäksi Peura ja Rantanen laativat opinnäytetyössään Hyvän hoidon kriteerit, jotka muodostavat työkorteilla arvioitavan osaamisen tavoitteet.

Työkorteissa yhdistyvät arviointimenetelminä itse -ja vertaisarviointi, sillä näiden yhdistelmän on opinnäytetyössä nähty antavan laajimmin tietoa terveydenhoitajan osaamisesta. Työkorttien avulla osaamista on mahdollista arvioida monipuolisesti, ja esihenkilön kanssa käytävään kehityskeskusteluun yhdistettynä ne luovat hyvän lähtökohdan osaamisen tunnistamiselle ja kehittämiselle. Osaamisen arvioinnin prosessimalli sekä työkortit pohjautuvat opinnäytetyön tuloksiin ja kansallisiin sekä kansainvälisiin suosituksiin osaamisen arvioinnin prosessista.

Osaamisen arvioinnin hyödyt

Osaamisen arvioinnin prosessilla on mahdollista saavuttaa hyötyä laaja-alaisesti sekä työntekijälle, esihenkilölle että koko organisaatiolle. Opinnäytetyössä osaamisen arvioinnin nähdään olevan hyvä työväline osaamisen tarkasteluun ja kehittämiseen, terveydenhoitajan reflektiotaitojen tukemiseen, terveydenhoitajan työn sisällön ja vaativuuden näkyväksi tekemiseen, terveydenhoitajan ammatillisen koulutuksen kehittämiseen sekä työn vaikuttavuuden ja laadun arviointiin.

Osaamisen arvioinnin prosessin käyttöönoton tarkempi suunnittelu ja työkorttien käytettävyyden testaaminen on opinnäytetyössä suositeltu tehtäväksi ennen prosessin vakiinnuttamista käytäntöön. Tulevaisuudessa työkortteihin valitun mittarin luotettavuuden testaaminen voisi Peuran ja Rantasen mukaan tuoda lisäarvoa työkorttien käyttöön.

Lue Sonja Peuran ja Minna Rantasen opinnäytetyö Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Sonja Peura
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK
puh. +358 407191801

Minna Rantanen
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK
puh. + 358503555274