Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Sosiaalihuollon asumispalvelut lähtevät kehittämään kirjaamisen käytäntöjä

YAMK-opiskelija Niina Leinikka tutki opinnäytetyössään kirjaamista sosiaalihuollossa.

Uusi asiakastietolaki nostaa tarkasteluun sosiaalihuollon kirjaamisen, sillä laki mahdollistaa tiedon liikkumisen eri toimijoiden välillä ja sen tarkoituksena on yhtenäistää ja selkiyttää kirjaamista sekä tietojen luovutusta.  Opinnäytetyön mukaan kirjaaminen ei tällä hetkellä ole tasalaatuista sosiaalihuollon asumispalveluissa ja organisaatioiden olisi nyt panostettava henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Saadut tulokset osoittavat, että asumispalveluissa kirjaaminen koetaan osaksi perustehtävää, mutta silti sitä tehdään liian vähän ja tehdyt kirjaukset ovat osittain puutteellisia. Kirjauksista puuttuu oleellisia tietoja eivätkä ne aina kuvaile riittävästi asiakkaan tilaa tai tavoitteiden eteen tehtyä työskentelyä. Kirjaamisessa käytettävään kieleen tulisi myös kiinnittää enemmän huomiota. Kirjatun tiedon tulisi olla tasalaatuista sekä lakien ja asetusten mukaista. Opinnäytetyössä syntynyt kirjaamisen ohje vastaa havaittuihin tarpeisiin kirjaamisen osaamisen kehittämiseksi asumispalvelutyössä. Ohjeen tarkoituksena on tukea sekä henkilöstön koulutusta että työhön perehdyttämistä.

Asumispalveluiden henkilöstöstä 70 % vastaajista kokee tarvitsevansa koulutusta kirjaamisen osaamisensa tueksi. Vastaajien näkökulmasta koulutusta tarvitaan erityisesti tietoturvan ja tietosuojan sekä lainsäädännön hallintaan ja myös kirjaamisen perusperiaatteita olisi hyvä kerrata. Vaikka 82 % vastaajista kokee kirjaamisen olevan helppoa, on kirjaamisen puutteita havaittu organisaatiossa runsaasti. Oman osaamisen arviointi ei aina ole helppoa ja koska kirjaamiseen ei ole ollut selkeää ohjeistusta, ei välttämättä tiedetä, mitä kaikkea kirjaaminen työntekijöiltä vaatii. Tämän vuoksi kirjaaminen tulisikin ottaa yhteiseen keskusteluun osaksi asumispalveluiden arkea.

Miten opinnäytetyö toteutettiin

Opinnäytetyö on toteutettu v.2023–2024 Lilinkotisäätiölle, joka tuottaa eritasoisia asumispalveluita ja päivätoimintaa mielenterveystoipujille pääkaupunkiseudulla. Opinnäytetyön tekijä on työskennellyt organisaatiossa useamman vuoden ajan, toiminut asiakastietojärjestelmän pääkäyttäjänä sekä kouluttajana ja käynyt Kansa-Koulu 5 – hankkeen kirjaamisvalmennuskoulutuksen.

Opinnäytetyön tekemisessä käytettiin sekä laadullisia että määrällisiä aineistonkeruumenetelmiä. Kesällä 2023 ideariihen avulla selvitettiin uuden ohjeen tarpeellisuutta, ideoitiin sen sisältöä ja taustoitettiin senhetkistä kirjaamisen tilannetta. Koko organisaation henkilöstölle 2024 teetetyn kyselyn avulla saatiin tarkempi kuva organisaation kirjaamisen nykytilasta ja henkilöstön koulutuksen tarpeesta. Kyselyyn vastasi 71 organisaation työntekijää ja vastausprosentti oli 41 %. Opinnäytetyön tekijä koosti kirjaamisen ohjeen yhdistelemällä kerättyä tutkimustietoa sekä aiemmin tehtyjä luotettavia julkaisuja sekä lainsäädäntöä.

Tutustu Niina Leinikan opinnäytetyöhön Kirjaamisen kehittäminen sosiaalihuollon asumispalveluissa Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Niina Leinikka
Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa (YAMK), Laurea-ammattikorkeakoulu
puh. +358 40 5936 471
niina.leinikka@outlook.com