Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Pörssiyhtiöiden hallituksiin avoimuutta, nuorempia sukupolvia ja mielikuvitusta

Elina Niemi tutki opinnäytetyössään, miten pörssiyhtiöiden hallitukset voivat hyödyntää tulevaisuusosaamista hallitustyöskentelyssä.

Opiskelijat työskentelevät yhdessä etäyhteyden kautta.

Tulevaisuuden johtamisen ja asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan-YAMK-koulutuksen opiskelija Elina Niemi tutkii opinnäytetyössään, millaisia hyötyjä pörssiyhtiöille voisi olla tulevaisuusosaamisen hyödyntämisestä. Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten on entistä haastavampaa ennakoida liiketoimintaympäristöä perinteisin riskienhallinnan keinoin. Sen vuoksi hallitusten jäsenten tietojen, taitojen ja kokemusten monimuotoisuuden rinnalle tarvitaan enemmän monimuotoista asennetta ja ominaisuuksia. Yhdessä tulevaisuusosaamisen kanssa, niillä varmistetaan strategiatyössä tarpeellinen, vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin liittyvä oivaltaminen ja rohkeampi valmistautuminen. Sillä, miten suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa ennakoidaan ja muokataan tulevaa sekä kyetään kyseenalaistamaan toimivan johdon esityksiä, on laaja yhteiskunnallinen merkitys.

Nimitystoimikuntien ja -valiokuntien sekä suorahakukonsulttien hallitusjäsenten valintakriteereiden laatimiseen ja ehdokashaastatteluissa voidaan hyödyntää tieteellisesti mitattavia tulevaisuuden perusulottuvuuksia avoimuus, vastuullisuus ja toimijuus. Niitä voidaan tarkastella antisipaatioajattelun mukaisesti esimerkiksi motiivien, tavoitteiden, arvojen ja tunteiden avulla. Tulevaisuuden perusulottuvuuksia voidaan hyödyntää myös hallitusarvioinneissa, jolloin antisipaatio saadaan tietoiseksi ajattelutavaksi pörssiyhtiöiden hallituksiin.

Avoimuutta ja nuorempia sukupolvia pörssiyhtiöiden hallitustyöhön

Pörssiyhtiöiden hallitusten rohkean ja monipuolisen ennakoinnin esteenä ja haasteena on erityisesti jäsenten avoimuuden puutteeseen liittyvä pelko tulevaa kohtaan. Toinen este ja haaste on hallitusjäsenten puutteellinen ennakointikyvykkyys, joka yhdistyy toimijuuteen. Puheenjohtajalla on keskeinen merkitys rohkeassa ja monipuolisessa ennakoinnissa. Avoimuutta vaihtoehtoisia tulevaisuuksia kohtaan saadaan jäsenten asenteisiin ja ominaisuuksiin liittyvällä monimuotoisuudella sekä nuorempien sukupolvien nimityksillä. Nuoremmat jäsenet tuovat rohkeuden ohella nopeutta, luovuutta ja mielikuvitusta pörssiyhtiöiden hallitustyöskentelyyn.

Mielikuvituksen hyödyntämistä pörssiyhtiöiden hallitustyöhön

Tulevaisuuden ennakointi on faktojen yhdistämistä mielikuvitukseen ja antisipaatio kykyä, jolla voi käsitellä ja arvioida nykyhetkeä siinä valossa, miten kuvittelee tulevaisuuden. Pörssiyhtiöiden hallitusten strategisessa skenaariotyöskentelyssä ja vaihtoehtoanalyyseissa hyödynnettävä mielikuvitus löytyy parhaiten hallituksen monimuotoisuuden avulla. Mielikuvitus auttaa myös löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joka sekin on toimijuutta.

Pörssiyhtiöiden hallitustyössä mielikuvitus lisää avoimuutta ohjaamalla toisten kärsivälliseen kuuntelemiseen, auttamalla hahmottamaan epämääräistä ja ymmärtämään kuluttajan käyttäytymisen muutoksia. Mielikuvitus antaa lisäksi rohkeutta miettiä orgaanisia ja ei-orgaanisia polkuja. Mielikuvituksen hyödyntäminen on hallitusjäsenten tärkeä taito, joskin vielä riittämättömästi hyödynnetty työkalu, mutta hallitustyön yhteydessä myös hieman vieras ajatus.

Opinnäytetyön toteuttaminen

Opinnäytetyössä on käytetty laadullisen tapaustutkimuksen menetelmiä. Koronakeväänä 2020 haastateltiin viidellä vuosikymmenellä syntynyttä kahdeksaa asiantuntijaa, joilla on kokemusta vähintään yhden suomalaisen pörssiyhtiön hallitustyöskentelystä kolmesta aina yli 30 vuoteen asti. Opinnäytteessä hyödynnettiin fokusoivaa tutkimusstrategiaa ja aineisto analysoitiin laadullisen analyysin menetelmällä, teoriasidonnaisella sisällönanalyysilla, abduktiivisen päättelyn keinoin. Haastateltavien vastaukset luokiteltiin tulevaisuuden perusulottuvuuksista avoimuuteen, vastuullisuuteen ja toimijuuteen. 

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Elina Niemi
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta (Ylempi AMK)
+358 50 301 9458
elina.niemi@elisanet.fi