Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Muutoksessa onnistuva esimies on oikeudenmukainen, avoin ja osallistava

Laura Kurki tutki YAMK-opinnäytetyössään sairaanhoitajien kokemuksia muutosjohtajuudesta.

Kuvituskuva.

Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa YAMK -koulutuksen opiskelija Laura Kurki kuvasi opinnäytetyössään sairaanhoitajien kokemuksia terveydenhuollon esimiehien työmuutoksen johtamisesta ja muutosmyönteisyyttä edistävistä tekijöistä. Keskeisenä tekijänä sairaanhoitajien muutosmyönteisyyden edistämisessä nähtiin olevan esimies.

Opinnäytetyöstä saatuja tuloksia hyödynnettiin ensisijaisesti Turun yliopistollisen keskussairaalan urologian osaston ja vatsakirurgian osaston sekä Loimaan sairaalan akuutin kuntoutusosaston työmuutoksien suunnittelussa ja niiden toteutuksessa, muutosmyönteisyyden edistämisessä ja henkilöstön muutokseen sitoutumisessa.

Omat vaikutusmahdollisuudet tärkeässä roolissa

Opinnäytetyön tulosten mukaan sairaanhoitajat kokevat työssään tapahtuvat muutokset myönteisesti tai kielteisesti riippuen muutoksen laadusta ja sen koskettavuudesta omaan työhön. Haastatteluissa kerrottiin oman osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien merkityksestä muutosmyönteisyyden kokemuksessa. Haastateltavista lähes jokainen sanoi myönteisyyden muodostuvan omien vaikutusmahdollisuuksien kautta.

Tulosten mukaan työelämän muutoksen johtamiseen kaivattaisiin enemmän esimiehen kykyä ymmärtää tunneilmastoa. Tulevaisuudessa esimiehet voisivat tuloksien perusteella perehtyä enemmän työkulttuuriin, jossa yhtenä lähtökohtana on kuuntelu ja avoimuus.

Muutosjohtajalta vaaditaan paljon osaamista

Muutosjohtaminen on kokonaisuudessaan esimieheltä erilaista osaamista vaativa tehtävä, ja lisäksi muutosjohtajan tulee huolehtia perustyön jatkumisesta muutoksesta huolimatta. Opinnäytetyön tulosten mukaan muutosjohtajalta odotettiin monien laajojen osa-alueiden hallintaa samanaikaisesti. Haastateltavien mukaan esimiehen tulisi olla kokonaisuudessaan läsnä oleva, tunneilmaston havainnoitsija, kuunteleva ja keskusteleva.

Haastatteluissa nousi tärkeäksi osa-alueeksi muutosviestintä. Haastatteluissa koettiin, että on merkitystä muutosmyönteisyyden kannalta millä tyylillä muutoksesta viestitään, kuinka avoimesti tietoa jaetaan ja kuinka siitä keskustellaan. Esimiehen luoma avoin keskusteluilmapiiri ja vaikuttamisen mahdollisuuksien tasa-arvoisuus nähtiin merkityksellisinä.

Lähiesimies on kantava voima läpi muutoksen

Työn tulokset avasivat avoimesti, kuinka haastateltavat kokivat työssään tapahtuvat muutokset ja millaisia työmuutoksen kokemuksia heillä oli. Organisaatiomuutoskokemukset olivat moninaisia ja tunteet kokemuksien ympärillä osittain samankaltaisia keskenään. Tulokset osoittivat myös, että lähiesimiestyö muutoksessa on tärkeä ja oleellinen osa henkilöstön muutoksen kokemusta. Lähiesimiehen nähtiin olevan kantava ja tukeva voima läpi muutoksen. Lähiesimieheltä vaaditaankin moninaisia ominaisuuksia muutoksen onnistumisen läpiviemiseksi.

Opinnäytetyöstä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää työelämässä tapahtuvien muutoksien esimiestyön tukena. Tuloksissa esiin nousseet asiat ovat tärkeitä henkilöstölle muutoksen hyväksymisessä ja sitoutumisessa. Esimies voi omassa johtamiskulttuurissaan ottaa tietoisesti käyttöön erilaisia muutokseen osallistavia menetelmiä, jolloin henkilöstön osallistuminen muutoksen eri vaiheisiin lisääntyy ja tällöin myös sitoutuminen muutokseen kasvaa.

Muutoksessa onnistuvan esimiehen elementit

Opinnäytetyssä myös jaoteltiin muutoksessa onnistuvan esimiehen elementit. Esiin nousi sekä eettisen johtamisen että prosessin johtamisen osaamisen osa-alueita. Johtamisen oikeudenmukaisuuden kokemus on tärkeää, jotta jokainen henkilöstön jäsen kokee olevansa tasa-arvoinen muihin nähden. Jos henkilöstön jäsen kokee, ettei ole tasa-arvoisessa asemassa muihin nähden, voidaan se kokea ulkoista ja sisäistä motivaatiota laskevana tekijänä. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo johtamisessa ovat eettisen johtamisen kulmakiviä.

Lähestyttävä ja avoin esimies on helpommin samaistuttava. Avoin vuorovaikutus henkilöstön kanssa mahdollistaa sen, että esimies tuntee oman henkilöstönsä paremmin. Tällöin esimies pystyy havainnoimaan paremmin henkilöstön tunneilmastoa sekä ennakoimaan paremmin muutoksessa pintaan nousevia tunteita. Muutosviestinnän merkitys muutoksessa tuloksien mukaan oli suuri. Esimiehen muutokseen osallistava johtamistapa luo mahdollisuuden henkilöstölle päästä osaksi muutosta.

Muutokseen vaikuttamisen kokemus on tärkeää motivoitumisen ja sitoutumisen kannalta. Tällöin muutoksen onnistumisen ja pysyväksi toimintamalliksi kehittymisen mahdollisuus kasvaa. Työnkehittämisestä kiinnostunut esimies luo työyhteisöön omalla esimerkillään kehitysmyönteistä ilmapiiriä, jolloin henkilöstön on helpompi lähteä mukaan kehitystyöhön. 

Tutustu Laura Kurkin opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa

Lisätietoja:

Laura Kurki
Opinnäytetyön tekijä
Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, YAMK