Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Lisätietoa turvallisuuden vaikutuksesta työhyvinvointiin terveydenhuoltoalalla

Pia Nummila tarkastelee opinnäytetyössään turvallisuudentunteen ja työhyvinvoinnin yhteyttä.

Turvallisuudentunne työhyvinvointia tukemassa -opinnäytetyö on tehty osana Hyvinvoiva terveydenhuolto -hanketta, joka pyrkii edistämään terveydenhuollon työntekijöiden hyvinvointia. Pia Nummila selvittää YAMK-opinnäytetyössään, mikä merkitys turvallisuudentunteella on työhyvinvointiin. Turvallisuudentunne on perustarve, joka opinnäytetyön tulosten perustella vaikuttaa hyvinvointiin. Hyvät vuorovaikutus- ja tunnetaidot vaikuttavat turvallisuuden kokemukseen ja sitä kautta lisäävät työyhteisön hyvinvointia. Hyvinvoiva työntekijä ei suunnittele työpaikan vaihtoa, vaan suorittaa työyhteisölle annettua perustehtävää. 

Vuorovaikutus työyhteisössä

Työntekijän hyvinvointiin on opinnäytetyön tulosten mukaan mahdollista vaikuttaa vuorovaikutuksen avulla. Hyväksyvä ja kiireetön kohtaaminen sekä kuulluksi tulemisen kokemukset lisäävät luottamusta ihmisten välillä. Yhdessä riittävän perehdytyksen ja palautteen kanssa ne lisäävät työntekijän uskoa omiin kykyihinsä. Avoimessa ja keskustelevassa työyhteisössä puhutaan paitsi onnistumisista myös niistä asioista, joissa tarvitsee apua. Tunteet ja tarpeet tunteiden takana vaikuttavat siihen millaiseksi vuorovaikutus työyhteisössä muodostuu. 

Turvallisuuden merkitys hyvinvoinnille

Turvallisuus syntyy ihmisten välisissä suhteissa. Turvallisuudentunne vahvistuu luottamuksellisessa ilmapiirissä. Luottamusta rakennetaan luomalla yhteistä ymmärrystä keskustelun kautta. Tunteiden säätely ja sanoittaminen vahvistavat luottamusta ihmisten välillä ja vahvistavat sitä kautta turvallisuuden tunnetta. 

Kokeileminen kuin myös se, että kokeilu epäonnistuu kehittävät työtä. Psykologisesti turvallisessa työyhteisössä uskalletaan olla luovia, hyödyntää osaamispotentiaalia täysimääräisesti sekä luoda uusia ja entistä parempia työn tekemisen tapoja. Valmennus ja mentorointi johtamisen keinoina vahvistavat osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia. Hyvinvoiva työntekijä hyödyntää omaa osaamispotentiaaliaan parhaiten. Turvallisuudentunne lisää koettua hyvinvointia työyhteisössä ja johtamisen keinoin sitä voidaan vahvistaa. Jatkotutkimuksena olisi hyödyllistä tutkia millä keinoin turvallisuudentunnetta vahvistavaa johtamista voidaan työpaikoilla lisätä. 

Hyvinvoiva terveydenhuolto -hanke

Opinnäytetyö on tehty osana Laurea ammattikorkeakoulun ja Suomen Sairaanhoitajat ry:n Hyvinvoiva terveydenhuolto hanketta, jota Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa ja Sosiaali- ja terveysministeriö hallinnoi. Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa terveydenhuollon ammattilaisten fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä edistää terveydenhuoltohenkilökunnan työssä jaksamista. Hankkeen avulla pyritään varmistamaan joustavuus poikkeustilanteissa sekä lisätä ja ylläpitää alan vetovoimaa. 

Tutustu Turvallisuudentunne työhyvinvointia tukemassa -opinnäytetyöhön kokonaisuudessaan Theseus-palvelussa.

 

Lisätietoja

Pia Nummila

Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, YAMK, Laurea ammattikorkeakoulu

puh. +358 40 7258752