Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Käyttäjäkeskeisiä menetelmiä hyödyntävä malli auttaa verkkosivustojen saavutettavuuden

Hilla Mäkelä tutki opinnäytetyössään, miten verkkosivuston saavutettavuutta voidaan parantaa erityisesti viittomakielisille kuuroille ja näkövammaisille.

Opiskelijat tutkivat kurssimateriaalia tabletilta.
Kuvituskuva

Digitalisaation aikana julkisia palveluita tuotetaan yhä enemmän verkossa ja on tärkeää huolehtia, että kaikilla ihmisillä on heidän kyvyistään ja ominaisuuksistaan riippumatta mahdollisuus osallistua kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin. Tähän tavoitteeseen pyritään Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivillä, ja sen toimeenpanevalla kansallisella lainsäädännöllä, jotka edellyttävät, että julkiset toimijat tekevät verkkopalvelunsa saavutettaviksi. Saavutettavuuden tavoitteena on, että laajin mahdollinen joukko ihmisiä, joilla on erilaisia ominaisuuksia ja kykyjä, voivat käyttää verkkopalveluita.

Tavoitteena kaupungin verkkosivujen kehittäminen

Julkiset toimijat tekevät parhaillaan töitä saadakseen verkkosivustonsa ja -palvelunsa vastaamaan saavutettavuuslainsäädännön vaatimuksia asetettuihin määräaikoihin mennessä. Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut -YAMK-koulutuksen opiskelija Hilla Mäkelä tutki opinnäytetyössä Kuopion kaupungin www.kuopio.fi -verkkosivuston saavutettavuutta erityisesti työn kohderyhmäksi valittujen viittomakielisten kuurojen ja näkövammaisten näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa Kuopion kaupungille kehittämisehdotuksia verkkosivuston saavutettavuuden parantamiseksi. Opinnäytetyötä varten kehitettiin myös prosessimallin, jonka avulla verkkosivuston saavutettavuutta voidaan arvioida ja testata käyttäjäkeskeisillä menetelmillä.

Käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla tarkoitetaan prosessia ja menetelmiä, joiden avulla tutkittua tietoa käyttäjien tarpeista ja toiveista tuodaan mukaan palvelun tai tuotteen suunnitteluun ja otetaan käyttäjät mukaan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin. Opinnäytetyössä hyödynnettiin kahta käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmää verkkosivuston saavutettavuuden kehittämisessä. Mäkelä tutki asiantuntija-arvioinnin ja käyttäjätestauksen menetelmillä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -saavutettavuusohjeen periaatteiden, ohjeiden ja onnistumiskriteerien täyttymistä Kuopion kaupungin verkkosivustolla. Lisäksi käyttäjien tarpeita ja toiveita verkkosivuston saavutettavuudelle selvitettiin myös haastatteluilla.

Palveluiden saavutettavuus lisää itsenäisyyttä

Mäkelä rekrytoi yhteensä yhdeksän viittomakielistä kuuroa ja näkövammaista käyttäjää verkkosivuston saavutettavuuden testaamiseen ja kehittämiseen. Opinnäytetyön tuloksena on tärkeää tietoa viittomakielisten kuurojen ja näkövammaisten tarpeista ja toiveista verkkosivuston saavutettavuudelle sekä konkreettisia kehittämisehdotuksia, joilla Kuopion kaupunki voi parantaa verkkosivustonsa saavutettavuutta. Opinnäytetyö osoitti, että viittomakieliset kuurot ja näkövammaiset ovat halukkaita etsimään tietoa ja hoitamaan asioitaan itsenäisesti verkossa, mikäli verkkosivustot ja -palvelut tehdään heille saavutettaviksi.

Opinnäytetyössä käytetyt menetelmät ja prosessi kuvattiin saavutettavuuden arvioinnin ja testauksen prosessimalliksi, jota voivat hyödyntää esimerkiksi kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat verkkosivustojensa kehittämisessä vastaamaan saavutettavuuslainsäädännön vaatimuksia. Malli soveltuu tilanteisiin, joissa tavoitteena on kehittää verkkosivuston saavutettavuutta WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeen kriteerit täyttäviksi ja kehittämiseen halutaan osallistaa palvelun oikeita käyttäjiä. Malli soveltuu jo tuotannossa olevan verkkosivuston tai kehityksessä pitkällä olevan uuden verkkosivuston saavutettavuuden arviointiin ja testaukseen.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja

Hilla Mäkelä
Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (YAMK)
hilla.m.makela@gmail.com