Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Hyvän työelämän tulevaisuudennäkymät -tutkimus työn mielekkyydestä

Mirka Tyni tutki opinnäytetyössään, miten työn mielekkyyttä voi johtaa muuttuvassa maailmassa.

Estenomiopiskelijat tutkivat kosmetiikkatuotteita laboratoriossa.

Kosmetiikka-alan asiantuntijuuden johtaminen ja kehittäminen –YAMK-koulutuksen opiskelija Mirka Tyni on tutkinut opinnäytetyössään työelämän mielekkyyttä ja tulevaisuudennäkymiä pyrkien selvittämään, kuinka työn mielekkyyttä voi johtaa muuttuvassa maailmassa. Työn tarkoituksena oli löytää vastauksia, joiden avulla voi lisätä hallinnan tunnetta ja suunnistaa työelämän muutoksissa.

Ratkaisuja etsittiin havainnoimalla, tietoperustan ja Delfoi-tutkimuksen avulla. Delfoi-tutkimus tehtiin kauneudenhoitoalan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittajille ja tutkinto-ohjelmasta jo valmistuneille. Tutkimuksen tuloksissa painottui jokaisen oma vastuu osaamisensa ja itsensä kehittämisestä. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi viisiosaiset työn mielekkyyden johtamisen tarkistuslistat työnantajalle ja työntekijälle.

Mielekkään työelämän avaimet omaan taskuun

Työelämä on murroksessa eikä enää juuri ole elinikäisiä työsuhteita tai varmuutta siitä, että oma ammattitaito on riittävä tulevaisuudessakin. Moni saattaa kokea ahdistusta ja epävarmuutta etenkin nyt, kun maailmaa on heilauttanut vielä kaiken muun lisäksi koronapandemia, jonka vaikutukset elinkeinoelämään ja yksittäisten ihmisten arkeen ovat merkittäviä.

Mirka Tynin opinnäytetyön teoriaosuus käsittelee työhyvinvointia työn mielekkyyden näkökulmasta sekä työn tulevaisuutta ennakoinnin ja megatrendien kautta. Työssä haluttiin selvittää estenomin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittajien näkemyksiä työelämän tulevaisuudesta. Delfoi-tutkimus toteutettiin verkossa koronapandemian aikana keväällä 2020. Tietoperustan ja havainnoinnin synteesin pohjalta toteutettiin viisi eri väittämää Delfoi-paneeliin kosmetiikka-alan asiantuntijoiden arvioitavaksi ja kommentoitavaksi.

Tuloksista kävi ilmi, että jokaisen koettiin itse voivan vaikuttaa työnsä mielekkyyteen nyt ja tulevaisuudessa, sillä Suomessa uskottiin tulevaisuudessakin olevan mahdollisuuksia opiskella ja valinnanvaraa urapolkujen suhteen. Tärkeänä pidettiin, että työ vastaa arvoja, mutta jokaisen on otettava vastuu oman osaamisensa ja itsensä kehittämisestä sekä oltava joustava unelmiensa suhteen. Johtopäätöksenä on, että työn mielekkyyden hallinnan kannalta olennaisinta näyttää olevan oman itsensä ja osaamisensa jatkuva kehittäminen.

Vaikka tutkimuksen kohdejoukkona oli kauneudenhoitoalan asiantuntijoita, opinnäytetyö etenkin tietoperustan ja lopputuotoksen osalta on sovellettavissa ja hyödynnettävissä alasta riippumatta. Työn tuotoksena syntyneet tarkistuslistat ovat selkeitä apuvälineitä, joiden kehittämisessä on huomioitu niin työntekijän kuin työnantajankin näkökulma. Opinnäytetyön tutkimusta voi jatkaa esimerkiksi skenaariotyöskentelyn avulla, tai on mahdollista toteuttaa vastaavalle kohdejoukolle myöhemmin uusi Delfoi-paneeli, jonka tuloksia voisi verrata aiempaan tutkimustietoon.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Mirka Tyni, opinnäytetyön tekijä
Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen, YAMK
mirka.tyni@hotmail.com
puh. +358 40 766 2649