Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Asumispalveluyksiköt – Suomen asunnottomuustyön erityispiirre

Antti Martikaisen opinnäytetyössä tutkitaan Asunto ensin -periaatteen mukaisesti toimivan asumispalveyksikön arkea.

Työskentelyä tietokoneella Laurean kampuksella.

Suomessa on onnistuttu vähentämään asunnottomien määrää neljän peräkkäisen vuoden ajan kansallisten asunnottomuusohjelmien toimenpiteiden sekä Asunto ensin -periaatteen mukaisen toiminnan ansiosta. Opinnäytetyössä avataan, asukkaiden haastatteluiden avulla, minkälaiset asiat ja tekijät vaikuttavat Asunto ensin -periaatteen mukaisesti toimivan asumispalveluyksiköiden arjen toimintaan ja sen toimintarakenteisiin. Työssä selvennetään myös asumispalveluyksikköön liittyviä keskeisiä käsitteitä ja periaatteita: asunnottomuus, huono-osaisuus, Asunto ensin periaate, asumissosiaalinen työ sekä kerrotaan asumispalveluiden yhteydessä järjestettävästä työtoiminnasta ja sen positiivisista vaikutuksista asukkaiden arjessa.

Asukkaiden ajatuksia arjen sujumisesta asumispalveluyksikössä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka aihe nousee tarpeesta kuulla asukkaiden ajatuksia asumispalveluyksikön arjen sujumisesta, yksikön henkilökunnan roolista tarvittavien palveluiden antajana ja yhteiskunnan järjestämien palveluiden piiriin pääsemisen edesauttajana. Tutkimuksen aineiston kerääminen toteutettiin haastattelemalla luotainmenetelmää käyttäen seitsemää asukasta, antaen heille viiden vuorokauden ajaksi ääntä tallentava laite, johon he kertoivat päivittäin asumispalveluyksikön arjen tapahtumista sekä henkilökunnalta ja ulkopuolisilta tahoilta saadusta avusta sekä tuesta. Haastatteluaineiston analysoinnissa nousi esille erityisesti kolme aihealuetta: työtoiminnan merkityksellisyys asumispalveluyksikön arjessa, korona epidemian vaikutukset asukkaiden arkeen sekä asumispalveluyksikön rauhattomuus. Kaikki haastateltavat toivat esille myös sen, että henkilökunnan tukea, apua sekä ohjausta on saatavilla, jos sitä haluaa ottaa vastaan.

Työtoiminnan merkityksellisyys

Asumispalveluyksiköissä yhteisöllisiin menetelmiin perustuvan työtoiminnan järjestämisellä on suuri merkitys asukkaiden arkeen. Työtoiminnan järjestäminen ehkäisee asukkaiden yksinäisyyttä tuoden arkeen mielekästä tekemistä sekä onnistumisen kokemuksia vähentäen mahdollisesti myös osallistujien päihteidenkäyttöä. Työtoimintaan osallistuminen vahvistaa asukkaiden itsetuntoa ja toimijuutta mahdollistaen muiden asukkaiden sekä henkilökunnan auttamisen ja yhteistyön. Opinnäytetyön kehittämisehdotuksena todetaankin, että työtoiminnan järjestäminen, sen jatkuva kehittäminen yhteistyössä asukkaiden kanssa, on monin eri tavoin kannattavaa ja merkityksellistä. Työtoiminta tukee omalta osaltaan asumissosiaalisen työtavan ja Asunto ensin periaatteen tavoitteita: asumisen turvaaminen asukkaiden erilaisista elämäntilanteen haasteista huolimatta

Koronaepidemian vaikutukset

Koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset vaikuttivat erityisen paljon asumispalveluyksiköissä asuvien arkeen lähes kaiken ulkopuolisten palveluiden ja toimintojen sekä asumispalveluyksikön toimintojen supistamisien tai sulkemisen vuoksi. Erityinen vaikutus oli asumispalveluyksikköön määrätyllä ulkopuolisten vierailukiellolla, jolloin asukkaat eivät voineet tavata vieraita omassa kodissaan. Koronavirusaika, kaikkine sen tuomineen epävarmuuksineen ja rajoituksineen, oli monelle haastateltavalle henkisesti raskasta aikaa. Epävarmuus viruksen tarttumisesta ja oireista, liikkumisen ja kokoontumisen rajoituksien tuoma yksinäisyys sekä pelko omasta sairastumisesta varjostivat asukkaiden arkea. Kaikkien haastatteluun osallistuneiden suhtautuminen koronaepidemian aiheuttamiin rajoitustoimenpiteisiin oli ymmärtäväistä ja vastuullista. Haastatteluissa ei tullut esille, että koronavirusaika olisi lisännyt asukkaiden päihteidenkäyttöä.

Asumispalveluyksikön rauhattomuus

Opinnäytetyön tuloksissa yksikön rauhattomuus, esimerkiksi toisten asukkaiden yöllinen ovien koputtelu päihtyneiden henkilöiden toimesta sekä kovaääninen musiikin kuuntelu, nousi esille 3/7 haastateltavan kohdalla. Yksikön rauhattomuudesta huolimatta haastateltavat viihtyvät ja haluavat jatkaa asumista asumispalveluyksikössä. Yksikön rauhattomuudesta huolimatta, aineistosta ei noussut esille, että asukkaat kokisivat asumispalveluyksikössä asumisen turvattomaksi.

Tutustu Asukkaiden ajatuksia arjen sujumisesta asumispalveluyksikössä -opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Antti Martikainen
Sosiaalialan ja rikosseuraamisalan johtaminen ja kehittäminen, YAMK
puh. +358 44 7577880