Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Esimies voi muodostaa luottamusta nopeasti vaihtuvissa tiimeissä - esimerkkinä matkustamohenkilökunta

Opiskelija Satu Hakalan opinnäytetyön tulokset osoittivat, että esimies voi vaikuttaa nopeasti luottamuksen muodostumiseen ja kehittymiseen vaihtuvissa tiimeissä. Keinona tähän on olla aktiivisesti läsnä kohtaamisissa, joita esimiehellä ja johdettavalla on. Aktiivinen läsnäolo nopeuttaa luottamuksen kehittymistä tilanteissa, joissa osapuolet ovat toisilleen tuntemattomia eikä heillä ole aikaisempaa kokemusta työskentelystä yhdessä. Esimiehen toiminnassa myös asia- ja henkilöjohtamisen roolien samanaikaisuus nousi esille.

Kuinka ansaita alati vaihtuvan tiimin luottamus?

Tämän päivän työelämässä muodostetaan usein tiimejä, jotka ovat olemassa vain yhtä tehtävää varten. Tiimin jäsenet eivät tunne toisiaan entuudestaan eivätkä he todennäköisesti enää myöhemmin työskentele samalla kokoonpanolla uudelleen. Tällaista tiimiä kutsutaan vaihtuvaksi tiimiksi. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia keinoja vaihtuvan tiimin esimiehellä on vaikuttaa luottamuksen muodostumiseen ja kehittymiseen nopeasti. Tuloksista ilmeni, että luotettavaksi koettu esimies on aktiivisesti läsnä johdettavalleen. Esimies on kiinnostunut johdettavan työstä ja hänen tulee olla aloitteellinen ja aktiivinen tutustuessaan johdettavaan ja muodostaessaan luottamusta.

Vaihtuvassa tiimissä esimiehen tulee toimia sekä asia- että henkilöjohtajana samanaikaisesti. Johtamistilanteessa, jossa paino on organisaation tavoitteiden toteutumisessa, esimiehen tulee antaa selkeitä ohjeita ja kiinnittää huomio asiajohtamiseen. Tilanteissa, joissa taas ratkotaan tiimin jäseneen kohdistuvaa ongelmaa, esimies huomioi henkilön ja hänen tarpeensa. Tällöin esimies nostaa esiin henkilöjohtajan roolinsa. Vaihtuvan tiimin kokoontuessa ensimmäistä kertaa jäsenten luottamus esimieheen perustuu hänen rooliinsa ja työtehtävään. Myöhemmin yhteisten kokemusten karttuessa tunteet tulevat mukaan arviointiin ja esimiehen kyky kohdata johdettava ja olla läsnä korostuu.

Kehittämistyön tavoitteet ja tulosten hyödyntäminen käytännössä

Kehittämistyö toteutettiin lentoyhtiön matkustamohenkilökunnan keskuudessa. Työn tavoitteena oli parantaa kohdeorganisaation palvelun laatua ja asiakaskokemusta pohtimalla ja kehittämällä esimiehen ja johdettavan välistä luottamuksen muodostumista. Opinnäytetyö eteni palvelumuotoiluprosessin mukaisesti ja tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa esimiehien koulutuksia ja pohdittaessa väliaikaisten tiimien johtamista ja esimiestyön kehittämistä.

Kehittämistyö on lisännyt ymmärrystä nopean luottamuksen muodostumisesta väliaikaisissa tiimeissä ja voidaan todeta, että luottamuksen muodostuminen on mahdollista myös nopeasti. Opinnäytetyö lisää keskustelua vaihtuvien tiimien esimiestyöskentelystä ja keinoista vaikuttaa luottamuksen muodostumiseen nopeasti.

Tutustu opinnäytetyöhön.

Lisätietoja:
Satu Hakala
opinnäytetyön tekijä
Palvelujen asiakaskeskeinen kehittäminen –koulutusohjelma YAMK
+358 400 714494