Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Vertaisverkosta tukea raskausdiabetesta sairastaville

YAMK-opiskelija Johanna Saastamoinen tutki raskausdiabeteksen hoidon nykyistä toimintamallia ja digitaalisia mahdollisuuksia sairastuneiden vertaistukeen.

Miten terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy saadaan riittävän vaikuttavaksi, jotta pystytään estämään kustannuksia kasvattavien sairauksien esiintymistä väestössä? Raskausdiabetes yleistyy nopeaa tahtia, 16 % kaikista raskaana olevista sairastaa raskausdiabetestä ja 30 % heistä sairastuu myöhemmin Tyypin 2 diabetekseen. Tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyttä pystytään vähentämään jopa 40 % vaikuttamalla pysyviin, terveellisiin elintapoihin. Synnytyksen jälkeinen seuranta on kuitenkin koettu riittämättömäksi ja siinä olisi parannettavaa. Vertaistuelle on tarvetta, jossa samassa elämäntilanteessa olevien kokemusten jakaminen ja vastavuoroinen tukeminen mahdollistuvat. Näin osoittaa Laurean ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijan Johanna Saastamoisen sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutusohjelman opinnäytetyö, jossa tavoitteena oli arvioida äitiysneuvolan raskausdiabeteksen hoidon nykyistä toimintamallia ja kehittää vertaisryhmätoimintaa digitaaliseen muotoon. Opinnäytetyön johdosta syntyneen tiedon pohjalta voi nähdä vertaistuen merkityksen ja sen tukemisen tärkeyden raskausdiabeteksen hoidon seurannassa synnytyksen jälkeen. Opinnäytetyön johdosta syntyi kaksi ehdotelmaa digitaaliseksi toimintamalliksi osana raskausdiabeteksen palveluita. Niitä voidaan hyödyntää muissakin hankkeissa, joissa kehitetään terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn palveluita sähköisiksi.

Vuorovaikutteisia matalan kynnyksen digitaalisia palveluita on tarjolla liian vähän. Erilaisia vertaisryhmiä toivotaan, joissa vertaistuki ja yhteisöllisyyden kokeminen mahdollistuvat. Vertaistuelle tulisi turvata monenlaisia kohtaamisen paikkoja muiden palveluiden lisäksi. Tämän opinnäytetyön tuloksena syntyi kaksi skenaariota digitaaliseksi toimintamalliksi, jossa vuorovaikutteisuus, osallisuus ja asiakkaan aktiivinen rooli korostuvat. Raskausdiabeteksen Digi-vertaisryhmä tulisi toimimaan sosiaalisen median keskustelufoorumilla tai keskustelufoorumin lisäksi palveluportaalissa olisi myös informaatiokanava ja mahdollisuus keskustella ammattilaisen kanssa. Skenaarioiden taustalla on tämän opinnäytetyön soveltavan toimintatutkimuksen lähestymistavalla ja laadullisilla menetelmällisillä ratkaisuilla kerätyn aineiston tuloksista nostetut huomiot. Aineisto kerättiin kolmessa toiminnallisessa työpajassa, joissa aineistoksi saatiin ideointien pohjalta laadittuja kirjallisia ja visuaalisia tuotoksia. Aineisto analysoitiin teoriapohjaisen sisällön analyysin keinoin.Tutkimuksen sosiaalisen luonteen vuoksi tutkimuksen ilmiöt ja tulkinta vähitellen lisääntyivät ja tulokset liitettiin laajempaan asiayhteyteen.

Opinnäytetyöstä syntyvä malli digitaalisesta palvelusta toimii esimerkkinä asiakaslähtöisen ja yhteiskehittämisen työn tuloksena, jossa olemassa olevaa palvelua kehitetään sähköiseksi digitaalisilla ratkaisuilla. Digitaalista toimintamallia voi hyödyntää muissakin hankkeissa, joissa kehitetään digitaalisia palveluita osana ennaltaehkäisevien palveluiden ekosysteemiä. Voidaanko tekoälyllä, digitaalisilla sovelluksilla ja ratkaisuilla hillitä kustannusten kasvua, mutta samalla vaikuttaa palveluiden laatuun, saavutettavuuteen ja yhdenmukaisuuteen turvaamalla asiakkaan osallisuus ja sosiaalinen hyvinvointi? Tarve vuorovaikutteisiin sähköisiin palveluihin on ilmeinen. Raskausdiabeteksen Digi-vertaisryhmä sähköisine palveluineen voisi olla osa sähköistä perhekeskusta ja kansallista sähköistä palveluekosysteemiä, jossa vertaistuen avulla tuetaan sosiaalista pääomaa, jossa sosiaalinen vahvistaminen rakentuu vertaistuen keskinäisellä tuella ja yhteisellä vastuunjakamisella.

Tämä opinnäytetyö on Laurean Tikkurilan kampuksen ylemmän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutusohjelman opiskelijan opinnäytetyö, jossa raskausdiabeteksen hoitoprosessia kuvattiin, arvioitiin ja kehitettiin yhteiskehittämisen keinoin toiminnallisissa työpajoissa. Opinnäytetyön taustalla on Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän äitiyshuollon sekä sairaanhoitoalueen naistentautien ja synnytysten erikoisalan yhteinen kehityshanke, jossa tavoitteena oli parantaa ja yhtenäistää raskausdiabeetikoiden hoitoa, vähentää raskausdiabeteksen aiheuttamia riskejä ja tehostaa raskaudenjälkeistä seurantaa ennaltaehkäisten Tyypin 2 diabetekseen sairastumista.

Raskausdiabeteksen hoidon seurannan jatkuminen synnytyksen jälkeen: Vertaisverkko digitaalisena toimintamallina osana raskausdiabeteksen hoidon seurantaa -opinnäytetyö on luettavissa Theseus-palvelussa.

Lisätietoja

Johanna Saastamoinen
Opinnäytetyön tekijä
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
Terveydenhoitaja (YAMK)