Siirry sisältöön

Laurea kehittämässä vaihtoon tulevien hoitotyön opiskelijoiden harjoittelukokemusta eurooppalaisessa yhteistyöprojektissa

Tavoitteena edistää kansainväliseen vaihtoon tulevien opiskelijoiden kliinistä hoitotyön harjoittelua ja integroitumista harjoitteluympäristöön.

Osallistujia Care for Europe -hankkeen verkkotapaamisessa.

Ranskan Punaisen Ristin Auvergne-Rhône-Alpes’in alueen oppilaitos IRFSS AuRA kutsui Laurea-ammattikorkeakoulun mukaan Care for Europe Erasmus+ -projektiin kahden muun eurooppalaisen korkea-asteen oppilaitoksen kanssa.

Monikulttuuriseen osaamiseen painottuvan projektin tavoitteena on kehittää ja edistää kansainväliseen vaihtoon tulevien hoitotyön opiskelijoiden kliinistä hoitotyön harjoittelua ja integroitumista harjoitteluympäristöön hankkeessa luotavien pedagogisten työvälineiden avulla.

360°-alustalle kehitettävä MOOC tukee integroitumista kliiniseen harjoitteluympäristöön

Laurea vastaa hankkeen pedagogisesta työvälineestä MOOCista, joka rakennetaan innovatiiviselle 360°-teknologiaa hyödyntävälle alustalle toimien näin myös virtuaalisena oppimisympäristönä. MOOCin tarkoituksena on valmistaa kansainvälistä opiskelijaa kliiniseen hoitotyön harjoitteluun antamalla tietoa sairaanhoitajan työstä ja koulutuksesta Suomessa sekä tarjota apuvälineitä integroitumisen tueksi.

MOOCin lisäksi luodaan innovaatio- ja yhteiskehittämisen prosessikuvauksia, joita voidaan hyödyntää samankaltaisissa projekteissa. Näistä esimerkkeinä ohjekirja MOOCin luomiseen 360°-alustalle sekä tiekartta, joka kuvaa MOOCiin liittyvien yhteiskehittämisen ja pilotoinnin prosesseja. Muita hankkeessa luotavia pedagogisia työvälineitä ovat hyvien käytäntöjen opas ja lyhytelokuva.

Sairaanhoitajakoulutusta ohjataan Euroopassa kansallisesti ja kansainvälisesti, jolloin esimerkiksi direktiivi ammattipätevyydestä ohjaa sairaanhoitajakoulutuksen järjestämistä ja sitä kautta yhtenäistää sairaanhoitajien osaamista ja työnkuvaa kansainvälisellä tasolla.

Sairaanhoitajakoulutuksessa ja sairaanhoitajan työn sisällöissä on kuitenkin eroavaisuuksia eri maiden välillä. Tästä syystä on tärkeää, että kansainväliseen vaihtoon tuleva sairaanhoitajaopiskelija perehtyy kohdemaan sairaanhoitajan työhön jo ennakkoon. Perehtyminen edistää kansainvälisen opiskelijan integroitumista kliiniseen harjoitteluympäristöön ja toisaalta helpottaa kliinisestä harjoittelusta vastaavan sairaanhoitajan perehdyttämistyötä.

Koulutustapahtuman teemana eri kulttuureista tulevien hoitotyön opiskelijoiden ohjaus ja integrointi

Innovaatioita ja hyviä käytänteitä käsittelevä yhteistyöprojekti lähti liikkeelle Laurean koordinoimassa kansainvälisessä ammattilaisille suunnatussa verkkokoulutustapahtumassa, jossa pohdittiin eri kulttuureista tulevien hoitotyön opiskelijoiden ohjausta ja integrointia kliiniseen oppimisympäristöön.

Koulutustapahtuman ensimmäisenä päivänä osallistujat keskustelivat sairaanhoitajakoulutuksen ja siihen liittyvien opiskelijavaihtojen nykytilanteesta omassa maassaan sekä organisaatiossaan. Tavoitteena oli myös kartoittaa olemassa olevia hyviä käytänteitä ja mahdollisia huolenaiheita kussakin maassa.

Toisena koulutuspäivänä osallistujilla oli huikea mahdollisuus tutustua Oulun yliopiston professori Kristina Mikkosen ja tutkija Ashlee Oikaraisen johdolla eri kulttuureista ja kielellisistä taustoista tulevien hoitotyön opiskelijoiden ohjaukseen. He ovat alan asiantuntijoita myös kansainvälisesti ja tehneet hyvin ansiokasta tutkimusta aiheeseen liittyen. Heidän tutkimusnäyttöön perustuvat suosituksensa ovat kullanarvoisia kaikille alan toimijoille.

Toisen koulutuspäivän työpajaosuudessa osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Inkeri Lehtimajan tutkimukseen koskien vieraan kielen oppimista kliinisessä ympäristössä tapahtuvan harjoittelun aikana. Osallistujat saivat hyviä vinkkejä ja suosituksia, joiden avulla he voivat tukea eri kielellisistä taustoista tulevia hoitotyön opiskelijoita.

Kolmas koulutuspäivä tarjosi mahdollisuuden seurata kansainvälisen harjoittelijan harjoittelupolkua hankkeen koordinaattorin Ranskan Punaisen Ristin oppilaitoksen kliinisessä oppimisympäristössä. Kokemus osoitti monien todistuskertomusten kautta osallistujille miten antoisaa kansainvälisen harjoittelijan ohjaaminen osastolla voi olla niin henkilökunnan kuin potilaidenkin näkökulmasta.

Keskinäistä yhteisymmärrystä ja rikastuttavia kokemuksia

Neljäntenä koulutuspäivänä oli hankekumppani Unkarin vuoro esitellä oman maansa osallistujat, Pécsin yliopisto sekä ryhmän jäsenten Orsolya Mátén ja Klára Simonin tutkimustuloksia, joista löytyi paljon yhtäläisyyksiä muiden hankekumppanimaiden käytänteisiin, erityisesti koskien vähemmistökansallisuuksia. Tutkimustulosten myötä osallistujat saattoivat todeta, että esimerkiksi kommunikaatiohaasteisiin voitaisiin vaikuttaa keskinäistä yhteisymmärrystä kehittämällä.

Viimeisenä koulutuspäivänä oli aika lähteä virtuaalimatkalle Espanjaan, tutustua Lleidan yliopistoon ja heidän kliinisen harjoittelun ohjaajiinsa. Osallistujat saivat myös tietoa yliopiston Igualadan kampuksen läheisyydessä sijaitsevasta simulaatiokeskuksesta, jossa opiskelijat voivat harjoitella hoitotilanteita käytännössä näyttelijöiden esittäessä potilaita, mikä mahdollistaa hoitotilanteiden äänittämisen ja analysoinnin jälkikäteen. Päivä oli täydellinen päätös projektin ensimmäiselle koulutustapahtumalle, joka tarjosi tärkeän alkusysäyksen hankkeen pedagogisten työkalujen luomiseen sekä antoi paljon näyttöön perustuvaa materiaalia tulevaisuutta varten.

Kielellisten kommunikaatioesteiden merkityksestä keskusteltiin paljon tapahtuman aikana eri yhteyksissä, mutta toisaalta kuultiin myös havainnoista, joiden mukaan kansainväliset opiskelijat tulevat usein hyvin läheisiksi potilaille. Kommunikaatio ei tietenkään rajoitu kieleen vaan on jotain paljon syvempää yhteyttä hoitajan ja potilaan välillä. Kliinisten harjoitteluiden ohjaajat totesivat oppineensa kansainvälisiltä opiskelijoilta paitsi paljon uusia käytänteitä, myös uusia arvokkaita näkökulmia omaan työhönsä, ja jopa joutuneensa astumaan itselleen asettamiensa hoitotyön raamien ulkopuolelle. Tällainen mahdollisuus työelämässä olisi rikastuttava kokemus kenelle tahansa.

Lue lisää hankkeesta.

Lisätietoja: