Siirry sisältöön

SotePeda 24/7 -hankkeen MOOCit

SotePeda 24/7 -hankkeessa luotiin 28 MOOCia (massive online open course) eli ajasta ja paikasta riippumatta suoritettavissa olevaa avointa verkkokurssia.

SotePeda 24/7 oli Laurean koordinoima hanke, johon osallistui 28 suomalaista korkeakoulua vuosina 2018-2020. Hankkeessa määriteltiin sote-alan osaaminen 12 eri osaamisalueeseen, ja näiden alueiden pohjalta luotiin myös MOOCit. 

MOOCien käyttövarmuus hankkeen jälkeenkin varmistettiin hankkeenjälkeisellä sopimuksella, jossa 22 partneria sitoutui vuorovuosin ottamaan vastuun MOOCien toteuttamisesta. Korkeakouluilla on sopimuksessa kolmenlaisia rooleja: 1) vastuukorkeakoulun oikeudet ja velvollisuudet, 2) tuottajakorkeakoulun yleiset oikeudet ja velvollisuudet sekä 3) käyttäjäkorkeakoulun oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus ja sen liitteet määrittävät kunkin korkeakoulun roolin suhteessa kuhunkin MOOCiin. Jokaisella ammattikorkeakoululla on joku näistä rooleista jokaiseen MOOCiin ja tämä mahdollistaa sopimuksen mukaisesti MOOCin toteutusten käytön CampusOnlinen ja avoimen amk:n kautta tutkinto- ja avoimen opiskelijoille. 

Hankkeen kontribuutio mm. MOOCien muodossa sekä Laurean tasolla että kansallisesti oli merkittävä erityisesti vuonna 2020, kun koronaviruspandemia loi vaatimuksia muokata opetusta nopealla tahdilla digitaaliseen, virtuaaliseen muotoon sekä hybridiksi. Suurin osa Sotepeda24/7-hankkeen MOOCeista valmistui kevään ja kesän 2020 aikana ja niitä tarjottiin opiskelijoille kansallisen digitaalisen opintotarjontaportaali CampusOnlinen kautta. MOOCit tarjosivat opiskelijoille valmiita oppimiskokonaisuuksia suoritettavaksi joustavasti, ajasta ja paikasta riippumatta, sujuvoittaen heidän opintojensa etenemistä ja antaen mahdollisuuksia edistää opintoja normaalissa aikataulussa. Opiskelijoilta kerätty palaute MOOCeista on ollut erittäin positiivista.

Korkeakoulusektorin lisäksi hanke on ollut merkittävä myös TKI:n ja opetuksen integraation sekä työelämäyhteistyön kautta. Hankkeessa on mm. tarjottu oppimistehtäviä YAMK:n TKI-polkuopiskelijoille sekä tehty yhteistyötä TEHYn ja Terveyskylän kanssa, minkä seurauksena hankkeessa luotuja MOOCeja on voitu tarjota myös työelämän edustajille. 

SotePedan MOOCit ansaitsevat tunnustusta, sillä ne ovat osoittautuneet hyväksi ja laadukkaaksi oppimisen muodoksi. MOOCit on suunniteltu hyvin, ne on laadittu pedagogisesti mielekkäiksi, niissä on otettu huomioon kohderyhmä ja sisällön luonne; tällä tavoin suunnitellut MOOCit tarjoavat skaalautuvan ja tasalaatuisen sekä tasapuolisen oppimisen mahdollisuuden. 

Syksyyn 2020 mennessä SotePedan MOOCeihin oli osallistunut yhteensä 913 opiskelijaa, joista 562 (62%) oli suorittanut opinnon myös loppuun. Jokaisesta MOOCista oli mahdollista antaa palautetta ja 266 (47% suorittaneista) opiskelijaa antoi palautetta. Saadun palautteen mukaan kokemus MOOCeista oli varsin myönteinen; MOOCit koettiin hyviksi ja joustaviksi oppimismahdollisuuksiksi ja MOOCien myös koettiin soveltuvan hyvin verkossa opiskeltavaksi.

SotePedan MOOCeista on ollut hyötyä hankkeen aikana niin opettajille, opiskelijoille kuin työelämällekin. Lisäksi huomionarvoista on se, että SotePedan työllä on vaikuttavuutta myös hankeajan jälkeen, koska materiaalit ovat myös jatkossa avoimesti saatavilla AOE.fi -palvelussa. Hankepartnerit ovat sitoutuneet ylläpitämään hankeaikana tehtyjä MOOCeja ainakin seuraavien kolmen vuoden ajan, eli MOOCit ovat tarjolla CampusOnlinen sekä korkeakoulujen omien verkkoalustojen kautta. Näin MOOCien käyttöastetta ja samalla myös työelämäyhteyttä voidaan vielä entisestään vahvistaa.

Näin laajamittaisen hankkeenjälkeisen toiminnan mahdollistaa 22 partnerikorkeakoulun kanssa laadittu sopimus, mikä sekin on hankemaailmassa jo sinällään merkittävä saavutus. Sopimuksen ansaintalogiikka perustuu siihen, että kukin MOOCin vastuukorkeakoulu saa aina vastuuvuorollaan opintopistekertymän - niin avoimen opintopisteet kuin ristiinopiskelun opintopisteetkin. Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa kaikille korkeakouluille opintopistekertymistä tulosrahaa.  Näin monen korkeakoulun sitoutuminen useampivuotiseen sopimukseen on osoitus Laurean onnistuneesta työstä hankkeen koordinaattorina. 

Hankkeessa on myös edistetty avoimen oppimateriaalin tuottamisen ja jakamisen kulttuuria yhteisluomalla ja jakamalla osaamista suomalaisten korkeakoulun kesken. Hankkeen puitteissa on myös tehty TKI:n ja opetuksen integraatiota ja hankkeessa onkin ollut useita ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtääviä polkuopiskelijoita erilaisissa rooleissa mm. rakentamassa MOOCeja ja tuottamassa niihin sisältöjä ja pelillisiä elementtejä, testaamassa ja arvioimassa MOOCeja sekä markkinoimassa MOOCeja työelämään.

Lisäksi hanke on tehnyt vaikuttavaa työelämäyhteistyötä, sillä keskusteluja esimerkiksi MOOCeihin osallistumisesta käytiin Terveyskylän, TEHYn, Superin, Talentian sekä yksittäisten organisaatioiden, kuten Helsingin kaupungin HR:n kanssa. MOOCeja on pilotoitu mm. TEHYn ja Terveyskylän kautta työelämäedustajille. Työelämäedustajille kerrottiin MOOCien sisällöistä myös mm. webinaarisarjan, videoiden ja blogikirjoitusten avulla.

Sotepeda24/7 -hankkeen tekijät Laureassa: Outi Ahonen, Virve Pekkarinen, Jari Kyrö, Päivi Harmoinen, Sanna Juvonen, Päivi Pöyry-Lassila, Reija Korhonen, Annika Kultavirta, Johanna Holmikari, Heikki Penttilä, Valtteri Huotari, Elina Rajalahti, Esa Aula, Piia Kuosa, Tarja Laakkonen.

Lisätietoja: