Siirry sisältöön

Huolenpitoa ja oikeudenmukaisuutta - COPE-hankkeen opinnäytetyöprojekti

Laurean osahankkeessa COPEssa tehtiin neljä YAMK-opinnäytetyötä ja kaksi pro gradu-tutkielmaa sote-ammattilaisten eettisistä ongelmista ja ratkaisukeinoista.

 

Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa hankkeessa Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa (COPE, 2016-2019) tutkittiin ammattilaisten uusia osaamistarpeita.  Laurean osahankkeessa tehtiin neljä YAMK-opinnäytetyötä ja kaksi pro gradu-tutkielmaa sote-ammattilaisten eettisistä ongelmista ja ratkaisukeinoista. Aineisto opinnäytetöihin saatiin hankkeen laajasta kyselystä, johon vastasi kaikkiaan yli 1600 työntekijää sote-uudistuksen edelläkävijäorganisaatioista.

Opinnäytetöiden integrointi tutkimustyöhön edellytti pitkäjänteistä suunnittelua ja toimintaa koko hankkeen ajan. Opiskelijat rekrytoitiin Eettinen toiminta ja päätöksenteko-opintojaksolta, jolla käsiteltiin tutkimuksen teoreettista viitekehystä yleistajuisesti. Opiskelijat keskustelivat työssään kohtaamistaan eettisistä ongelmista pienryhmissä ja analysoivat ongelmia huolenpidon ja oikeudenmukaisuuden etiikkojen näkökulmista, joka oli yksi tutkimuksen teoreettisista viitekehyksistä. Näin tutkimuksen viitekehys tuli heille tutuksi ja he innostuivat aiheesta.

Opinnäytetyöohjaus toteutettiin yhteisissä työpajoissa. Työpajoissa opeteltiin eettisten ongelmien analyysimenetelmät, jotka tuottivat sekä laadullista että määrällistä tietoa. Jokainen opiskelija tutki valitsemansa ammattiryhmän ongelmat ja ratkaisukeinot omassa opinnäytetyössään. Lisäksi perehtyivät ammatin erityisiin eettisiin kysymyksiin opinnäytetyön viitekehyksessä. Opiskelijat edustivat sosiaali- ja terveysalan eri ammatteja ja työpajoissa keskusteltiin ammattien erilaisista eettisistä ohjeista ja käytänteistä.

Yhden opinnäytetyön ja pro gradu-tutkielman tulokset julkaistiin tammikuussa 2020 kansainvälisessä journalissa, jonka teemanumeron aiheena oli sosiaalityön ajankohtaiset eettiset ongelmat. Artikkeli oli opinnäytetyönohjaajan ja kahden opiskelijan yhteisartikkeli, joka kävi läpi tieteellisen vertaisarvioinnin. Näin opinnäytetöiden tulokset pääsivät osaltaan osallistumaan kansainväliseen keskusteluun sosiaalityön muutoksesta uusliberalismin aikakaudella. Myös toisesta opinnäytetyöaineistosta suunnitellaan yhteisartikkelia.

COPE-hankkeen opinnäytetyöt edustavat pitkäjänteistä työtä YAMK-opetuksen ja TKI-työn integroimiseksi. Opinnäytetyöt tuottivat merkittävää uutta tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten arkielämän eettisistä ongelmista ja ratkaisukeinoista. Sosionomit ja palveluohjaajat ovat ammattiryhmiä, joiden eettisistä ongelmista on vain vähän aiempaa tutkittua tietoa. Opinnäytetyöt tuottivat spesifiä tietoa ammattilaisten ajankohtaisista eettistä ongelmista sekä ehdotuksia työelämän käytänteiden kehittämiseksi. Opiskelijat ovat voineet hyödyntää tutkimustuloksia uusissa työtehtävissä, joita on avautunut YAMK-tutkinnon myötä. Tuloksia on esitelty myös opetuksessa ja työelämäseminaareissa.

Tutkimuksen menetelmät ovat kansainvälisesti tunnettuja moraalipsykologisen tutkimuksen menetelmiä, mutta niitä ei ole aiemmin käytetty ammattilaisten eettisten ongelmien tutkimisessa. Tuloksia on levitetty kansainvälisen vertaisarvioidun julkaisun kautta. Artikkelia oli ladattu 2608 kertaa 17.2. 2021 mennessä.

Opinnäytetyöprosessin aikana ratkottiin paljon tutkimustyöhön käytännön ongelmia, tehtiin kehittämisehdotuksia ja luotiin niiden pohjalta uusia käytäntöjä Laureassa. Uudet käytännöt koskivat tutkimusetiikkaa, tietoturvaa, analyysiohjelmia, lähdemerkintöjä, open access -käytäntöjä ja julkaisupalkkioita. Jopa opiskelijoiden kokemaan eriarvoisuuteen ohjauksessa ja opinnäytetyön arvioinneissa jouduttiin ottamaan kantaa. Ohjaaja ja opiskelijat joutuivat venymään epämukavuusalueelle useita kertoja. Esimerkiksi korjattu vertaisarvioitu artikkeli tuli jättää arvioitavaksi jouluaattona.

Lisätietoja: