Siirry sisältöön

Huolenpitoa ja oikeudenmukaisuutta? COPE-hankkeen opinnäytetyöt

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työssään kohtaamilla ongelmilla on usein eettinen ulottuvuus: Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein? Laadukas ammattiauttajan työ edellyttää eettisten ongelmien tunnistamista ja ratkaisemista. Useimmiten ratkaisua haetaan huolenpidon ja oikeudenmukaisuuden etiikkoina tunnettujen ajattelutapojen avulla.

Tutustu ratkaisuun

COPE-hankkeessa toteutetut opinnäytetyöt tuottivat uutta tietoa ammattilaisten ajankohtaisista eettistä ongelmista sekä ehdotuksia eettisen toimintakulttuurin kehittämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Samalla opinnäytetyöt edustavat pitkäjänteistä työtä YAMK-opetuksen ja TKI-työn integroimiseksi.

TKI-in­no­vaa­tion tausta

Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa hankkeessa Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa (COPE, 2016-2019) tutkittiin ammattilaisten uusia osaamistarpeita. 

Laurean osahankkeessa toteutettiin neljä YAMK-opinnäytetyötä ja kaksi pro gradu -tutkielmaa sote-ammattilaisten ajankohtaisista eettisistä ongelmista ja ratkaisukeinoista. Aineisto opinnäytetöihin saatiin hankkeen laajasta kyselystä, johon vastasi kaikkiaan yli 1600 työntekijää sote-uudistuksen edelläkävijäorganisaatioista.

TKI-in­no­vaa­tion kuvaus

Opiskelijat rekrytoitiin Eettinen toiminta ja päätöksenteko-opintojaksolta, jolla pohjustettiin tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Opiskelijat keskustelivat omakohtaisista eettisistä ongelmista luottamuksellisesti suljetuissa verkkoryhmissä sekä analysoivat ongelmat huolenpidon ja oikeudenmukaisuuden etiikkojen näkökulmista kirjallisessa tehtävässä. Näin tutkimuksen viitekehys tuli heille tutuksi ja he innostuivat aiheesta.

Opinnäytetyöohjaus toteutettiin yhteisissä työpajoissa. Työpajoissa opeteltiin eettisten ongelmien analyysimenetelmät, jotka tuottivat sekä laadullista että määrällistä tietoa. Jokainen opiskelija tutki valitsemansa ammattiryhmän ongelmat ja ratkaisukeinot omassa opinnäytetyössään. Opiskelijat edustivat sosiaali- ja terveysalojen erilaisia työkuvia. Työpajoissa virisi runsaasti keskustelua erilaisista ammatillisista painotuksista ja toimintavoista eettisten ongelmien ratkaisuissa.

Yhden opinnäytetyön ja pro gradu -tutkielman tulokset julkaistiin tammikuussa 2020 kansainvälisessä journalissa, jonka teemanumeron aiheena oli sosiaalityön ajankohtaiset eettiset ongelmat. Artikkeli oli opinnäytetyönohjaajan ja kahden opiskelijan yhteisartikkeli, joka kävi läpi tieteellisen vertaisarvioinnin. Näin opinnäytetöiden tulokset pääsivät osaltaan osallistumaan kansainväliseen keskusteluun sosiaalityön muutoksesta uusliberalismin aikakaudella.

Mikä TKI-in­no­vaa­tios­sa on ai­nut­laa­tuis­ta?

COPE-hankkeen opinnäytetyöt edustavat pitkäjänteistä työtä YAMK-opetuksen ja TKI-työn integroimiseksi. Opinnäytetyöt tuottivat merkittävää uutta tietoa ammattilaisten eettisistä ongelmista ja ratkaisukeinoista sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa. Sosionomit ja palveluohjaajat ovat ammattiryhmiä, joiden eettisistä ongelmista ei ole juurikaan aiempaa tutkimustietoa. Opinnäytetyöprosessi ja tulokset lisäsivät ymmärrystä moniammatillisen yhteistyön tärkeydestä asiakkaan parhaaksi.

Opinnäytetyöt tuottivat ehdotuksia työyhteisöjen eettisen toimintakulttuurin kehittämiseksi. Näitä opiskelijat ovat päässeet hyödyntämään uusissa työtehtävissä YAMK-tutkinnon myötä. Korona-aikana moninaiset kysymykset asiakkaiden huolenpidosta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta ovat nousseet keskiöön. Tuloksia on esitelty myös opetuksessa ja työelämäseminaareissa. Ne ovat levinneet myös suuren yleisön keskuuteen. Opinnäytetöitä on ladattu luettavaksi yli 4000 kertaa reilun kahden vuoden aikana.

Tutkimuksen menetelmät ovat kansainvälisesti tunnettuja moraalipsykologisen tutkimuksen menetelmiä, joita ei ole aiemmin käytetty ammattilaisten eettisten ongelmien tutkimisessa. Tuloksia on levitetty kansainvälisesti vertaisarvioidun julkaisun kautta. Artikkelia oli luettu 3219 kertaa 23.4. 2021 mennessä.

Opinnäytetyöprosessin aikana ratkottiin paljon tutkimustyöhön liittyviä käytännön ongelmia ja luotiin niiden pohjalta uusia laurealaisia käytäntöjä. Ne koskivat tutkimusetiikkaa, tietoturvaa, analyysiohjelmia, lähdemerkintöjä, open access -käytäntöjä, julkaisupalkkioita ja opinnäytetöiden arviointikriteerejä. Ohjaaja ja opiskelijat joutuivat venymään epämukavuusalueelle lukuisia kertoja. Esimerkiksi korjattu vertaisarvioitu artikkeli tuli jättää arvioitavaksi jouluaattona.

COPE-hankkeen opinnäytetyöprojektiin osallistuivat sosionomit Elina Kallunki ja David Palm, terveydenhoitajat Anita Muhonen ja Birgitta Tetri sekä sosiaalityöntekijä Heidi Luostari. Opinnäytetöiden ohjaajana toimi yliopettaja, COPE-hankkeen vetäjä Soile Juujärvi.

Lisätietoja: