Siirry sisältöön

Vastuullinen ja avoin TKIO

Vastuullinen ja avoin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä oppiminen (TKIO) otetaan huomioon Laureassa monella eri tavalla. Laurean avoimuuden tiekartta määrittelee  Laurean avoimuuden periaatteet ja tavoitteet.

Vastuullisuus ja avoimuus ovat strategisia lähtökohtia, joita toteutetaan käytännön toiminnassa Laureassa ja yhteistyössä kumppaneiden kanssa arvojen, linjausten ja ohjeistusten ohjaamalla tavalla. 

Laurean avoimuuden tiekartta määrittelee Laurean avoimuuden periaatteet ja tavoitteet. Tiekartta soveltaa kansallisia linjauksia Laurean toimintaympäristöön ja käytäntöihin. Tiekartan liitteenä on Avoimuuden tiekartta Excel-tiedosto (sijaitsee intranetissä), jossa kuvataan kehittämiskohteiden toimenpiteet, aikataulut, vastuut ja seuranta. Laurean avoimuuden linjaus on tuotettu Avoimuuden tiekartta -työryhmässä vuosina 2022–2023, ryhmän kokoonpano löytyy kohdasta 7: Linjauksen tuottaminen ja päivittäminen.

Laurean avoimuuden tiekartta

 • 1 Johdanto 

  Korkeakoulut ovat sitoutuneet Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020–2025. Julistuksessa on neljä osa-aluetta, joista julkaistaan linjauksia sekä niitä tarkentavia suosituksia. Osa-alueet ovat:  

  • Toimintakulttuurin avoimuus 
  • Oppimisen ja opetuksen avoimuus 
  • Aineistojen ja menetelmien avoimuus 
  • Julkaisujen avoimuus.

   

  Linjauksissa ja suosituksissa on määritelty periaatteita, tavoitteita, toimenpiteitä ja aikatauluja korkeakouluille avoimuuden edistämiseksi. Avoimuuden kansallista toimintaa koordinoi Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) Opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuttamana (Avointiede.fi).  

  Laurean profiili avoimessa TKIO-toiminnassa vahvistaa TKI-integroitua oppimista, oppimateriaalien ja oppimisen laatua, TKI-hankkeita, Laurean kilpailukykyä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.   

  Laurea vahvistaa toiminnan laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta avoimuutta hyödyntämällä. Tavoite saavutetaan integroimalla koulutusta, TKI:ta ja liiketoimintaa toisiinsa. Koulutus mahdollistaa vankan perustan osaamisen substanssialueilla. TKI mahdollistaa uuden tiedon ja löydökset, opetuksen tuoreuttamisen ja uudet palvelut. Liiketoiminnassa osaaminen ja löydökset palastellaan siten, että niitä voidaan tehokkaasti hyödyntää ja kohdentaa eri asiakasryhmille.  

  Laurean avoimuuden linjauksen tarkoituksena on koota kansallisissa linjauksissa ja suosituksissa muodostettuja periaatteita ja tavoitteita sekä soveltaa niitä ammattikorkeakoulujen ja Laurean toimintaympäristöön ja käytäntöihin. Tämä varmistaa kansallisten tavoitteiden huomioimisen Laurean avoimuuden kehittämisessä ja luo pohjan Laurean avoimuuden kehittyneisyyden arvioinnille ja kehittämiskohteiden määrittämiselle. Linjauksen liitteenä on Excel, jossa kuvataan kehittämiskohteiden toimenpiteet, aikataulut, vastuut ja seuranta.  

  Linjaus ja toimenpiteet muodostavat Laurean avoimuuden tiekartan, jossa tunnistetaan avoimuuden edistämisen haasteita, mahdollisuuksia ja luontevat kiinnityskohdat laurealaiseen toimintaan sekä kyetään tuottamaan näiden pohjalta ratkaisuehdotuksia haasteisiin. Lisäksi tunnistetaan tilanteita, joissa Laurean kannattaa pyrkiä vaikuttamaan kansallisiin linjauksiin ja suosituksiin, ja tehdä ehdotuksia Laurean lausunnoiksi ja ehdotuksiksi. Tiekartassa luodaan myös reitti sujuvalle avoimen aineiston hyödyntämiselle Laurean liiketoiminnassa. 

  Laurean avoimuuden linjaus on tuotettu Avoimuuden tiekartta -työryhmässä vuonna 2022. Työryhmän jäsenet on lueteltu linjauksen lopussa. Linjaus on päivitetty tammikuussa 2024. 

 • 2 Toimintakulttuurin avoimuus 

  Vastuullisuus, avoimuus ja vaikuttavuus ovat arvoja, joita toteutetaan Laureassa strategisten linjausten ja ohjeistusten suuntaamalla tavalla käytännön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä oppimistoiminnassa (Avoin TKIO) ja yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Vastuullinen, avoin ja vaikuttava toimintakulttuuri koskettaa kaikkia laurealaisia. Laurean arvot Strategia 2030 - Laurea-ammattikorkeakoulu 

  Avoimella toimintakulttuurilla tarkoitetaan TKIO:n toimintaympäristöä ja käytäntöjä, jotka tukevat ja mahdollistavat avoimuuden. TSV:n toimintakulttuurin avoimuuden linjauksessa painotetaan palveluiden, kannustimien, vastuullisuuden, vuorovaikutuksen ja arvioinnin merkitystä toimintakulttuurin kehittämisessä.  

  Avoimuuden toteutumista ja kehittymistä seurataan kansallisella seurannalla, jossa kerätään tietoa avoimuuden tilasta korkeakouluissa. Tietoa kerätään mm. Virrasta, Tutkimustietovarannosta (tiedejatutkimus.fi) ja Avointen oppimateriaalien kirjastosta (aoe.fi) sekä joka toinen vuosi tehtävällä kansallisella kyselyllä (2022, 2024).   

  Periaatteet 

  1. Laurea on sitoutunut vastuullisuuteen ja yhdessä tekemiseen, joissa luotettavuus, eettisyys, toistettavuus, kestävyys ja läpinäkyvyys ovat reunaehtoja avoimuudelle.  
  2. Laurea hyödyntää avoimen TKIO:n kehittämisessä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, kun se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista. 
  3. Laurea ylläpitää palveluja, kannustimia ja hyvien käytäntöjen jakamisen käytäntöjä avoimen toimintakulttuurin edistämiseksi.  
  4. Laurea on sitoutunut kansalliseen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen sekä seurantaan. 

   

  Tavoitteet vuoteen 2025 mennessä 

  • Tavoite 1: Avoimuuden ja liiketoiminnan synergia tunnistetaan ja hyödynnetään toimintaa tehostavalla ja vaikuttavalla tavalla. 
  • Tavoite 2: Avoimen TKIO:n palvelut ja tuki vastaavat laurealaisia tarpeita.  
  • Tavoite 3: Opiskelijat ja henkilöstö osaavat toimia avoimessa toimintakulttuurissa vastuullisesti ja juridisesti oikealla tavalla. 
  • Tavoite 4: Laurea saavuttaa kansallisessa avoimuuden arvioinnissa vähintään tason 4/5. 


  Alla olevassa kuvassa esitellään tavoitteet visuaalisessa muodossa. Klikkaa kuvaa, niin pääset tutustumaan kuvaan isompana.

 • 3.1 Oppimisen avoimuus: Avoimet oppimateriaalit 

  Avoimilla oppimateriaaleilla tarkoitetaan minkä tahansa muotoisia ja millä tahansa välineellä käytettäviä, opetus- ja oppimistarkoitukseen osittain suunniteltuja materiaaleja tai informaatiota, jotka ovat: 

  • vapautettu yleiseen käyttöön tai   
  • jaettu avoimella lisenssillä, joka antaa muille kuin tekijälle oikeuden maksuttomaan pääsyyn, uudelleenkäyttöön, uudelleen soveltamiseen, muokkaukseen ja edelleen jakamiseen.   

  Laurea-ammattikorkeakoulu kannustaa henkilökuntaa ja opiskelijoita hyödyntämään, luomaan, ja julkaisemaan avoimia oppimateriaaleja opiskelijakokemuksen laadun parantamiseksi, oppimismahdollisuuksien lisäämiseksi ja tarjoamiseksi kaikille sekä opetuskäytäntöjen parantamiseksi.  

  Periaatteet 

  1. Laurea-ammattikorkeakoulu kannustaa henkilökuntaa ja opiskelijoita hyödyntämään, luomaan ja julkaisemaan avoimia oppimateriaaleja.  
  2. Avointen oppimateriaalien hyödyntäminen, luominen ja julkaiseminen on jokaisen omassa harkinnassa, ellei toisin ole esimerkiksi hanketyössä tai TASissa sovittu.   
  3. Laureassa noudatetaan tekijänoikeuksia ja avointa lisensointia koskevia ohjeistuksia. Avoimia oppimateriaaleja käytettäessä noudatetaan materiaalin käyttöluvan ehtoja.  
  4. Kaikkien käytettyjen ja luotujen avointen oppimateriaalien on oltava voimassa olevan tietosuoja- ja saavutettavuuslainsäädännön mukaisia.  
  5. Laurea-ammattikorkeakoulussa hyödynnetyt, luodut ja julkaistut avoimet oppimateriaalit ovat tarkoituksenmukaisia ja laadukkaita.  
  6. Laurea-ammattikorkeakoulu tarjoaa yhteistyössä kansallisten toimijoiden kanssa tukipalveluita ja alustoja avointen oppimateriaalien hyödyntämiseen, luomiseen ja julkaisemiseen.  

   

  Tavoitteet vuoteen 2025 mennessä 

  • Tavoite 1: Laurealla on vakiintuneet käytänteet avointen oppimateriaalien ajantasaisuuden, laadun, saavutettavuuden sekä tietosuoja- ja tekijänoikeuslainsäädännön mukaisuuden varmistamiseen.  
  • Tavoite 2: Laureassa tuotettujen Avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi) julkaistujen avointen oppimateriaalien määrä ja hyödyntämisaste kasvaa.   
  • Tavoite 3: Avointen oppimateriaalien hyödyntämiseen, luomiseen ja julkaisemiseen on kehitetty kannusteita ja meritoitumiskäytänteitä.  
  • Tavoite 4: Laurea on luonut toimintatavan, jolla edistetään henkilöstön osaamista oppimateriaalien avoimuuteen ja avoimeen lisensointiin liittyvissä kysymyksissä.  
  • Tavoite 5: Laureassa on nimetty taho oppimateriaalien avoimuuden edistämiseen ja julkaisemisen tukemiseen. 
  • Tavoite 6: Laureassa on sujuva toimintatapa tunnistaa tuotettujen oppimateriaalien kaupallisen ja sisäisen käytön sekä avaamisen hyötynäkökohdat sekä luotu hyödyntämisprosessit eri tarkoituksiin ja jatkokäyttöön.  

   

  Alla olevassa kuvassa esitellään tavoitteet visuaalisessa muodossa. Klikkaa kuvaa, niin pääset tutustumaan kuvaan isompana.

   

 • 3.2 Oppimisen avoimuus: Avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt 

  Avoimilla oppimis- ja opetuskäytännöillä tarkoitetaan käytänteitä, joilla oppimisesta ja opetuksesta tehdään läpinäkyvää, jaettavaa ja jatkojalostettavaa. Tällaisia käytänteitä ovat esimerkiksi: 

  • vertaisoppiminen ja opetuksen kehittäminen opiskelijoiden, tutkijoiden ja opetushenkilökunnan ja muun yhteiskunnan välillä  
  • opiskelijoiden osallistaminen oppimispolkujensa suunnitteluun ml. oppilaitoksen ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  • opetustarjonnan avaaminen laajalle yleisölle (esim. MOOC-kurssit) 
  • opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvien aineistojen jakaminen ja jatkohyödyntäminen (esim. opetussuunnitelmat, arviointimenetelmät, ohjeistukset, kokemukset opettamisen toteutuksesta ja oppimisesta)  
  • avointen oppimateriaalien käyttö, jatkokehitys ja yhteiskehittely (esim. videot, podcastit, kirjalliset materiaalit).  

  Tavoitteet vuoteen 2025 mennessä 

  • Tavoite 1: Laurea edistää avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen hyödyntämistä ja tukee opetuksen, oppimisen ja TKI-toiminnan yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja jakamista.   
  • Tavoite 2: Laurea tarjoaa oppijoille mahdollisuuksia ja tukea avoimeen oppimiseen.   
  • Tavoite 3: Laurea edistää avoimen oppimisen roolia korkeakoulun yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. 

   

  Alla olevassa kuvassa esitellään tavoitteet visuaalisessa muodossa. Klikkaa kuvaa, niin pääset tutustumaan kuvaan isompana.

 • 3.3 Oppimisen avoimuus: Opinnäytetyöt 

  Tietosuojalainsäädäntö, tutkimusetiikka ja aineistonhallinta koskevat myös opinnäytetöitä. Laurean opetussuunnitelma, ohjeistukset, oppimateriaalit, palvelut ja opinnäytetyön ohjaaja huolehtivat siitä, että opiskelija ymmärtää perusasiat tutkimuksen aineistonhallinnasta, tietosuojakysymyksistä, tutkimusetiikasta sekä tietosuojalainsäädännön mukaisista tallennuspaikoista.    

  Laurea edistää opinnäytetöiden tekemistä aidoissa työelämälähtöisissä projekteissa tai hankkeissa, joissa pyritään avointen toimintamallien toteuttamiseen periaatteella “niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin tarpeen”.   

  Laurea suosittaa opiskelijoita tallentamaan opinnäytetyön Theseus-julkaisuarkiston avoimeen kokoelmaan käyttörajatun kokoelman asemasta. Opiskelija valitsee kuitenkin aina itse avoimen ja käyttörajatun kokoelman välillä sekä mahdollisen lisenssin.  

  Periaatteet: 

  1. Laurean opinnäytetyössä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä, joka pitää sisällään aineistonhallinnan, tietosuojan ja tutkimusetiikan.
  2. Arvioitava opinnäytetyö on aina julkinen asiakirja.   
  3. Laurea suosittaa opinnäytetyön tallentamista Theseus-julkaisuarkiston avoimeen kokoelmaan. Suositeltavia lisenssejä ovat  CC BY ja CC BY-SA.   

   

  Tavoitteet vuoteen 2025 mennessä 

  • Tavoite 1: Laurean opetussuunnitelmaan sisällytetään aineistonhallinta.  
  • Tavoite 2: Opinnäytetyön ohjaaja ymmärtää opinnäytetyötä koskevat tietosuoja-, tutkimusetiikka- ja aineistonhallintakysymykset sekä osaa käyttää Creative Commons -lisenssejä.  Opinnäytetyön ohjaajia koulutetaan aineistonhallintasuunnitelmien ohjaamiseen.
  • Tavoite 3: Opiskelijoilla on käytettävissään aineistonhallinnan osaamista tukevaa ohjeistusta. 
  • Tavoite 4: Opinnäytetyön osana tehdään aineistonhallintasuunnitelma, jos opinnäytetyössä kerätään aineistoa. 

   

  Alla olevassa kuvassa esitellään tavoitteet visuaalisessa muodossa. Klikkaa kuvaa, niin pääset tutustumaan kuvaan isompana.

 • 4.1 Aineistojen ja infrastruktuurien avoimuus: Avoin ja FAIR tutkimusdata   

  Laurea kannustaa aineistojen tarkoituksenmukaiseen avaamiseen tutkittavien tietosuojan ja/tai yhteistyöyritysten liikesalaisuuksien sallimissa puitteissa. Suositeltavia lisenssejä ovat CC BY ja CC BY-SA. Jokainen laurealainen on vastuussa hyvän aineistonhallintatavan noudattamisesta.     

  Laurean aineistonhallinnan periaatteita sovelletaan opetukseen soveltuvin osin muun muassa opinnäytetöiden teossa, pitkittäisdatan keruussa opintojaksoilla sekä TKI-integroidussa opetuksessa.  

  Laurean avoin TKI-toiminta perustuu FAIR-periatteisiin ja avoimen tieteen viitearkkitehtuuriin (uusi arkkitehtuuri julkaistaan vuonna 2024) TKI-aineistojen elinkaaren hallinnassa. FAIR-periaatteiden mukaan aineiston tulee olla löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleen käytettävissä (Re-usable).   

  Vastuullinen aineistonhallinta ja datan elinkaaresta huolehtiminen on edellytys datan avaamiselle. Laurea ja kansalliset palvelut tarjoavat TKI-aineistonhallintainfrastruktuurin, joka pitää sisällään aineiston hallintaa, käyttöä, löydettävyyttä ja vastuullista sekä eettistä jakamista tukevia palveluita.  Laurea kouluttaa ja ohjaa käytännön aineistonhallinnan ja tietosuojan kysymyksissä, ohjeita löytyy Laurean Intrasta sekä Avoin TKI-toiminta -oppaasta.   

  Periaatteet: 

  1. Jokainen Laurean henkilökuntaan kuuluva vastaa osaltaan hyvästä aineistonhallintatavasta.   
  2. Hankkeissa tehdään aineistonhallintasuunnitelma (DMP). Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa.    
  3. Aineistonhallintasuunnitelmassa huomioidaan lainsäädännölliset näkökohdat ja tutkimuseettiset kysymykset soveltaen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä.  
  4. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Laurean tietosuojaohjetta (linkki vie sisäiseen intranettiin) mm. tutkittavien informoinnista ja tarvittavien suojatoimenpiteiden varmistamisesta ja tarpeen mukaan tehdään erillinen tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi. 
  5. Aineistot tallennetaan ja avataan mahdollisuuksien mukaan luotettavassa kansallisessa tai kansainvälisessä tallennuspalvelussa tai arkistossa.   
  6. TKI-datojen metatiedot tallennetaan Reportroniciin, mistä tiedot siirtyvät Laurean Datakatalogiin sekä kansalliseen Tiede- ja tutkimus -portaaliin. 
  7. TKI-datojen tekijyydestä, omistajuudesta, käyttöoikeuksista, käyttöehdoista sekä pitkäaikaissäilytyksestä sovitaan mahdollisimman varhain ja selkeästi.   
  8. Laurea tarjoaa TKI-hankkeiden saataville moniammatillisen datapalvelun, joka mahdollistaa hankkeen aikaisen aineistonhallinnan ja aineistojen avaamisen.  

   

  Tavoitteet vuoteen 2025 mennessä 

  • Tavoite 1: Laurean uusi datanhallintainfrastruktuuri mallinnetaan, ohjeistetaan ja viestitään. 
  • Tavoite 2: Aineistonhallinnan palvelut kuvataan ja vastuutetaan. 
  • Tavoite 3: Kaikille aloittaville TKI-hankkeille luodaan osana laadunhallintaa aineistonhallintasuunnitelmat, joissa on huomioitu TKI-datan elinkaaren vaiheet.  
  • Tavoite 4: Laurean TKI-hankkeet avaavat metadatansa. Kuvailun avulla data nousee Laurean datakatalogiin sekä tiede ja tutkimus -portaaliin Laurean tuloksiksi. Mahdollisuuksien mukaan data avataan kansallisissa tai kansainvälisissä palveluissa ja data-arkistoissa.   
  • Tavoite 5: Laurean henkilökunta ja opiskelijat tietävät, mitä aineistonhallinta on ja mitä siinä tulee huomioida. Laurea hyödyntää tuottamaansa dataa opintojaksoilla, hankkeissa ja oman toiminnan kehittämisessä. 
  • Tavoite 6: Laurea seuraa osana laatujärjestelmää tulosten indikaattoreina hankkeiden aineistonhallintasuunnitelmien, metadatan sekä avattavan dataa määrää.  

   

  Alla olevassa kuvassa esitellään tavoitteet visuaalisessa muodossa. Klikkaa kuvaa, niin pääset tutustumaan kuvaan isompana.

 • 4.2 Aineistojen ja infrastruktuurien avoimuus: Pitkittäisdata 

  Sopimuksessaan Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa Laurea on sitoutunut rakentamaan vaikuttavuutta opetuksen ja TKI-toiminnan integraatiolla. Erityinen vahvuus luodaan uudella toimintatavalla, jossa tutkintoon johtavassa koulutuksessa kerätään systemaattisesti korkeakoulun kaikilla osaamisalueilla pitkittäistä tutkimusdataa, joka tuottaa uniikin ja avoimen tutkimusaineiston koko yhteiskunnan käyttöön.  

  Pitkittäistutkimus on tutkimusstrategia, jossa saman ilmiön muutosta ja kehitystä seurataan pitkän, jopa useita vuosikymmeniä kattavan aikavälin kuluessa. Pitkittäistutkimus tarjoaa näkymän muutosten, trendien ja syy-seuraussuhteiden seurantaan, jota muiden tutkimusmenetelmien avulla on vaikeaa saavuttaa.   

  Toimintatapa antaa mahdollisuuden kehittää opetusta ja oppimista. Pitkittäisdatan keräämisen tavoite on vaikuttavuuden rakentaminen tuottamalla tutkimusdataa yhteiskunnan käyttöön avaamalla data.   

  Tavoitteena on integroida pitkittäisdatan keräämistä opintojaksojen lisäksi TKI-toimintaan eli edistää myös avointa TKI-integroitua oppimista.  

  Laurean pitkittäisdatan keruun periaatteet: 

  1. Pitkittäsdataa rakennetaan hyvän tieteellisen käytännön ja aineistonhallinnan periaatteiden mukaisesti (FAIR). 
  2. Datan keruussa painotetaan yhteiskunnallisia ilmiöitä ja vaikuttavuutta. 
  3. Laurea avaa dataa yhteiskunnan käyttöön avoimena datana. 

   

  Tavoitteet vuoteen 2025 mennessä 

  • Tavoite 1. Laureassa syntyy laadukasta pitkittäisdataa, joka avataan koko yhteiskunnan käyttöön.  
  • Tavoite 2. Laurea tarjoaa tukea pitkittäisdatan tutkimussuunnitelman tekoon, datan keräämiseen, datan avaamiseen ja metadatan luomiseen. 
  • Tavoite 3. Laurean opettajilla ja opiskelijoilla on osaamista pitkittäisdatan keräämiseen. 

   

  Toimenpiteet  

  • Kuvataan liitteessä.
 • 4.3 Aineistojen ja infrastruktuurien avoimuus: Menetelmien ja infrojen avoimuus 
  Tavoitteet vuoteen 2025 mennessä 
  • Tavoite 1. Laureassa luodaan kokonaiskuva siitä, minkälaisia tutkimusinfrastruktuureja Laureassa on. 
  • Tavoite 2. Laureassa kartoitetaan avointen menetelmien merkitystä Laurean TKI-toiminnalle. 
  • Tavoite 3. Laurea kannustaa avaamaan menetelmiä (esimerkiksi kyselylomakkeen tai haastattelurungon) aineiston avaamisen yhteydessä.

   

 • 5 Julkaisujen avoimuus  

  Avoin julkaiseminen tarkoittaa, että julkaisu on verkossa välittömästi kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja esteettömästi luettavissa, tulostettavissa ja kopioitavissa vähintään ei-kaupalliseen käyttöön (Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 20202025, 2019). Avoin julkaiseminen lisää julkaisujen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä mahdollistaa työn tulosten hyödyntämisen eri tahojen toimesta. Se myös lisää organisaation toiminnan läpinäkyvyyttä sekä tukee vuorovaikutusta yhteiskunnan muiden toimijoiden, kuten esimerkiksi päättäjien, yritysten, organisaatioiden ja kansalaisten, kanssa.    

  Periaatteet 

  1. Laurealaisen julkaisun tulee liittyä tekijän Laureassa tekemään työhön.  Julkaisun tekijöistä vähintään yksi on affilioitunut Laureaan. 
  2. Laurealaisessa julkaisutoiminnassa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä.  
  3. Laurea kannustaa henkilökuntaansa suosimaan avoimen julkaisemisen sallivia julkaisukanavia. Suositeltavia lisenssejä ovat esimerkiksi CC BY ja CC BY-SA. Myös muita CC-lisenssejä voi perustelluista syistä käyttää.  
  4. Laurean journaaleissa ja julkaisusarjassa käytetään avointa CC BY-SA 4.0 -lisenssiä. Audiovisuaalisissa julkaisuissa käytetään CC BY-ND  4.0 -lisenssiä.  
  5. Julkaisukanava ja julkaisutyyppi (artikkeli, podcast, video, työkirja jne) valitaan tarkoituksenmukaisesti siten, että laurealaisen työn tulokset tavoittavat erilaisia kohderyhmiä.   Julkaisukanavan valinnassa kiinnitetään huomiota avoimuuden ohella myös saavutettavuuteen.  
  6. Laurean julkaisutoiminta on monimuotoista. Laurea julkaisee niin ammatillisia kuin tieteellisiä artikkeleita, selvityksiä, podcasteja, videoita, työkirjoja kuin oppimateriaaleja kohderyhmän mukaisissa kanavissa.  Laurean julkaisukanavien julkaisut ovat saavutettavia ja laadukkaita.  
  7. Laurealaiset artikkelit rinnakkaistallennetaan tarkoituksenmukaisella tavalla, mikäli kustantajan käytänteet tämän sallivat. Laurean julkaisupalvelut vastaa rinnakkaistallennukseen tarvittavien lupien tarkistamisesta sekä artikkeleiden rinnakkaistallentamisesta ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistoon Theseukseen. 
  8. Laurean henkilökuntaa kannustetaan huomiomaan mahdolliset avoimen julkaisemisen kustannukset etukäteen. Yksittäisten julkaisujen avoimuudesta koituvat kustannukset tulee pyrkiä sisällyttämään hankebudjetteihin.  
  9. Laureassa seurataan avoimen julkaisemisen määrää ja kokonaiskustannuksia.  Kustannuksiin lasketaan mm. APC-maksut, julkaisuarkiston kulut ja julkaisujen tilausmaksut. Tieteellisten artikkeleiden APC-maksut tulee ilmoittaa julkaisupalveluille, jotka vievät maksut kansainväliseen OpenAPC-palveluun. 

   

  Tavoitteet vuoteen 2025 mennessä

  Laurean julkaisee monipuolisesti erilaisia, eri kohdeyleisöjä palvelevia julkaisuja. Monimuotoinen julkaisemiseminen edellyttää erilaista osaamista, ja tavoitteiden toteutuminen on koko Laurean yhteinen asia. Palveluiden tuotannossa tehdään yhteistyötä Laurean sisällä. 

  • Tavoite 1. Vähintään 95 % Laurean julkaisuista julkaistaan avoimesti. 
  • Tavoite 2. Vähintään 50 % Laurean julkaisuista julkaistaan avoimissa ulkoisissa kanavissa.  
  • Tavoite 3. Laurealaiset julkaisevat vähintään 120 avointa tieteellistä julkaisua vuodessa tai vähintään 15 % Laurean julkaisuista on avoimesti julkaistuja tieteellisiä julkaisuja. 
  • Tavoite 4. Vähintään 75 % laurealaisista tiimeistä on ollut tekijänä vähintään yhdessä avoimessa julkaisussa 

   

  Toimenpiteet  

  • Kuvataan liitteenä olevassa Excelissä 

   

   

 • 6 Lähteet ja taustadokumentit   

  Yleiset 

   

  Toimintakulttuurin avoimuus 

   

  Oppimisen avoimuus 

  Sivun oikeasta reunasta löytyy linkit avointen oppimateriaalien laatukriteereihin, saavutettavuusoppaaseen, meritoitumis- ja tekijänoikeussuosituksiin sekä osaamiskriteereihin.  

  • Osalinjaus opinnäytetöiden avoimuudesta julkaistaan vuonna 2024. 

   

  Aineistojen ja infrastruktuurien avoimuus 

   

  Julkaisujen avoimuus 

   

   

 • 7 Linjauksen tuottaminen ja päivittäminen 

  Avoimuuden linjausluonnoksen on tuottanut Laurean Avoimuuden tiekartta vuosina 2022–2023 -työryhmä hyödyntäen Laurean dokumentteja, TSV:n avoimuuden linjauksia ja suosituksia sekä näkemyksiään. Lisäksi Julkaisupalvelut on työstänyt julkaisemisen avoimuuteen liittyviä periaatteita, tavoitteita ja kehittämiskohteita. 

  Ryhmään on kuulunut seuraavat jäsenet: 

  • Aino Helariutta, siht. 
  • Katriina Knuuti 
  • Ilkka Kurkela 
  • Jari Kyrö 
  • Hanna Lahtinen, pj. 
  • Anssi Mattila 
  • Minna Marjamaa 
  • Jarmo Seppälä 


  Linjausluonnos on ollut Laurean henkilöstön
  kommentoitavana syyskuussa 2022 ja kommentit on huomioitu linjauksen viimeistelyssä. Linjausluonnos on käsitelty elokuussa 2022 Koulutuksen johtoryhmässä ja tammikuussa 2023 TKI-johtoryhmässä. Linjausta päivitetään tarpeen mukaan, esimerkiksi kansallisten linjausten päivittymisen tai uusien linjausten julkistamisen yhteydessä. Laurean Avoin kulma koordinoi päivittämistä.  

  Linjaus on päivitetty tammikuussa 2024, jolloin on huomioitu TSV:n edellisvuonna julkaistu menetelmien ja infrastruktuurien osalinjaus. Linjausta päivitetään tarpeen vaatiessa.

Seuranta ja vaikuttavuus

Lisätietoja: