Siirry sisältöön

Vastuullinen ja avoin TKIO

Vastuullinen ja avoin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä oppiminen (TKIO) otetaan huomioon Laureassa monella eri tavalla.

Vastuullisuus ja avoimuus ovat strategisia lähtökohtia, joita toteutetaan käytännön toiminnassa Laureassa ja yhteistyössä kumppaneiden kanssa arvojen, linjausten ja ohjeistusten ohjaamalla tavalla. Avoimuuden osaamista kehitetään yhteistyössä digitaalisuuden, palvelumuotoilun, ennakoinnin ja yhteiskehittämisen kanssa. Kansalaistiede ja kansalaisten osallistaminen oman toimintaympäristönsä, yhteisönsä ja hyvinvointinsa kehittämiseksi on keskeistä. 

Laurea vahvistaa avoimuuden osaamista ja toteutumista kouluttamalla ja tukemalla henkilökuntaa ja opiskelijoita. Avoin kulma on laurealainen palvelutoiminta ja verkosto, jossa käsitellään avoimuuteen liittyviä kysymyksiä ja haasteita. Avoin kulma toimii yhteistyössä kansallisessa verkostossa sekä edistää avoimuuden toimintamalleja, ohjeistuksia ja koulutuksia Laureassa. 

Avoin toimintakulttuuri  

Laurea-ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavia arvoja ovat avoimuus, vaikuttavuus ja vastuullisuus.  

Avoimuus merkitsee arvona kaikkien toimintojen läpinäkyvyyttä. Jaamme korkeakouluyhteisössä avoimesti osaamista, tietoa ja materiaaleja. Avoimuus rakentaa näin keskinäistä luottamusta. 

Vaikuttavuus arvona ohjaa kaikkea tekemistämme. Laurean yhteiskunnallinen vaikuttavuus tarkoittaa työelämäosaamisen ja elinvoiman kehittymistä Uudellamaalla. 

Vastuullisuus arvona tarkoittaa vastuun ottamista oman työmme tuloksista ja yhdessä tekemisestä. Laureassa huomioimme kaikessa toiminnassamme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen. Luomme uusia kestävän kehityksen ratkaisuja opetuksen ja TKI-toiminnan avulla. 

Toimintakulttuuriin kuuluvat pyrkimys avoimuuteen lakien, eettisyyden ja sopimusten mahdollistamalla tavalla, avoimuutta tukevat palvelut ja infrastruktuurit, sekä avoimuuteen kannustaminen ja avoimuuden arviointi. 

Laurea saavutti vuonna 2020 Opetus ja kulttuuriministeriön avoimuuden kypsyystasotarkastelussa ylimmän tason 5/5. Laurealainen profiili, kehittämiskohteet ja vastuut kuvataan Avoimuuden tiekartassa, joka ohjaa avoimuuden kehittymistä vuoteen 2025 saakka. Kartta valmistuu vuoden 2022 aikana. 

Laurea on sitoutunut kansallisen julistuksen sekä sitä täsmentävien linjausten ja suositusten samoin kuin avoimuuden arviointien toteuttamiseen. Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) koordinoi kansallista avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämistä ja tutkimusyhteisön toimintaa neljällä osa-alueella: 

  1. Toimintakulttuurin avoimuus
  2. Oppimisen avoimuus
  3. Julkaisujen avoimuus
  4. Datan avoimuus 

Seuraavassa esitellään tarkemmin Julkaisemisen, TKI-toiminnan ja Oppimisen avoimuutta Laureassa. 

Avoin julkaiseminen 

Avoimesti saatavilla oleva julkaisu on kenen tahansa luettavissa, milloin ja missä tahansa internetin kautta.  

Vuonna 2021 95% Laurean julkaisuista julkaistiin avoimesti.  Avoimuuden kulmakiviä ovat Laurean omat CC BY-SA 4.0-lisensoidut julkaisukanavat, Laurea Journal ja Laurea julkaisut, sekä henkilökunnan artikkeleiden rinnakkaistallentaminen Theseukseen kustantajien sallimalla tavalla.  

Laurea kannustaa henkilökuntaa suosimaan avoimia julkaisukanavia, ja Laureassa on luotu prosessi APC-maksujen käsittelemistä varten. Julkaisupalveluiden henkilökunta tukee avointen julkaisukanavien etsimisessä sekä neuvoo henkilökuntaa julkaisujen tai niiden osien avoimeen lisensointiin liittyvissä kysymyksissä. 

Avoimuus TKI-toiminnassa 

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa aineistojen, tulosten, menetelmien ja julkaisujen avaamista siten, että ne ovat mahdollisimman laajalti eri tahojen hyödynnettävissä. Avaaminen tehdään tutkimusetiikan ja juridiikan sallimissa puitteissa.  

Avoimuus lisää TKI-toiminnan läpinäkyvyyttä. Se myös mahdollistaa aineistojen ja tulosten uudelleenkäytön, ja yhtenä tavoitteena onkin edistää TKI-toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä innovaatioiden leviämistä.  

Laureassa avointa TKI-toimintaa edistetään muun muassa tulosten avoimuudella, aineistonhallinnan avulla sekä avaamalla TKI-dataa. Avoimuus kulkee käsikädessä yhteiskehittämisen kanssa, ja sekä avoimuuden että yhteiskehittämisen avulla pyritään mahdollistamaan yritysten, yhteisöjen, päättäjien ja kansalaisten osallisuus tutkimustiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen.  

Laurean strategisena tavoitteena on pitkittäisdatan kerääminen opintojaksoilla. Valituilla opintojaksoilla kerätään tiettyihin ilmiöihin kuuluvaa data-aineistoa, joka kumuloituu ja rikastuu vuosittain. Dataa voidaan hyödyntää opintojaksoilla, koulutus- ja TKI-toiminnassa. Dataa pyritään avaamaan soveltuvasti, jolloin se hyödyttää yhteiskunnallista hyvinvointia ja kehittymistä.  

Laurean aineistonhallintapolitiikka 

Laurean aineistonhallintakäytännöt perustuvat ns. FAIR-periaatteisiin, joiden mukaisesti aineiston tulee olla löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleen käytettävissä (Re-usable). 

Laurea kannustaa aineistojen tarkoituksenmukaiseen jakamiseen tutkittavien tietosuojan ja/tai yhteistyöyritysten liikesalaisuuksien sallimissa puitteissa. Jokainen laurealainen on vastuussa hyvän aineistonhallintatavan noudattamisesta. 

Laurea kouluttaa ja ohjaa käytännön aineistonhallinnan ja tietosuojan kysymyksissä, ohjeita löytyy Laurean Intrasta sekä Avoin TKI-toiminta -oppaasta. Laurea tarjoaa TKI-aineistonhallintainfrastruktuurin, joka pitää sisällään aineiston hallintaa, käyttöä, löydettävyyttä ja vastuullista sekä eettistä jakamista tukevia palveluita. 

Kysy lisää: datamanagement@laurea.fi 

Avoimeen TKI-toimintaan integroitu oppiminen 

Avoimeen TKI-toimintaan integroidulla oppimisella (TKIO) tarkoitetaan tutkimuksen, kehittämisen, innovaatiotoiminnan ja opetuksen toimivaa kokonaisuutta, jossa oppiminen ja opetus tapahtuvat työelämäyhteydessä todellisten ilmiöiden ja ongelmien ratkaisemisessa ja jossa huomioidaan avoimen TKI-toiminnan ja avoimen oppimisen näkökulmat. Avaamalla TKIO:ta parannetaan toiminnan laatua ja nopeutetaan tiedon tuottamista aluekehitystyössä. 

Laureassa opetuksen toteuttamisen lähtökohtana oleva kehittämispohjaisen oppimisen malli (LbD) tarjoaa perustan opetuksen ja TKI:n integraatiolle. Laurea edistää TKI-toimintaan integroitua oppimista ja TKI-integroidun oppimisen avoimuutta. Laureassa on kehitteillä korkeakoulutasoinen avointen oppimateriaalien linjaus. Linjauksen avulla on pyrkimyksenä edistää laurealaista toimintakulttuuria avoimessa TKIO:ssa ja samalla kehittää laurealaisia toimintamalleja kohti avoimen tieteen linjauksissa, kuten Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksessa määriteltyjä tavoitteita. 

Julkaisuja ja artikkeleita avoimeen TKI-toimintaan integroidusta oppimisesta 

Avoin TKI-integroitu oppiminen - toimintamallit ja hyvät käytänteet 

Avoin TKI-integroitu oppiminen - toteuttamistapoja ja oppimisympäristöjä 

Avoimen TKI-integroidun oppimisen tarkistuslistat 

Avoin TKIO -keittokirja: 26 reseptiä avoimuuden toteuttajille 

Lisätietoja: Avoin kulma, avoinkulma@laurea.fi 

Lisätietoja: