Siirry sisältöön

Laurean kamera- ja kulunvalvonnan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Ratatie 22, 01300 Vantaa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Laurea-ammattikorkeakoulun tiloissa ja välittömässä läheisyydessä oleskelevien turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaaminen sekä turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus perustuu Laurea-ammattikorkeakoulun oikeutettuun etuun taata työntekijöille ja opiskelijoille turvallinen työ- ja opiskeluympäristö sekä avainhallinnan osalta Laurean ja henkilökunnan väliseen sopimukseen.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Kameravalvonnan rekisteriin tallentuvat kuvat kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä.   

Tietoja säilytetään minimissään 14 ja maksimissaan 30 vuorokautta.

Kulunhallintaan kirjataan avainten haltijoiden nimet, avaimen tunnusnumerot, Laurean yksikkö tai muu organisaatio, sallitut kulkualueet ja tarvittaessa avaimen oikeuksien päättymispäivä.

Kosketuslukijalla varustettuihin lukkoihin tallentuu avaimenhaltijan nimi ja kulun ajankohta, jos ovi avataan lukijaa käyttäen. Tietoja säilytetään vuoden ajan, jonka jälkeen ne hävitetään.

Henkilötietojen osalta ei toteuteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Valvontakameroiden tallentama kuvamateriaali
  • Avaintiedot henkilöltä itseltään
  • Lukkokohtaiset tiedot kulunvalvontajärjestelmän lukijalaitteista

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietoja käsitellään Laurean aulapalveluissa ja niitä voidaan luovuttaa Laureassa turvallisuusjohtajalle tai hänen estyessään nimetylle varahenkilölle. Tietoja ei luovuteta Laureassa muille tahoille.

Tarvittaessa tietoja voidaan luovuttaa poliisiviranomaisille rikostutkintaa varten.

Henkilötietoja ei siirretä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin hallinnassa noudatetaan Laurea-ammattikorkeakoulun tietoturva- ja tietosuojaohjeita. Käyttöä on rajoitettu tietoliikenteellisesti ja käyttäjäoikeuksin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaisesti.

Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröity voi pyytää itseään koskevat tiedot. Pyyntö tehdään kirjallisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle. Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoja pyyntö koskee. Pyynnöstä voidaan kieltäytyä, jos sen on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton toteuttaa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi tehdä pyynnön tietojensa oikaisemisesta rekisteristä vastaavalle henkilölle. Kameravalvonnan sisällön muuttaminen on kohtuuton vaade, joten sisältöä ei muuteta.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröity voi tehdä pyynnön tietojensa poistamisesta rekisteristä vastaavalle henkilölle. Kameravalvonnassa yksittäisen henkilön tietojen poistaminen rekisteristä on kohtuutonta, joten yksittäisen henkilön tietoja ei poisteta henkilön pyynnöstä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen alla mainituissa tapauksissa. Tietoja saa edelleen säilyttää, muttei muutoin käsitellä ilman rekisteröidyn suostumusta.

  • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
  • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
  • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä on tietosuojavastaava.