Siirry sisältöön

Rehtorin katsaus

Laurea-ammattikorkeakoululle myönnetty Excellence-laatuleima kruunasi toimintavuoden 2023.

Jouni Koski, Rehtori, toimitusjohtaja, FT

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) myönsi Laurea-ammattikorkeakoululle korkeakoulutuksen Excellence -laatuleiman vuonna 2023. Karvi myöntää laatuleiman vuosittain vain yhdelle korkeakoululle poikkeuksellisen laadukkaasta kehittämistyöstä. Karvin mukaan Laurea on toiminnassaan osoittanut innovatiivista edelläkävijyyttä, pitkäjänteistä kehittämisotetta ja osallistavaa toimintakulttuuria. Perusteluissa painotettiin myös Laurean edelläkävijyyttä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja sen toimintatapojen kehittämisessä, sillä korkeakoulu osallistaa tavoitteellisesti ja laajasti alueensa eri toimijoita, verkostoja ja sidosryhmiä yhteiskehittämiseen. Yhtenä perusteena Excellence-laatuleimalle todettiin Laurea-ammattikorkeakoulun poikkeuksellisen vahvat näytöt ja käytännöt tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) ja sen kehittämisessä.

Laurean tulokset tki-toiminnassa kehittyivät erityisen positiivisesti vuonna 2023 ja kilpaillun ulkoisen T&K-rahoituksen volyymi nousi kaikkien aikojen korkeimpiin lukemiin eli 8,3 miljoonaan euroon (2022 7,3 MEUR). Suurimmat T&K-rahoituksen lähteet olivat vuonna 2023 Euroopan sosiaalirahastot (ESR 2,3 MEUR), Euroopan Unionin Horisontti-puiteohjelmat (1,7 MEUR), suomalaisten ministeriöiden hankerahoitukset (1,4 MEUR) sekä Euroopan aluekehitysrahastojen (EAKR + Interreg) (1,4 MEUR) hankerahoitukset. Laurean liiketoiminnan liikevaihto laski hieman edellisvuodesta (3,1 MEUR) 2,9 miljoonaan euroon vuonna 2023.

Laureassa tehtiin vuonna 2023 ennätysmäärä tutkintoja eli 2277 (2022 1914 tutkintoa). Laureassa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistyminen oli vuoden 2023 tilastotietojen perusteella edelleen korkealla tasolla (96,0 %). Kysyntää työelämässä ammatilliselle korkeakoulutukselle ja Laureassa suoritetuille tutkinnoille siis riittää ja siitä kertoo myös korkeakoulun tutkintoon johtavan koulutuksen korkea vetovoima. Laurean tutkintokoulutuksen ensisijaisten hakijoiden määrä oli 4,2 (v. 2022 3,9) yhtä aloituspaikkaa kohden kevään 2023 yhteishaussa, jolloin korkeakoulun vetovoima oli jälleen maan ammattikorkeakoulujen korkein. Myös opiskelijoiden koulutuksesta antama palaute kehittyi positiivisesti vuonna 2023.

Laureassa on pitkät perinteet ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittämisessä ja korkeakoulun oma pedagoginen toimintamalli Learning by Developing eli LbD on ollut käytössä jo kahden vuosikymmenen ajan. Vuonna 2023 valmistui Laurean pedagoginen ohjelma, jossa kuvataan ja määritellään korkeakouluyhteisön tapaa ajatella oppimisesta, opettamisesta, ohjaamisesta, osaamisen kehittämisestä, tiedon ja kumppaneiden roolista sekä yhteisöllisestä tavasta toimia. Pedagoginen ohjelma linjaa, että osaaminen kehittyy monipuolisissa työelämäläheisissä oppimisympäristöissä LbD-mallin mukaisesti ja digitaalisuus uudistaa pedagogisia toimintatapoja kaikissa koulutusmuodoissa. Lisäksi vuonna 2023 käynnistettiin korkeakoulun strategiaprosessi, jolla valmistauduttiin syksyllä 2023 käynnistyneeseen Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävään neuvotteluprosessiin seuraavasta sopimuskaudesta 2025–2028, jolloin myös ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli on uudistumassa.

Laurea seuraa korkeakoulun yhteistyökumppanien palautteita vuosittain toteutettavalla sidosryhmätutkimuksella, jota on toteutettu jo vuosikymmenen ajan. Korkeakoulun saama kokonaisarvosana oli vuonna 2023 4,0 (asteikolla 1-5) ja vastaajista 78 % oli valmis suosittelemaan korkeakoulua lämpimästi tai oli jo suositellut sitä muille. Nykyisellä strategiakaudella korkeakoulun rakentama avainkumppanuusverkosto laajeni vuonna 2023 101 organisaatioon. Sidosryhmätutkimuksen mukaan avainkumppanit ovat tyytyväisiä (4,0 asteikolla 1-5) kumppanuusohjelmaan.

Laurea-ammattikorkeakoulu oy:n taloudellinen liiketulos on toimintavuodelta 2023 talousarviossa suunnitellun mukaisesti negatiivinen (-1 044 825 euroa). Tilikauden tulos, jossa ovat mukana varainhankinnan tuotot ja kulut sekä sijoitustoiminnan tuotot ja kulut, oli + 3 450 259 euroa. Vaikka toiminnan sopeuttaminen ja kehittäminen on ollut korkeakouluyhteisölle raskasta ammattikorkeakoulujen nykyisen rahoitusmallin (1.1.2021-) ja sen tutkintohinnoittelumallin aiheuttamasta rahoitusvajeesta johtuen, ovat toiminnalliset tulokset kehittyneet vuonna 2023 rohkaisevasti luoden parempia toimintaedellytyksiä tuleville vuosille.

Takaisin vuosikatsauksen koontisivulle

Lisätietoja: