Siirry sisältöön

Hei ja tervetuloa alkavaan koulutukseen!

Jotta pääsisit heti hyvään vauhtiin opinnoissasi, toimitamme sinulle voimavaralähtöiseen työskentelytapaan, sosiaaliseen kuntoutukseen ja tutkimus- ja kehittämisosaamiseen liittyvää orientoivaa materiaalia. Materiaali sisältää myös muutaman koulutukseen liittyvän kysymyksen pohdittavaksi. Pääpaino tehtävissä on omien ajatustesi suuntaaminen oppimistavoitteisiisi.

1.   Voimavaraistavan työtavan ja sosiaalisen kuntoutuksen teoreettisia lähtökohtia

 a) Pohdi miten voimavaraistavat työtavat näkyvät sinun työssäsi?
Millaisia teoreettisia lähtökohtia niiden taustalla on. Pohdi lisäksi voimavaralähtöisen työskentelyn ja sosiaalisen kuntoutuksen yhtymäkohtia. Kirjaa ajatuksiasi paperille ja tuo mukanasi ensimmäiseen koulutuspäivään.

b)  Pohdi henkilökohtaisia oppimistavoitteitasi vuorovaikutus- ja terapiaosaamisellesi sosiaali- ja terveysalan työssä/sosiaalisen kuntoutuksen kentällä. Tavoitteet käydään läpi HOPS-keskustelussa.

Molemmissa yllä olevissa pohdintakysymyksissä voit hyödyntää esimerkiksi alla olevaa materiaalia.

Materiaalia teoreettista lähtökohdista:

Harri Kostilainen & Ari Nieminen (toim.). 2018. Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja DIAK TYÖELÄMÄ 13/2018.

Helka Raivio (toim.) Enemmän sosiaalista toimintakykyä, lisää osallisuutta! Yhteiskehittäen vaikuttavampaa sosiaalista kuntoutusta.Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishankkeen (SOSKU) 2015–2018 loppuraportti.

Piirainen, A. 2016. Laaja-alainen ja monikerroksinen kuntoutuksen osaaminen. Jyväskylän yliopisto.

Kelan GAS opas

Ted talks Rehabilitation  ”Everything you think you know about addiction is wrong”

King, R., Lloyd, C. & Meehan, T. 2012. Manual of Psychosocial Rehabilitation. Wiley-Blackwell. (myös sähköisenä)

Materiaalia työorientaatiosta ja työmenetelmistä:

Niemi-Pynttäri, Merja: Voimavara- ja ratkaisukeskeinen näkökulma ohjaustyössä

Manström-Mäkelä, L. & Saukkola, K. 2010. Voimaannuttavan ohjaamisen käsikirja. Palmenia.

Mattila, A. S. (2006). Näkökulman vaihtamisen taito. WS Bookwell.

Positiivisen psykologian voima. (2015). L. Uusitalo-Malmivaara (toim.). PS-kustannus.

De Jong, P. & Berg, I. K. 2016 tai 2012. Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja.

Psykoterapiat. (2015) M. O. Huttunen & H. Kalska (toim.). Duodecim.

Koski-Jännes, A., Riittinen, L. & Saarnio, P.(2008) Kohti muutosta: motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi. kirjaa on saatavilla PKS-seudun ammattikorkeakoulujen kirjastoista. (luvut 1-3)

Kiviaho, M. & Toivonen, V-M. (2011 tai vanhempi painos) Tässä suhteessa. NLP-kirja. Helsinki:ai-ai. (luvut 6-8)

Shelly Turkle ”Connected, but alone?”  (suom.tekstitys klikkaa kuvan alareunassa olevaa tekstitysikonia)

2.  Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Tutustu teokseen Hirsjärvi, S. Remes, P.  & Sajavaara, P. (2009) Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi (luvut 1-2).

Pohdi millainen voimavaraistavaan työskentelyyn ja/tai sosiaalisen kuntoutuksen aihepiiriin liittyvä opinnäytetyön aihe voisi olla sinua henkilökohtaisesti kiinnostava ja tutkimisen arvoinen. Kiteytä aihe muutamaksi lauseeksi paperille ja tuo se mukanasi ensimmäiseen myöhemmin ilmoitettavaan opinnäytetyön ohjauspäivään.